Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Buskerud fylke

Drammen (11)
Flesberg (1)
Flå (1)
Gol (4)
Hemsedal (2)
Hol (1)
Hole (1)
Hurum (1)
Kongsberg (3)
Lier (3)
Modum (1)
Nes (1)
Ringerike (10)
Rollag (1)
Røyken (5)
Sigdal (1)
Ål (0)
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Fanggjerde på Fv 120 Klavefjell i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Etablering av hovedvannledning i Drammen
Etablering av DN250 PE hovedvannledning i Austadveien, ca. 960 meter. Ledningen skal etableres delvis med fjellboring, ca. 730 lm, delvis med boring i kombinasjonsmasser ca. 175 lm og delvis i gravegrøft, 55 lm. Det skal settes ned 2 stk. prefabrikerte vannkummer, 1 stk. plasstøpt trykkreduksjonskum samt 2 stk. avløpskummer.
Nybygg av VA-ledning på vestsiden i Monserud
Fra pumpestasjon ved Framdal, videre til Bakåsen og derfra til Hønenkryssen. Dette omfatter: Grøfter ca. 4840 m. Boring for vann og avløpsledninger : ca. 200 m. Vannledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR1: ca 5340 m. Herav ca. 4600 m med Ø180mm. Spillvann pumpeledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR11: ca 4350 m. Herav 3715m med Ø200mm. Spillvann selvfall Ø160/200mm: ca 1650 m. Vannkummer: 12 stk. Spillvannskummer: 24 stk.
Støyskjerming på Fv 283, fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata i Drammen
Utbedring/vedlikehold av eksisterende støyskjermer fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata. Det skal bygges ca 134 m med ny støyskjerm i trematerialer med fundamenter i prefabrikkerte betongelementer. Oppsummering av vesentlige mengder i kontrakten: 134m gammel støyskjerm skal rives. 57 stk fundament søylepunkter. 57 stk stålstolper HEB 120. 134m bunnelement av betong 2450x200x90 mm. 134m av elementer av treverk med Dobbelfals panel 22x145mm, ensidig.
TS-tiltak langs Fv 280 Sysle, Vikersund
Prosjektet gjelder: • Bygging av ca 250 m gs-veg langs Fv 280 Krøderveien • Bygging av 2 busslommer. • Tilrettelegge 2 stk kryssingspunkter for fotgjengere • Belysning av gangveg/kryssingspunkter og busslommer i hht. lysberegning utført av entreprenør. • Drenering.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Riving og nybygg av bru på Konnerud, Drammen
Dalenveien bru over Verkenselva på Konnerud i Drammen skal av hensyn til restlevetid rives og erstattes av ny bru. Ny bru bygges i plasstøpt betong som kulvert med spennvidde ca. 6 m. Høyden i kulverten er 1,3-1,7 m. Eksisterende bru er av tilsvarende type og størrelse. Hovedmengder er som følger: Betong: 88 m3 Armering: 17 tonn Forskaling: 188 m2 Bru og vegrekkverk: 28 m + 58 m Graving: 600 m3 Fylling: 500 m3 Asfalt: 600 m2
Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune
Områdene som skal bygges ut er Eggedal, Kolsrud-Hovlandsmoen, Tukudalen, Prestfoss.
Nybygg av høydebasseng på Dagalifjell
Høydebasseng for ca 500 kubik drikkevann. Ventilkammerhus på ca 40 kvm. Byggearbeiderne vil foregå på ca 1100 MOH.
Ny graveplass på Gol kirke
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Avventer beslutning ultimo desember 2017.
Eetablering av gangvei langs Fv 28, Øvre Eikervei i Drammen
Fra Martha Sundlandsgate frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen
Etappe 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 9: Hans Hansens vei x Olaf Bergers vei - oppstramming kryss. Tiltak 10: Innsnevring av krysset Hotvetveien x Henrik Ibsens gate. Tiltak 11: Fortau i Hauges gate ved Børresen skole. Tiltak 12: Fortau Sanatorieveien, nedre del. Tiltak 14: Intensivbelysning av gangfelt. Vårveien: ved Rosenkrantzgata, Dr. Narveruds gate og Betzy Kieldsbergs vei. Tiltak 15: Intensivbelysning i Rosenkrantzgt. ved legevakta.
Levering og montering av vegbelysning i Flå
26 vegbelysningspunkter i adkomstvegene Tunnelvegen og Lauvlie inkludert styringsskap til boligområdet Tunnelen II i Flå kommune.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hemsedal
- Opparbeiding av ca. 1500m ny turveg med grusdekke, inkl stikkrenner - Nedsetting av gatelysfundamenter samt anlegging av kabelgrøfter for trekkerør og kabler langs ny turveg og eksisterende Moavegen, ca. 2500m - Utgraving og fundament for trafokiosker og kabelfordelingsskap for Hemsedal Energi - OPSJON på asfaltering av turveg og Moavegen - OPSJON på planering av parallell skiløypetrase
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: