Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hedmark fylke

Alvdal (1)
Eidskog (1)
Elverum (26)
Engerdal (8)
Folldal (8)
Grue (1)
Hamar (33)
Løten (13)
Nord-Odal (9)
Os (4)
Rendalen (9)
Ringsaker (41)
Stange (24)
Sør-Odal (11)
Tolga (4)
Trysil (15)
Tynset (6)
Våler (6)
Åmot (5)
Åsnes (17)
Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av datasenter/serverpark i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Hamar
Området er 360.000 m2.
Nybygg av boliger og næringsareal i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Smedstadtoppen i Elverum
39 stk eneboligtomter og 12 stk tomannsboligtomter.
Nybygg av leiligheter og nærbutikksenter i Moelv, trinn 2 mfl
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn.
Fortetting av boliger i Tynset
Område Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata. Planområdet er på ca. 41,3 daa.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Utbygging av E6 Moelvkrysset, E6 Botsenden-Moelv
Prosjektering, bygging og 20 års vedlikehold.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av leiligheter på Vika i Stange
Kjonerud. Blokkbebyggelse. Ca 65-85 stk boenheter.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for Damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter. 44-50 boliger.
Nybygg av småhusboliger på Kvalfeltet i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
Nybygg av aktivitetshus i Våler sentrum
Prosjekteres sammen med Våler barneskole.
Nybygg av barneskole i Våler
Bygges på tomten til Våler Ungdomsskole.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
Totalt ca. 30-40 tomter på feltet.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av næring på område øst for eksisterende industriområde på Ånstad
Øst for Frønsetvegen på Ånestad mellom Brenneriroa og Elverum. Planområdet er ca. 12 2,7 daa og består for det meste av furumo og noe myrlendt terreng .
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Prosjektet ligger på vent. Fremdrift ikke avklart. Antatt byggestart. Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Utvidelse av næringsområde på Tangen
Nybygg av eventuelt industri og logistikk eller mer forbrukerrettet handel.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Alle leilighetene får store syd / vest vendte verandaer på 20 m2. Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av bibliotek, kunsthall og hotellrom på Koppang
14 leiligheter og ca. 640 m2 næringasreal.
Nybygg av leiligheter på Rena i Åmot
Gnr/bnr: 8/90, 91 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Elverum
Gnr/bnr: 14/404, 405.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 2
Totalt 42 byggeklare tomter i trinn 2.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Nybygg av psykiatriboliger og aktivitetssenter på Lierrasta i Kongsvinger
Planområdet er 14 daa. Gnr/bnr 24/199, 24/57. Byggautomasjon: RSO AS.
Nytt boligområde i Ringsaker
Planområdet er ca. 17 daa, og består av 9 eksisterende bygg (ett næringsbygg og 8 fritidsboliger) Det bygges 2-3 etasjer med parkeringskjeller. Gnr/bnr: 527/1/1863, 527/1/2902, 527/1/1591, 527/1/297, 527/1/2854 m.fl.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/bnr:10/110, 13/73.
Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak i Hedmark
Arbeidene vil primært forgå i kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten. Det må påregnes/kan bli aktuelt med arbeid i andre kommuner innenfor Hedmark fylkeskommune. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: