Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Aust-Agder fylke

Arendal (44)
Birkenes (7)
Bygland (4)
Bykle (6)
Froland (3)
Gjerstad (9)
Grimstad (31)
Iveland (0)
Lillesand (18)
Risør (3)
Valle (11)
Åmli (4)
Nybygg av videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand
Samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune med Ny videregående skole, Tvedestrand og Tvedestrand kommune med Mjåvann idrettshall.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av vindkraftverk i Birkenes
Storehei ca 35 stk vindturbiner. Oddeheia ca 10 stk. Bjelkeberget ca 20 stk. Totalt ca 200 MW. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av kjede-/rekkeboliger og eneboliger i Grimstad
En mindre reguleringsendring ligger ute til høring. 109 kjede-/rekkeboliger og 22 eneboliger. Ytterligere informasjon er uoffisiell.
Nybygg av boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av kjøpesenter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av boligområde i Grimstad kommune
64-80 boenheter. Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av forretningsbygg og leiligheter i Arendal
En bygning på tomten kalt Grandgården må rives.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av hytter i Valle kommune
Ene- og tomannshytter. 34 stk byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Lillesand
Planområde ca 9 daa.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Ca. 18-24 måneders byggetid.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Nybygg av ikke permanent bolig
Privat grunneier.
Nybygg av flerbolighus og boliger i rekke/kjede, Grimstad, B1
Detaljregulering for boligene er vedtatt. 35 blokkleiligheter og 11 boenheter i rekke/kjede.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av 8-mannsboliger og en enbolig i Arendal
3 stk 8-mannsboliger og en enebolig. Oppmåling: Landmåler sør AS.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 1
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av hytteområde i Valle
Feltet kan også deles opp. 21 dobbelhytter.
Nybygg av tre-og tomannsboliger i Arendal
3 tremannsboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av hytter i Bykle kommune
Ca. 18-23 nye hytter.
Ny Fv 42 Hovland-Lislevann i Birkenes og Evje & Hornnes
6,9 km. Sprengning: 55 000 m3. Forsterkningslag: 15 000 m3. Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3. Bindelag: 51 000 m2.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av 1-7 skole i Lillesand
Prosjektet er utsatt til 2020.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-2
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av bypark i Grimstad sentrum, Aust-agder
Inklusive parkour-anlegg og petangque-bane.
Nybygg av kulturhus i Åmli
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-1
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Nybygg av fritisbustader og småbåtanlegg på Runebergodden
Planområdet er ca 42 daa. Godkjent detaljregulering.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nybygg av ungdomsskole i Vegårshei
Riving- og grunnarbeider utføres på separat prosjekt.
Fv 42, ny rundkjøring, gang- og sykkelvei og innfartsparkering mm i Froland
Samarbeidsprosjekt. Froland kommune skal utføre VA-arbeider i forbindelse med anleggsarbeider.
Nybygg av krematorium i Arendal
Fra Budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Nybygg av hytter i Evje kommune
10 byggeklare hyttetomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca 115 boenheter.
Nybygg av avlastningsbolig i Birkenes
Totalentreprisekostnad ca 16,5 mill. inkl. mva.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: