Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hedmark fylke

Alvdal (3)
Eidskog (1)
Elverum (16)
Engerdal (4)
Folldal (4)
Grue (4)
Hamar (51)
Løten (22)
Nord-Odal (3)
Os (4)
Rendalen (15)
Ringsaker (62)
Stange (19)
Sør-Odal (6)
Tolga (2)
Trysil (21)
Tynset (12)
Våler (0)
Åmot (2)
Åsnes (32)
Rv 3/25 Løten Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av industri, handel, kontor og logistikk i Elverum
Tidlig prosjekt under regulering. Ca 150 mål under utvikling. Byggestart tidligst 2018. Mer informasjon blir ikke offentliggjort.
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Arnkvern-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 1
Ca.50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av konferansehotell, leiligheter mm på Mjøstårn-tomta i Ringsaker
Hotell (72 stk), restaurant, kontor (5 etasjer) og boliger (32 stk). Bygget er 81 meter høyt. Tilhørende svømmeanlegg på BTA ca. 4760 m2. Solskermning. Hunter Douglas Norge AS Basseng: Processing Norge AS Oppmåling: Maskinstyring AS
Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av boligområde i Hjellum
42 daa. 120-150 boender.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal. Utredningen skal foregå i tre faser. Kommunestyret skal fatte en beslutning i hver fase som neste fase i prosjektet skal bygge videre på.
Nytt næringsbygg i Kongsvinger, Kongssenter Øst, trinn 1
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad. 2 etasjer med parkering.
Nybygg av arkiv i Tynset
Digitaliseringsbygg med tilhørende funksjoner. 2700-3100 m2
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Åsnes kommune
60 daa regulert område, 31,7 daa ikke regulert. Ca 36 eneboliger og 61 leiligheter.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av omsorgsboliger i Kjølen
Dagsenter i 1 etasjer.
Nybygg av nærings og flerbolighus i Flisa
18 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av museum på Grue
Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet.
Nybygg av kontor og boliger i Kongsvinger, Øst trinn 2
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av næringsareal i nord for rådhuset langs Fv. 206 i Åsnes kommune
20,6 daa. Det er lagt inn en utvidelse for offentlig service nord for rådhuset langs Fv. 206 på 20,6 daa. Det er foreløpig ikke definert hva området skal brukes til, men det anses som hensiktsmessig å ha en buffer for evt. behov som måtte komme i planperioden.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Moelv
370 dekar. Infrastruktur for ca. 200 hytter.
Nybygg av tilkomstvei til Tangenvika bru mm i Stange
Leveransen omfatter bygging av rundkjøring på FV222 og permanent veg med gang- og sykkel veg til nye Tangen stasjon. Denne vegen har en lengde på ca 600m og inkluderer ei betongbru med lengde ca 40m. Det skal også etableres midlertidig anleggsveg for tilkomst vest for Måsåbekken bru. Denne midlertidige vegen fjernes når adkomst fra fylkesveg 222 er etablert. Leveransen omfatter også bygging av tilfartssveg fra nye Tangen stasjon til Furnesodden, dette for å kunne bygge Tangenvika bru. Denne vegen har bredde 7 meter og lengde ca 2500m. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveg fra Tangen skole til Kongspartvegen, inkludert ei trebru over Vikselva. Opsjon på vann-og avløpsledninger.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: