Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Buskerud fylke

Drammen (19)
Flesberg (0)
Flå (2)
Gol (4)
Hemsedal (3)
Hol (1)
Hole (0)
Hurum (2)
Kongsberg (6)
Lier (5)
Modum (4)
Nes (5)
Ringerike (10)
Rollag (1)
Røyken (6)
Sigdal (5)
Ål (4)
Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 11,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Etablering av infrastruktur for hytter og alpinanlegg i Flå
Totalt ca. 1800 hytter og 227 leiligheter på Turufjell. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utførelse av fullskalaforsøk i forbindelse med arbeider langs Ringeriksbanen og E16 på Mælingen, Hønefoss
I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det gjennomføres fullskalaforsøk for fundamenteringsmetoder på Mælingen. For å redusere usikkerheten i fundamenteringsmetode skal det gjennomføres fullskalatest med prøvepeling og fylling som tilsvarer lasten av et brofundament.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Etablering av separatsystem og ny vannledning m.m. i Drammen
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Videre gjenoppbygging av vei, og overflatedetaljer. Opsjon for etablering av grøft for kabelanlegg, samt veilys.
Etablering av overføringsledning avløp fra tidligare Gunnarhaugen renseanlegg til Ål renseanlegg
2410 m selvfallsledning, 37 kummer, 2340 m pumpeledning m.m. Total kostnad 41,3 mnok. Total lengde 9,8 km.
Etablering av overføringsledning avløp fra tidligare Gunnarhaugen renseanlegg til Ål renseanlegg
4960 m selvfallsledning, 71 kummer, 650 m pumpeledning m.m. Total kostnad 41,3 mnok. Total lengde 9,8 km.
Nybygg av boligområde i Drammen
8-10 selvbyggertomter.
Signaltiltak på Kongsberg stasjon
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 213 Friskussen barnehage-Vassfarvegen i Nes
Fra forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny midtdeler på Fv 40 i Numedal
Stedsangivelse av de 7 kurvene: Kurve 1. Gvila, HP6 Km 6,6 i Flesberg kommune. Tegning C01. Kurve 2. Øygarden, HP6 Km 9,5 i Flesberg kommune Tegning C02. Kurve 3. Neset, HP7 Km 7,1 i Flesberg kommune Tegning C03. Kurve 4. Kokkerud, HP7 Km 19,0 i Rollag kommune. Tegning C04. Kurve 5. Holmanplass, HP8 Km 11,8 i Rollag kommune. Tegning C05. Kurve 6 Vikje (Mykstu bru), HP8 Km 19,5 i Rollag kommune. Tegning C06. Kurve 7 Dustrud, HP8 Km 20,0 i Rollag kommune. Tegning C07.
Ny vannledning i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2014-2017. Avventer politisk behandling. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Belysning på E134 Damåsen-Darbu i Kongsberg
Kryss fra Darbu til Damåsen med lengde ca. 4000 meter.
Etablering av gangvei og gatelys m.m i Lier
Kulverten under E-18 er ferdigstilt, men deler av arbeidet med veien mot Joseph Kellers vei gjenstår.
Ny banekobling vest for Hokksund
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode. Redusert transporttid og økt fleksibilitet mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen/Bergensbanen.
Etablering av ny gang- og sykkelvei på Klokkarstua, fv. 289 i Hurum
800 meter lang gang- og sykkelveg. Prosjektet omfatter også en busslomme, opparbeidelse av et t-kryss, to avkjørsler, belysning, andre elektroarbeider som omlegging av eksisterende høyspentkabel, samt nytt overvannsystem og oppgradering av eksisterende VA-nett.
Ny overvannsledning i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av fortau i Lier
Fra Nøstveien til krysset Vivelstadveien.
Belysning på E134 Langebru-Skjøl i Øvre Eiker
Langebru – Skjøl med lengde ca. 2000 meter.
Etablering av parkeringsplasser for bil og sykkel ved ungdomsskole i Røyken
40 nye parkeringsplasser nord på eiendommen samt 150 sykkelplasser og 2 HC-parkeringer.
VVA anlegg Flata boligfelt, Prestfoss
Infrastruktur for 12 eneboligtomter.
Nybygg av lekeplass og utescene ved torg i Nesbyen
Etablering av ny lekeplass ved eksisterende skulpturpark, ny scene utenfor eksisterende kulturhus, samt oppgradering av eksisterende vannspeil med nye 6 stk nye vanndyser inkl nytt pumpeanlegg
Etablering av bredbåndsnett i Flå kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Hemsedal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Hol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Krødsherad kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Modum kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Nes kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Sigdal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Ål kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Bredbåndsutbygging (Nkom) i Sigdal kommune
Totalkostnad 1.906.733 NOK.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: