Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hedmark fylke

Alvdal (2)
Eidskog (4)
Elverum (13)
Engerdal (4)
Folldal (4)
Grue (1)
Hamar (35)
Løten (16)
Nord-Odal (1)
Os (2)
Rendalen (16)
Ringsaker (65)
Stange (18)
Sør-Odal (13)
Tolga (3)
Trysil (12)
Tynset (12)
Våler (7)
Åmot (0)
Åsnes (13)
Rv 3/25 Løten Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Arnkvern-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Nybygg av boliger og dagligvareforretning på Korsmoenga vest for Glomma og Skarnes sentrum
Trinnvis utbygging, uklart angående oppdeling. Planområdet er totalt ca 60 daa. Bygningsmasse: Bolig ca 20654 m2 og næring 2000 m2 BRA.
Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av leilghetsbygg i Brumunddal
Godkjent detaljregulering. 13 daa. Total utbygging ca. 200 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Hjellum
42 daa. 120-150 boender.
Nybygg/samlokalisering av arkiv på Tynset
Ytterliggere informasjon vil dessverre ikke bli offentliggjort. Forprosjekt er sendt in til Kulturdepartementet. Sentralmagasin for Arkivverket samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. 14200m2, avhengig av løsning. Konstad ukjent. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av ungdomsskole i Kongsvinger
Plass 720 stk elever. Totalentreprenør har opsjon på idrettshall.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Slåttmyrbakken
12,7 dekar. 6 st 4 man boliger. 3 st med 4 leiligheter i rekke. 2 st parhus.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger, næring og grøntområde på Tjuvholmen i Hamar
Hamar kommune skal i samarbeid med Dark Arkitekter og COurban utvikle en ny visjon for offentlige rom på Tjuvholmen.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av hytteområde i Bergset
Deler vil selges til privatpersoner.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 25-40 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest, derunder 5 næringsområder. Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Nybygg av parhytter og hytter i Budor
14 parhytter og 3 enkel hytter.
Nybygg av leiligheter i Moelv, trinn 1
Ca 0,5 km fra Moelv sentrum. Boligene blir en del av det nye grua område.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Ringsaker
Byggtrinn 3 består av 5 st tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nytt boligområde i Ringsaker
Planområdet er ca. 17 daa, og består av 9 eksisterende bygg (ett næringsbygg og 8 fritidsboliger) Det bygges 2-3 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.
Nybygg av vannverk i Hagavika
R1 (Røranlegg for VVS): Rørleggerservice AS.
Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Nybygg av boliger og hytter i Folldal
55 dekar. 10-15 tomter.
Nybygg av en- og tomannsboliger på Ådalsbruk
4 tomannsboligtomter. 7 eneboligtomter.
Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Løten, trinn 2
Bruker faste underentreprenører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: