Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Finnmark fylke

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
6,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av industriområde i Aronnes
4 tomter kvarstår av 13.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger.
Nybygg av eneboliger i Saga
100 boenheter totalt på området.
Rehabilitering av Samisk videregående skole i Karasjok
Det skal også gis opsjonspris på bla. utskiftning av Eternitt fasadeplater og vinduer.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Nybygg av 132 kV kraftledning på Kongsfjord i Berlevåg
Ca 30 km. Seksjon: Kobbkroken-Riddoveg
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg idrettshall.
Ny Leirpollskogen bru på Fv 282 i Tana
ÅDT 270. 1,5km. Det skal bygges ny bru over Julelva som erstatning for dagens Leirpollskogen bru.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Tillrettelegging for gårdsturisme/reiselivsanlegg mm i Hammerfest
2 fritidsboligområden, totalt 14-15 enheter. Fritidsboliger med mulighet for helårs bosetning. Overordnet formål med detaljplan er å legge til rette for gårdsturisme/reiselivsanlegg i form av istandsetting av eksisterende gårdsbebyggelse, samt nye fritidsboliger til utleie/eie i tilknytning til det eksisterende gårdstunet. Det vil være aktuelt å gjenoppbygge tidligere kai ved neset, samt å legge til rette for hytter og naust, samt båttopptrekk mot sjøen.
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Etablering av rassikring langs Fv. 882 på strekning Hasvik - Breivikbotn i Finnmark
Bårvika: På Hp 8, km 10700 – 10750 skal det settes opp 36 meter snønett. Flågan: På Hp 8, km 11850 – 12100 skal det settes opp 23 meter snønett og 70 meter steinspranggjerder.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Kvalsund, trinn 1
Opparbeidelse av adkomstveg og uttak av masser, type berg.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Kvalsund, trinn 2 m.fl
Opparbeidelse av adkomstveg og uttak av masser, type berg.
Etablering av rassikring langs Fv. 102 på strekning Breivikbotn - Sørvær i Finnmark
Storbukta: På Hp 1, km 15700 – 16100 skal det settes opp 1106 meter snønett.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Rassikring på Fv 241 Brenngamklubben i Lebesby
Sikring av fjellsiden med nett. Antatt 1400 m² steinsprangnett og 150 m² wirenett. Det må også tas høyde for å utføre bolting for å sikre enkelte områder i fjellsiden. Etablering av 100 m med Gabionmur, bestående av 3 m³ mur pr. løpemeter. Muren skal etableres slik at det er plass bak den til å rydde ut nedfallsmasser med hjullaster. Det skal også anlegges en drensgrøft fylt med drenerende masser i eksisterende veggrøft for å lede vann til stikkrenne. Det må påregnes pigging av fjellmasser, men hovedmengden av berg i skjæring skal sprenges/skytes. Antatt mengde bergsprenging er 220 m³. Montering av 60 m steinspranggjerder som skal ta mot eventuelle steinmasser som løsner lengre opp i fjellsiden.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av kolonneplass på Fv 888 Mehamnelv bru i Gamvik
Infrastruktur for holdeplass, brøytebil.
Etablering av 22 kV kabel i grøft langs fylkesvei 98 i Lebesby kommune
12,5 km. Opsjon på legging av 2 stk fiberrør.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 241 i Lebesby
100 m ny frittstående skjerm ved Dyfjord øst samt 158 m ny frittstående snøskjerm ved Brenngamklubben.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 890 i Berlevåg
2 frittstående snøskjermer på henholdsvis 533 og 513 m ved Sandfjordklubben.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 882 i Hasvik
Rundt 100 m ny frittstående snøskjerm ved Flågan. Endelig lengde og plassering vil bli stadfestet iløpet av sommeren 2018.
Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase på ca. 31 km mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 889 i Måsøy
630 m ny frittstående snøskjerm i Bakfjorddalen ved vegen til Havøysund.
Etablering av prosjektkontor i Porsanger
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen inntil 12 måneder slik at total mulig avtalelengde blir 53 måneder.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Etablering av vannledninger og reservbrønner i Raipas, Alta
Følgende hovedmengder inngår: - VA-grøfter, ca 870 m - Isolerte brønnhus med brønntopper 3 stk - Plass-støpt samlekum i betong 4,5x5,0m, med kumarmaturer - Prefarbrikkert luftekum DN1600 1 stk - Baioventilkummer, 2 stk - Pumpeledninger fra brønner til samlekum, DN280 PE SDR 11 ca 525 m - Vannledninger DN250 PE 100 SDR 11, ca 1300 m
Nybygg av flytebrygge i Ingøy
Flytting av eksisterende flytebrygge, levering og montering forlengelse av eksisterende flytebrygger, samt levering og montering av ny flytebrygge. I leveransene inngår også utligger i hht. tegning, samt forankringsmateriell
Nybygg av vann- og avløpsanlegg i Lakselv i Porsanger
Etablering av pumpestasjon for avløp med tilhørende nødstrømsaggregat. Ca. 550 m VA-anlegg med vann-, spillvanns- og pumpeledning for spillvann. 6 stk. vannkummer og 12 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kummer for vann og spillvann.
Nybygg av sandlager ved Alta lufthavn i Alta
Bygget skal utføres med en etasje og ha port mot rullebane. Det er tenkt et isolert betongbygg med sandwich-elementer hvor nedre del består av en 4,5 m høy betongmur som danner sandlageret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: