Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Flora

Utbygging av transportsystem for avløpsvann til nytt renseanlegg i Flora
Tiltak 1 omfattar arbeid i 4 ulike områder, Båtevika, Nygård, Solheim og plassen ved det nye reinseanlegget. Fire slamavskiljarar skal sanerast og leidningsnett leggast om/byggast slik at avlaupsvatn blir ført til nytt reinseanlegg. Det skal byggast to avlaupspumpestasjonar, ein i Båtevika og ein ved reinseanlegget. Frå Båtevika og Nygård, skal det leggast sjøleidningar fram til eit koplingspunkt nær reinseanlegget. Etablering av tilkomst/snuplass ved pumpestasjonen i Båtevika, samt arbeid i fylkesveg og gangveg på Nygård.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: