Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stange

Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av tilkomstvei til Tangenvika bru mm i Stange
Leveransen omfatter bygging av rundkjøring på FV222 og permanent veg med gang- og sykkel veg til nye Tangen stasjon. Denne vegen har en lengde på ca 600m og inkluderer ei betongbru med lengde ca 40m. Det skal også etableres midlertidig anleggsveg for tilkomst vest for Måsåbekken bru. Denne midlertidige vegen fjernes når adkomst fra fylkesveg 222 er etablert. Leveransen omfatter også bygging av tilfartssveg fra nye Tangen stasjon til Furnesodden, dette for å kunne bygge Tangenvika bru. Denne vegen har bredde 7 meter og lengde ca 2500m. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveg fra Tangen skole til Kongspartvegen, inkludert ei trebru over Vikselva. Opsjon på vann-og avløpsledninger.
Nybygg av vikingland i Stange
Planen omfatter bygging av hus fra vikingtiden, langhus og småhus.
Nybygg av overføringsledning i Arstad
Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.
Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Stange
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Nybygg av VA-ledning i Stange, etappe 8
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Tomtene selges till private utbyggere.
Utskifting og forsterkning av kapasitet på overføringsledningen mot Romedal
Dette er vannledning som forsyner mot Romedal, Vallset og videre mot Tangen. Strekningen Romedal - Korsgård er skiftet ut og det gjenstår fram til boligområdet ved Sanner.
Styrking av vanntilførsel inn mot Stange Næringspark
Dette for å imøtekomme framtidig vekst og styrking av infrastrukturen inn mot området hvor det vil skje næringsvekst i årene framover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: