Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Buskerud fylke

Drammen (17)
Flesberg (0)
Flå (4)
Gol (3)
Hemsedal (3)
Hol (2)
Hole (2)
Hurum (2)
Kongsberg (4)
Lier (5)
Modum (1)
Nes (0)
Ringerike (11)
Rollag (1)
Røyken (6)
Sigdal (2)
Ål (1)
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 11,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern. Antatt start.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Nybygg av vannkraftverk på Nore og Uvdal
Melding om konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Antatt start. Kostnad ukjent. 2 alternativer vurderes, enten kraftstasjon i dagen eller i fjell. 56,00 GWh.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjoner i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. 2 pumpestasjoner.
Etablering av infrastruktur for hytter og alpinanlegg i Flå
Totalt ca 2000 hytter og 227 leiligheter på Turufjell.
Etablering av vei opp til området for hytter og alpinanlegg i Flå
Totalt ca 2000 hytter og 227 leiligheter på Turufjell.
Nybygg av fortau i Røyken
Ca 900 meter fortau, ca 450m overvannsleding, 200m bergskjæring, tiltak på eks. kjørebane og sideveier.
Etablering av VA-løsninger i Eggemoen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av overvannsledning i Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av hovedvannledning i Drammen
Etablering av DN250 PE hovedvannledning i Austadveien, ca. 960 meter. Ledningen skal etableres delvis med fjellboring, ca. 730 lm, delvis med boring i kombinasjonsmasser ca. 175 lm og delvis i gravegrøft, 55 lm. Det skal settes ned 2 stk. prefabrikerte vannkummer, 1 stk. plasstøpt trykkreduksjonskum samt 2 stk. avløpskummer.
Ny vannledning i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2014-2017. Avventer politisk behandling. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av VA-ledning på vestsiden i Monserud
Fra pumpestasjon ved Framdal, videre til Bakåsen og derfra til Hønenkryssen. Dette omfatter: Grøfter ca. 4840 m. Boring for vann og avløpsledninger : ca. 200 m. Vannledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR1: ca 5340 m. Herav ca. 4600 m med Ø180mm. Spillvann pumpeledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR11: ca 4350 m. Herav 3715m med Ø200mm. Spillvann selvfall Ø160/200mm: ca 1650 m. Vannkummer: 12 stk. Spillvannskummer: 24 stk.
Ny gangforbindelse i Myrveien, Solbergelva
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift og omfang. Antatt start. Ukjent kostnad.
TS-tiltak langs Fv 280 Sysle, Vikersund
Prosjektet gjelder: • Bygging av ca 250 m gs-veg langs Fv 280 Krøderveien • Bygging av 2 busslommer. • Tilrettelegge 2 stk kryssingspunkter for fotgjengere • Belysning av gangveg/kryssingspunkter og busslommer i hht. lysberegning utført av entreprenør. • Drenering.
Renovering av renseanlegg i Geilo
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt start. Total kostnad inkl trinn 1 og 2 er 20 mill. kr
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Ny overvannsledning i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune
Områdene som skal bygges ut er Eggedal, Kolsrud-Hovlandsmoen, Tukudalen, Prestfoss.
Nybygg av høydebasseng på Dagalifjell
Høydebasseng for ca 500 kubik drikkevann. Ventilkammerhus på ca 40 kvm. Byggearbeiderne vil foregå på ca 1100 MOH.
Nybygg av kraftverk i Flå
Søknad om konsesjon skal sendes til NVE. 0,85 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Eetablering av gangvei langs Fv 28, Øvre Eikervei i Drammen
Fra Martha Sundlandsgate frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.
Nybygg av gangvei i Rødberg
Byggetips. Skal prosjekteres i 2017. Sikker adkomst mellom Uvdal sentrum og Uvdal barnehage. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hemsedal
- Opparbeiding av ca. 1500m ny turveg med grusdekke, inkl stikkrenner - Nedsetting av gatelysfundamenter samt anlegging av kabelgrøfter for trekkerør og kabler langs ny turveg og eksisterende Moavegen, ca. 2500m - Utgraving og fundament for trafokiosker og kabelfordelingsskap for Hemsedal Energi - OPSJON på asfaltering av turveg og Moavegen - OPSJON på planering av parallell skiløypetrase
Levering og montering av vegbelysning i Flå
26 vegbelysningspunkter i adkomstvegene Tunnelvegen og Lauvlie inkludert styringsskap til boligområdet Tunnelen II i Flå kommune.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Nybygg av parkeringsplass ved skole i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: