Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Hordaland fylke

Askøy (8)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (36)
Bømlo (4)
Eidfjord (3)
Etne (8)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjell (11)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (5)
Kvam (4)
Lindås (8)
Meland (14)
Modalen (1)
Odda (12)
Os (6)
Osterøy (1)
Radøy (3)
Samnanger (2)
Stord (6)
Sund (0)
Sveio (3)
Tysnes (2)
Ulvik (0)
Vaksdal (5)
Voss (6)
Øygarden (4)
Nybygg av boliger, næring, hotell, kontor, m.m i Kleppestø
Opp til 1220 boliger. Totalt 130.000 m2 ny bebyggelse – dette omfatter boliger, handel, kontor og tjenesteyting. Utviklingen av hele området vil strekke seg over lang tid, og neppe være ferdig utbygget før om 10-20 år.
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Nybygg av kraftverk i Etne
Makinsalkran: Munck Cranes AS. Luker og stengeorganer: Lysaker og Thorrud AS.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Ny bru og rasteplass, Fureberg i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 60m. Skredtype stein. Skredsikringsplanen er under revisjon i fylkeskommunen, fremdrift avklares etter det.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Nybygg av kraftverk og ny- opprusting av vei i Voss
Avventer konsesjonssøknad. Skal opp til behandling i OED. Flere alternativer vurderes. Trafostasjon finnes. Byggestart er ikke fastsatt.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk ved Jondal
Inntak på kote 560, utløp på kote 5. Vannvei består av 220 meter nedgravd trykkrør, 700 meter tunnel og 750 meter boret sjakt ø700. Det skal også etableres ca 600 meter vei til kraftstasjon og tullelpåhugg. 29,6 GWh. Fallhøyde 560 m. Vannvei 1680 m.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Fornying av VA-ledninger i Bergen
Fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.
Nybygg av vannkraftverk i Samnanger
Tiltakshaver blir Aldal Kraft AS som er under stiftelse.
Oppgradering av idrettsanlegg på Ågotnes i Fjell, fase 2 mfl
Anlegge en 7;er og 9;er bane med kunstgress, bygge en trim-og lekepark og nytt garderobebygg.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 5,00 MW. Produksjon 16,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av fortau i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg. Gnr/bnr 53/1 mfl.
Nybygg av VA-anlegg på Garen, Eidfjord
Legging av ca 2200 meter med preisolerte vann- og avløpsledninger i grunne grøfter i hyttefelt i Feetalia i Eidfjord kommune. Inklusiv varmekabler og elektrikerarbeider. I tilleg skal det leveres en prefabrikert pumpestasjon for 400 pe med overbygg og overløpstank.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 30-35 enheter.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Øygarden
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Ny vei, GS-vei og VA-ledninger mellom Straume og Ebbesvik i Fjell
Ny vegparsell mellom Straume idrettspark og Ebbesvik. Parsellen har en lengde på 1230m + 120m og med gjennomsnittlig veibredde 6.5 m og GS‐veg med mellomliggende grøft som trafikkdeler. Veiparsellen er en videreføring av vegen fra Straume Næringspark/Idrettshall. Utbyggingen omfatter også komplett VA-anlegg med tilhørende overvannsanlegg, veglys og egen høyspentkabel på deler av strekningen.
Utbygging av bredbånd i Matre
Minimum 30 Mbit/s.
Nybygg av høydebasseng i Indre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Bildøy i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Straume-området i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Ågotnes i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Nybygg av va-ledning til Flatnes
Fra hovedplan for vassforsyning 2012-2013, avventer beslutning. Antatt byggestart. Utviding av forsyningsområdet. 2,5 km.
Nybygg av sjøledning i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av utslippsledning ved renseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: