Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Hordaland fylke

Askøy (7)
Austevoll (0)
Austrheim (1)
Bergen (23)
Bømlo (3)
Eidfjord (4)
Etne (4)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjell (4)
Fusa (1)
Granvin (3)
Jondal (2)
Kvam (3)
Lindås (7)
Meland (0)
Modalen (0)
Odda (4)
Os (6)
Osterøy (3)
Radøy (3)
Samnanger (2)
Stord (5)
Sund (1)
Sveio (2)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (3)
Voss (7)
Øygarden (1)
Tilknytning til vegnettet på Nyborg (kryss) i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av kraftverk i Jondal
Produksjon 74,0 GWh.
Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Utbedring av Vøringsfossen turistplass, Fase 2 mfl
Turistveg Hardanger. Broen og Fossatromma.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Nybygg av kraftverk ved Skulafossen i Strandebarm
- Etablering av 0,7km skogsbilvei kl. 7 ved Byrkjenesvatnet på HRV +192,7 - Sjaktboring for vannvei ca. 540m, og etablering av nytt inntak i tunnel - Etablering av ny vannvei; trykkrør DN1200 - Grunnarbeider for ny kraftstasjon og for trykkrør og sjaktboring - Bygging nytt kraftstasjonsbygg - Miljøsanering og rivingsarbeider mm.
Nybygg av kulvert og ombygg vei i Bergen
Orienterende hovedmengder: Riving: ca. 570 tonn, (gjelder riveavfall). Graving: ca. 4000 m3, (gjelder graving og fylling). Bergsprengning/demolering: ca. 250 m3. Forskaling: ca. 210 m2. Armering: ca. 8 tonn. Plasstøpt betong: ca. 80 m3. Kulvertelementer: ca. 410 tonn. Murer av naturstein: ca. 190 m2. Brurekkverk: ca. 90 m (begge sider av kulvert). Asfaltering: ca. 1600 m2, (varierende tykkelse og oppbygning). Vegrekkverk: ca. 45 m.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, trinn 3 mfl
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Fornying av VA-ledninger i Bergen
Fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Rekkverk av stål 2018-2020 Voss og Hardanger
Rekkverksarbeider langs riks og fylkesveier i Voss og Hardanger område.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes, Fv 313 Nesheimsfjellet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 330m.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Våge i Tysnes
Opsjon på graving og planering av noen tomter.
Rassikringstiltak på FV 7 Granvin sentrum-Haukanes
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 2170m. Skredtype is, tørrsnø, stein.
Rassikringstiltak på Fv 7 mellom Granvin sentrum og Haukanes
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 1000m.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av parkeringsplass, ombygging av kai mm i Rosendal, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Nybygg av avløpsledning på Ølve
Nytt trinn etter Ølve Avløpsanlegg som ble ferdigstilt i 2015.
Opparbeidelse av nytt kryss Odda kommune
Arbeidene består bl.a. i oppgradering av RV13 (ca. 175 meter), inkludert utbedring av ett kryss, etablering av ett kryss og stenging av ett kryss, midlertidig vei(er) under arbeidet, ny internveg på området (ca. 225 meter) samt oppstillingsplass for busser (kollektivknytepunkt), samt diverse kommunaltekniske og elektrotekniske arbeider (VA/kabelgrøfter).
Nybygg av gs-vei og utbedring av parsell i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. 4,2 mill. kr eller 15 mill. kr ved utbedring av heile vegen. Antatt byggestart og kostnad.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 270m. Kostnad er ikke beregnet. Også omlegging av veg.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Ny hovedvannledning ved Vorland i Bømlo
Utbygging av nytt vann- og avløpsanlegg Vorland, søre Bømlo. Om lag 380 lm kombinerte vann- og avløpsgrøfter mellom Andalsvegen og Vorlandsvågen ved Vorland på søre Bømlo. Fortrinnsvis fjellgrøfter i terreng, i Vorlandsvågen går gravearbeidene noe ut i sjø for tilrettelegging for senere legging av sjøledning. Legging og montering av trykkledninger med dimensjon opp til Ø225 mm. Det skal også graves grøft for, og monteres to større stikkrenner av betongrør med dimensjon Ø1200 mm. Levering av rør og materiell besørges av BVA. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer og bygging av jordbruksveg over deler av traseen. Entreprenør skal minimum kunne dokumentere å inneha kompetanse tilsvarende ansvarsrett klasse 2 som definert i plan og bygningsloven.
Etablering av rundkjøring i Straume
Permanent rundkjøring med armer. Denne skal erstatter den midlertidige rundkjøringen krysset mellom KV 1136 Grønamyrvegen, Fv 209 Arefjordvegen og nedkjøring til Kystbygarasjen.
Nybygg av belysningsanlegg rundt Ytre Arna sentrum
Delområdene som utgjør tilbudsgrunnlaget: --Område 5: Alf Bondes veg og Fabrikkvegen --Område 7: Sentrumsparken --Område 10: Kulturhuset Sentrum, fasade mot Peter Jebsens veg --Område 4_11: Skulevegen, Nordstrandvegen, Ivar Aasgaards veg, Apotekarvegen, Kjeldeberg --Område 13: Peter Jebsens veg Følgende delområde inngår som opsjon i oppdraget: --Område 12: Gudrun Kolderups veg og Sætrevegen
Nybygg av infrastruktur i Lyngneset
Etablere parkeringsplass til 40 biler, ny innkjørsel, omlegging av vannledning og etablere gangvei. Parkeringsplassen vil være tilknyttet Strusshamn kultursenter, Sjoddien.
Riving og nybygg og av kai ved Lysefjorden i Os
Riving av eksisterende betongkai og etablering av ny betongkai. Tre stk stålpæler som må utføres fra pram. Areal ca 100 kvm. Riving av terasse på Kafe Ole B og reetablering.
Nybygg av lekeplass i Nordnesparken i Bergen
Oppdraget gjelder detaljprosjektering av betongkonstruksjon og bygging av anlegget. Det skal bygges en ny lekeplass på Nordnes der byggetrinn én består av en klatrevegg i betong, et parkourområde og lekeutstyr, og byggetrinn to (opsjon) av en sammenhengende betongkonstruksjon som danner en benk, lekekonstruksjon og vannrenne.
Nytt kunststoffdekke på idrettspark i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av fortau ved Gjerde kyrkje på E134 i Etne sentrum
Nybygg av fortau ved Gjerde kyrkje på E134 i Etne sentrum. I forbindelse med dette skal ca. 20 m av kirkegårdsmuren ved Gjerde kyrkje flyttes lenger inn på kirkegården for å gi plass til nytt fortau.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: