Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Hordaland fylke

Askøy (3)
Austevoll (0)
Austrheim (1)
Bergen (41)
Bømlo (2)
Eidfjord (5)
Etne (7)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (8)
Fusa (1)
Granvin (4)
Jondal (3)
Kvam (5)
Lindås (6)
Meland (10)
Modalen (3)
Odda (7)
Os (7)
Osterøy (3)
Radøy (2)
Samnanger (3)
Stord (3)
Sund (1)
Sveio (1)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (3)
Voss (4)
Øygarden (0)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av kraftverk i Etne
Fortløpende utbygging.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Nybygg av kraftverk i Kvam kommune
75,6 GWh. Fjellanlegg.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av kraftverk ved Jondal
Inntak på kote 560, utløp på kote 5. Vannvei består av 220 meter nedgravd trykkrør, 700 meter tunnel og 750 meter boret sjakt ø700. Det skal også etableres ca 600 meter vei til kraftstasjon og tullelpåhugg. 29,6 GWh. Fallhøyde 560 m. Vannvei 1680 m.
Nybygg av kraftverk ved Skulafossen i Strandebarm
- Etablering av 0,7km skogsbilvei kl. 7 ved Byrkjenesvatnet på HRV +192,7 - Sjaktboring for vannvei ca. 540m, og etablering av nytt inntak i tunnel - Etablering av ny vannvei; trykkrør DN1200 - Grunnarbeider for ny kraftstasjon og for trykkrør og sjaktboring - Bygging nytt kraftstasjonsbygg - Miljøsanering og rivingsarbeider mm.
Nybygg av kraftverk, Brekkhus i Voss kommune
Totalkostnad ca. 36 mill. kr.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Nybygg av vei, g/s-vei, bru, VA og elektrisk ledning i Os
1200 meter samlevei med gang/sykkelvei. Brom med ca 30 meter spenn. Offentlige anlegg (vann og avløp) i veitrasé. Grøfter for el-forsyning.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, trinn 3 mfl
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Fanggjerder på Rv 7 Rossanes øst i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 490m.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to flerbolighus med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Etablering av ny turvei på Landåsfjellet i Bergen
Strekningen Johan Blytts vei – Skiveien – Sæda.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Odda
Prosjektet er utsatt. Uklar byggestart.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg.
Nybygg av VA-anlegg på Garen, Eidfjord
Legging av ca 2200 meter med preisolerte vann- og avløpsledninger i grunne grøfter i hyttefelt i Feetalia i Eidfjord kommune. Inklusiv varmekabler og elektrikerarbeider. I tilleg skal det leveres en prefabrikert pumpestasjon for 400 pe med overbygg og overløpstank.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes, Fv 313 Nesheimsfjellet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 330m.
Rassikringstiltak på FV 7 Granvin sentrum-Haukanes
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 2170m. Skredtype is, tørrsnø, stein.
Rassikringstiltak på Fv 7 mellom Granvin sentrum og Haukanes
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 1000m.
Nybygg av avløpsledning på Ølve
Nytt trinn etter Ølve Avløpsanlegg som ble ferdigstilt i 2015.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Utbygging av bredbånd i Matre
Minimum 30 Mbit/s.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Opparbeidelse av nytt kryss Odda kommune
Arbeidene består bl.a. i oppgradering av RV13 (ca. 175 meter), inkludert utbedring av ett kryss, etablering av ett kryss og stenging av ett kryss, midlertidig vei(er) under arbeidet, ny internveg på området (ca. 225 meter) samt oppstillingsplass for busser (kollektivknytepunkt), samt diverse kommunaltekniske og elektrotekniske arbeider (VA/kabelgrøfter).
Etablering av ladestasjoner for elbil i Bildøy i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Straume-området i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Ågotnes i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Nybygg av kulvert og ombygg vei i Bergen
Orienterende hovedmengder: Riving: ca. 570 tonn, (gjelder riveavfall). Graving: ca. 4000 m3, (gjelder graving og fylling). Bergsprengning/demolering: ca. 250 m3. Forskaling: ca. 210 m2. Armering: ca. 8 tonn. Plasstøpt betong: ca. 80 m3. Kulvertelementer: ca. 410 tonn. Murer av naturstein: ca. 190 m2. Brurekkverk: ca. 90 m (begge sider av kulvert). Asfaltering: ca. 1600 m2, (varierende tykkelse og oppbygning). Vegrekkverk: ca. 45 m.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 270m. Kostnad er ikke beregnet. Også omlegging av veg.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttfelt i Bømlo
Infrastruktur for 12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: