Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Løten

Rv 3/25 Løten Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Ny Va-ledning i Løten, etappe 3
Løten kommune skal bygge en ny etappe med nytt VA-anlegg langs Budorvegen. Dette konkurransegrunnlaget omfatter Etappe 3, som omfatter ca. 1 070 m ledningsgrøft med ledninger vann PE100 Ø 180 mm, spillvann PVC Ø 200 og Ø 160 mm og overvann PVC Ø 200 mm. Anlegget består for en stor del av relativt dype grøfter, og ledningene har lite fall. Det skal legges ut for stikkledninger og det skal anlegges kummer, de fleste minikummer. Anleggsstart desember 2017/januar 2018, ferdigdato ønskes før 6. juli 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: