Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Hordaland fylke

Askøy (3)
Austevoll (1)
Austrheim (0)
Bergen (28)
Bømlo (1)
Eidfjord (3)
Etne (7)
Fedje (0)
Fitjar (5)
Fjell (2)
Fusa (0)
Granvin (0)
Jondal (1)
Kvam (3)
Lindås (7)
Meland (2)
Modalen (0)
Odda (0)
Os (5)
Osterøy (1)
Radøy (3)
Samnanger (1)
Stord (5)
Sund (0)
Sveio (3)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Voss (5)
Øygarden (3)
Nybygg av boliger, næring, hotell, kontor, m.m i Kleppestø
Opp til 1220 boliger. Totalt 130.000 m2 ny bebyggelse – dette omfatter boliger, handel, kontor og tjenesteyting. Utviklingen av hele området vil strekke seg over lang tid, og neppe være ferdig utbygget før om 10-20 år.
Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke. Fremdrift er ikke avklart.
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av fergeleie i Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Nybygg av kraftverk i Etne
Fortløpende utbygging.
Overføring av Horgaset mfl til Evanger kraftverk
Overføring av bekkar i Teigdalsvassdraget inn på drifttunnelen til Evanger kraftverk. Det ska bygges 4 bekkeinntak og 4,3 km ny tunnel.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Nybygg av transformatorstasjon i Ytrebygda
Entreprenører/leverandører innen apperatanlegg, tranformator, kontrollanlegg mm tas fra rammeavtaler. 132/11 kV. Ny kabelforbindelse fra eksisterende 132 kV kabelforbindelse Dolvik - Rå og frem til den nye stasjonen, ca. 1,3 km.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av kraftverk ved Skulafossen i Strandebarm
- Etablering av 0,7km skogsbilvei kl. 7 ved Byrkjenesvatnet på HRV +192,7 - Sjaktboring for vannvei ca. 540m, og etablering av nytt inntak i tunnel - Etablering av ny vannvei; trykkrør DN1200 - Grunnarbeider for ny kraftstasjon og for trykkrør og sjaktboring - Bygging nytt kraftstasjonsbygg - Miljøsanering og rivingsarbeider mm.
Nybygg av vannkraftverk i Samnanger
Tiltakshaver blir Aldal Kraft AS som er under stiftelse.
Nybygg av eneboliger i Stord
Selges med byggklausul.
Nybygg av transformatorstasjon i Osøyro
Entreprenører/leverandører innen apperatanlegg, tranformator, kontrollanlegg mm tas fra rammeavtaler. 132/22 kV.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg.
Nybygg av kraftverk i Kvinnherad
Eikekraft (SUS). 150 m jordkabel.
Nybygg og ombygg av servicekai på Halsnøy
Det er idag etablert en molo og sjarkkai i Kobbebukta, Halsnøy, Kvinnherad kommune. Det skal nå etableres en servicekai for større fiskebåter på utsiden av moloen, og ekisterende sjarkkai skal opprustes. Kaiene skal bygges på stålrørspeler fylt med betong.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 50 enheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lindås, trinn 1
Tomter for eneboliger og firemannsboliger.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Nybygg av parkeringsplass, ombygging av kai mm i Rosendal, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Nybygg av gs-vei og utbedring av parsell i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. 4,2 mill. kr eller 15 mill. kr ved utbedring av heile vegen. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av gs-vei og utbedring av parsell og kryss i Vestbøstad
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. 5 mill. kr eller 14,5 mill. kr ved utbedring av heile vegen. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk, Haugamoen i Voss kommune
Konsesjonssøknad ligger i kø hos NVE. Antatt byggestart. Kostnad er ukjent.
Nybygg av veikryss i Osøyro
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Nybygg av VA-ledning i Flatøy
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Opparbeidelse av gangstier til bybanen i Bergen
Anskaffelsen gjelder utbedring eller opparbeidelse av 10 snarveger for å lette tilkomsten til bybanestopp.
Oppgradering av infrastruktur ved Torgflaten i Bergen
Anskaffelsen gjelder rehabilitering av 12 tilkoblingspunkt/kummer og infrastruktur knyttet til disse for torgflaten på Fisketorget.
Etablering av lekeområde og skateanlegg i Årstad bydel, Bergen kommune
Etablering av skateanlegg, en tuftepark, sitteområde ved inngangen til turstien og en sykkelbane. Det skal i tillegg bygges en gapahuk og bålplass samt monteres en balanseline og et bordtennisbord på grusbanen.
Ny hovedvannledning ved Vorland i Bømlo
Utbygging av nytt vann- og avløpsanlegg Vorland, søre Bømlo. Om lag 380 lm kombinerte vann- og avløpsgrøfter mellom Andalsvegen og Vorlandsvågen ved Vorland på søre Bømlo. Fortrinnsvis fjellgrøfter i terreng, i Vorlandsvågen går gravearbeidene noe ut i sjø for tilrettelegging for senere legging av sjøledning. Legging og montering av trykkledninger med dimensjon opp til Ø225 mm. Det skal også graves grøft for, og monteres to større stikkrenner av betongrør med dimensjon Ø1200 mm. Levering av rør og materiell besørges av BVA. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer og bygging av jordbruksveg over deler av traseen. Entreprenør skal minimum kunne dokumentere å inneha kompetanse tilsvarende ansvarsrett klasse 2 som definert i plan og bygningsloven.
Riving og nybygg og av kai ved Lysefjorden i Os
Riving av eksisterende betongkai og etablering av ny betongkai. Tre stk stålpæler som må utføres fra pram. Areal ca 100 kvm. Riving av terasse på Kafe Ole B og reetablering.
Nybygg av belysningsanlegg rundt Ytre Arna sentrum
Delområdene som utgjør tilbudsgrunnlaget: --Område 5: Alf Bondes veg og Fabrikkvegen --Område 7: Sentrumsparken --Område 10: Kulturhuset Sentrum, fasade mot Peter Jebsens veg --Område 4_11: Skulevegen, Nordstrandvegen, Ivar Aasgaards veg, Apotekarvegen, Kjeldeberg --Område 13: Peter Jebsens veg Følgende delområde inngår som opsjon i oppdraget: --Område 12: Gudrun Kolderups veg og Sætrevegen
Ny industriareal i Jondal
Fra økonomiplan 2014-2017. Byggestart tidligst 2018.
Nybygg av lekeplass i Nordnesparken i Bergen
Oppdraget gjelder detaljprosjektering av betongkonstruksjon og bygging av anlegget. Det skal bygges en ny lekeplass på Nordnes der byggetrinn én består av en klatrevegg i betong, et parkourområde og lekeutstyr, og byggetrinn to (opsjon) av en sammenhengende betongkonstruksjon som danner en benk, lekekonstruksjon og vannrenne.
Nytt kunststoffdekke på idrettspark i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Opparbeidelse av veikryss, E39, på Stord
Arbeidets hovedpreg bestå av sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert. Masseflytting av utsprengt materiale med langsgående trafikk på E39. Utfordringene her ligger hovedsakelig i sikring og effektiv sprenging, rydding, masseflytting og boring/lading mens trafikken forbi anleggsområdet opprettholdes. Eksisterende kulvertkonstruksjon skal rives og erstattes med plasstøpt kulvert med dimensjon b=3,8m og h=3,95m. Det skal også i forkant av arbeidet med kulvertkonstruksjon etableres midlertidig vannledning med stor dimensjon forbi anleggsområdet. Nye vannkummer (permanent) som ivareta hovedforsyningsledning (ringledning) til Stord kommunalteknikk skal etableres samtidig med ny kulvertkonstruksjon. Videre arbeid er hovedsakelig asfalt, rekkverk, skilting og merking. Arbeidet pågår hovedsakelig mellom profil ca. 6400 til profil ca. 6700.
Oppgradering av lekeplass i Bergen kommune
Nytt lekeutstyr og fallunderlag.
Nybygg av avløpsledning i Etne
Prosjektet er utsatt på ubestemt tid.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Nybygg av fortau på Laksevåg, Bergen
Planforslaget fremmes for å legge til rette for etablering av fortau langs Johan Berentsens vei fra krysset ved Nygårdsvikveien til krysset ved Knut Johnsens vei
Nybygg av gravplass i Blomvåg
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Etablering av parkeringsplasser i Marøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: