Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Løten

Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av næring på område øst for eksisterende industriområde på Ånstad
Øst for Frønsetvegen på Ånestad mellom Brenneriroa og Elverum. Planområdet er ca. 12 2,7 daa og består for det meste av furumo og noe myrlendt terreng .
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Løten, trinn 2
Bruker faste underentreprenører.
Ny VA-ledning på Kvernhuslykkja i Løten, etappe 1
Det skal anlegges ca. 4 700 m hovedledningsanlegg for vann og spillvann, og i tillegg skal legges trekkerør for fiberkabel på hele strekningen.
Nybygg av skatepark i Løten sentrum
Deler av arbeid utføres på dugnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: