Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aust-Agder fylke

Arendal (36)
Birkenes (6)
Bygland (2)
Bykle (6)
Froland (2)
Gjerstad (5)
Grimstad (27)
Iveland (0)
Lillesand (12)
Risør (7)
Valle (1)
Åmli (3)
Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Arendal
180 daa. Ca. 100 enheter. Mesteparten eneboliger og eventuelt noen rekkehus.
Nybygg av boliger i Grimstad
94 boenheter. Gnr/bnr: 7/66, 88.
Nybygg av hytter, båtplasser, servicebygg m.m. i Risør
99 hytter, 110 båtplasser, resepsjonsbygg, sjøboder, aktivitetsbygg og kafé.
Nybygg av boligblokk og næring i Birkenes
47 stk leiligheter og 1800 m2 med næring fordelt på to byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Nybygg av kontor i Arendal
Det lyses ut egen kunngjøring for produksjon og montasje av heis, tårn og bro. Dette er alle resterende arbeider for å få heisen komplett med betongsjakt, sjakt i stål og glass, montering av heis fra entreprise 1 samt montering av bro.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av eneboliger og kjedehus i Lillesand
28 stk eneboliger og 12 stk kjedehus.
Nybygg av hytter i Valle kommune
Ene- og tomannshytter. 34 stk byggeklare tomter.
Riving og nybygg av leiligheter og parkeringsplasser/parkeringshus i Arendal
Parkeringshallen er planlagt over 9 etasjer med total gulvflate på nesten 20.000 kvm og plass til nesten 700 biler.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F27 og F26.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 2 mfl.
Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter. Gnr/bnr: 5/12, 16, 17, 38, 41, 77 mfl.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av flerbolighus i Arendal
20-25 leiligheter. Gnr/bnr: 969 og 970
Nybygg av eneboliger i Froland
22 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Ny vegforbindelse og gang og sykkelveg på Fv 409 i Arendal
Bygging av ca. 500 m med ny fylkesveg med parallell gang/sykkel-veg, bygging av ca. 300 m med ny kommunal veg. Ombygging og tilpassing av eksisterende veger. Bygging av betongkulvert med mål (BxLxH) ca. 10x29x7,4 m. Omlegging kommunal VA og diverse rivearbeider herunder riving av 2 bygg på næringsområdet.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Godkjent detaljregulering.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 1
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 104 boliger.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Nybygg av hytter i Lillesand
11 stk hyttetomter.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 409 Holtet-Skudereis i Arendal
900m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 2
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 61 boliger.
Nybygg av ene- og/eller tomannsboliger i Tvedestrand, etappe 2
6 eneboligtomter og 1 tomt for tomannsbolig.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Lillesand
4 eneboliger og 2 eneboliger i kjede/rekkehus.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Krossen på Evje, trinn 1
Detaljregulering er vedtatt. Rammetillatelse er gitt. Total utbygging 4 flerbolighus à 7 leiligheter. I tillegg til selve leilighetene skal det oppføres 7 garasjer samt boder. Gnr/bnr 5/12, 16, 17, 38, 41, 77 mfl
Nybygg av eneboliger, hytter og leilighetsbygg i Tvedestrand, etappe 1
Infrastruktur er ferdigstilt, byggeklare tomter. Gnr/bnr: 6/50, 56, 68 og 70.
Oppgradering av vei med nytt fortau i Risør
Ca. 600 m. Orienterende mengder: ca. 3.500 m3 sprengning, ca. 650 m3 avgraving og ca. 4.500 m2 dekke.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av avløp- og sjøledning i Tvedestrand
Avløp fra Bakkevei, ned til sjøen i Bakkestrandområdet og i sjøledning til Tangenbukta og renseanlegget.
Opparbeidelse av vann- og avløpsledninger m.m i Bygland
Ca. 3000m med pumpespillvannsledning i vann. Ca. 350m med pumpespillvannsledninger på land. Ca. 500m med utslippsledning fra renseanlegget på land og i vann. Ca. 150m med overløpsledning fra pumpestasjonen. Ca. 150m med spillvannsledning. Ca. 500m med VA-grøfter. Levering og montering av 1 pumpestasjon. Borring gjennom RV9. Ca. 70m med vannledninger. Ca. 350m med kabelgrøfter. Ca. 70 med gang/sykkelvei.
Etablering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt kabelgrøfter og mindre bro i Bykle
Opparbeidelse av ca. 350m med vei, total bredde 6 m og med en mindre bro i betong - Ca. 615m med VA-grøfter - Ca. 480m med spillvannsledninger - Ca. 570m med vannledninger - Ca. 430m med overvannsledninger - Ca. 730m med kabelgrøfter. Eventuell anleggsvei (opsjon) har en lengde på ca. 400 m.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
Utbygging av bredbånd Angelstad-Skjerkholt i Tvedestrand kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd i Håland-Stalleland-Igland-Medtveit-Kiland-Grøsle-Fillingtveit i Grimstad kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd i Vegårshei
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: