Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bodø

Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av hotell/overnatting med parkering i Bodø
Sjøgata 30, 32, 34 og 36. Gnr/bnr: 138,/2116, 2135, 2165. Ca 4,5 daa.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av ny 132 kV linje i Bodø kommune
5,5 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Nybygg av parkeringshus i Bodø
Godkjent regulering. Parkeringsanlegg med inntil 85 plasser.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boliger, forretning og kontor på Bertnes i Bodø
Parkering og kombinert bolig, kontor og forretning.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Etablering av oppstillingsplasser for bysykler i Bodø
Det finnes løsninger som er stativbasert, og det finnes løsninger uten stativ. Løsning for låsing av sykler og eventuell applikasjonsløsning må beskrives. Krav til fundamentering, strøm osv. ved oppstillingsplasser for bysyklene må beskrives. Mulige oppstillingssteder (ikke avklart): • Flyplassen • Pelle Molins • Kvartal 99 • Bankgata skole/Torvgata, Hålogalandsgata • Fengselet/Hålogalandsgata • City Nord • Rensåsen/Sykehuset • Snippenrundkjøringa • Jernbanestasjonen • Rådhusparken/Solparken • Torget • Stormen/Sandkaia/Gågata • Hundholmen plass • Aspmyra
Etablering av moduler/brakkerigg til midlertidlig ambulansehelikopterbase i Skånland
Leieperioden er to år, med opsjon for forlengelse i inntil 12 måneder.
Etablering av ny fortau mellom Keisern til Thalleveien i Bodø
Rigg og drift, Sikring med anleggsgjerder. Rivning av eksisterende veianlegg, eks. asfalt ca. 3200 m2. Etablering av nytt fortau med kantstein, ca 450 m. Etablering av gatelys, kabelgrøft ca 590 m. Skilting.
Etablering av ny fortau langs Årnesveien i Bodø
Strekning på ca 150m nord i Årnesveien, fra Arnt Holms vei til G/S-vei ved kunstgressbane.
Etablering av fortau og busstopp m.m i Bodø
Anskaffelsen består av en strekning på ca 375m øst i Fjellveien, hvor det skal etablere fortau på veiens nordside mellom Nordstrandveien og Årnesveien. Tiltaket har som hovedmål å bedre trafikksikkerheten i området. Det skal etableres fartsreduserende tiltak i form av fartshumper og deler av strekningen skal få parkeringsforbud. Veien skal breddeutvides noe mot sør, langs deler av strekningen. Det skal etableres ny gatebelysning langs hele strekket. Det skal også etableres grøfter med trekkerør i hele fortaustrasen, med kryssing av veien enkelte steder. Drenering av veien, med etablering av sandfang og sluker inngår også i anskaffelsen.
Etablering av busslomme ved Blokkan i Bodø
Arbeidene vil bestå av følgende: Rigg og drift, sikring med anleggsgjerder. Etablering av ny busslomme. Etablering av ny gang og sykkelvei bak busslomme. Etablering av overvannsystem i forbindelse med busslomme. Etablering av gatelys, kabelgrøft samt etablering av mur og skilting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: