Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Buskerud fylke

Drammen (12)
Flesberg (1)
Flå (1)
Gol (6)
Hemsedal (3)
Hol (3)
Hole (1)
Hurum (0)
Kongsberg (5)
Lier (2)
Modum (5)
Nes (3)
Ringerike (5)
Rollag (1)
Røyken (6)
Sigdal (2)
Ål (1)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nytt boligområde på Gol
Ca 100 dekar. ca 100 boliger.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Fanggjerde på Fv 120 Klavefjell i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Støyskjerming på Fv 283, fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata i Drammen
Utbedring/vedlikehold av eksisterende støyskjermer fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata. Det skal bygges ca 134 m med ny støyskjerm i trematerialer med fundamenter i prefabrikkerte betongelementer. Oppsummering av vesentlige mengder i kontrakten: 134m gammel støyskjerm skal rives. 57 stk fundament søylepunkter. 57 stk stålstolper HEB 120. 134m bunnelement av betong 2450x200x90 mm. 134m av elementer av treverk med Dobbelfals panel 22x145mm, ensidig.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nye VA-ledninger og nybygg av gang/sykkelvei i Drammen
Ca. 110 meter nye VA-ledninger og ca 110 m ny vei.
Riving og nybygg av bru på Konnerud, Drammen
Dalenveien bru over Verkenselva på Konnerud i Drammen skal av hensyn til restlevetid rives og erstattes av ny bru. Ny bru bygges i plasstøpt betong som kulvert med spennvidde ca. 6 m. Høyden i kulverten er 1,3-1,7 m. Eksisterende bru er av tilsvarende type og størrelse. Hovedmengder er som følger: Betong: 88 m3 Armering: 17 tonn Forskaling: 188 m2 Bru og vegrekkverk: 28 m + 58 m Graving: 600 m3 Fylling: 500 m3 Asfalt: 600 m2
Nybygg av høydebasseng på Dagalifjell
Høydebasseng for ca 500 kubik drikkevann. Ventilkammerhus på ca 40 kvm. Byggearbeiderne vil foregå på ca 1100 MOH.
Ny graveplass på Gol kirke
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Avventer beslutning ultimo desember 2017.
Etablering av infiltrasjonsgrøft i Drammen
Det skal etableres en ca 175 m lang infiltrasjonsgrøft. Hovedsaklig leire i grunn. 6 nye sandfangkummer, 2 bisluk. Eks overbygning skal traues ut etter behov og ersattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen kommune.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen
Etappe 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 9: Hans Hansens vei x Olaf Bergers vei - oppstramming kryss. Tiltak 10: Innsnevring av krysset Hotvetveien x Henrik Ibsens gate. Tiltak 11: Fortau i Hauges gate ved Børresen skole. Tiltak 12: Fortau Sanatorieveien, nedre del. Tiltak 14: Intensivbelysning av gangfelt. Vårveien: ved Rosenkrantzgata, Dr. Narveruds gate og Betzy Kieldsbergs vei. Tiltak 15: Intensivbelysning i Rosenkrantzgt. ved legevakta.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hemsedal
- Opparbeiding av ca. 1500m ny turveg med grusdekke, inkl stikkrenner - Nedsetting av gatelysfundamenter samt anlegging av kabelgrøfter for trekkerør og kabler langs ny turveg og eksisterende Moavegen, ca. 2500m - Utgraving og fundament for trafokiosker og kabelfordelingsskap for Hemsedal Energi - OPSJON på asfaltering av turveg og Moavegen - OPSJON på planering av parallell skiløypetrase
VVA anlegg Flata boligfelt, Prestfoss
Infrastruktur for 10 boliger.
Nybygg av lekeplass og utescene ved torg i Nesbyen
Etablering av ny lekeplass ved eksisterende skulpturpark, ny scene utenfor eksisterende kulturhus, samt oppgradering av eksisterende vannspeil med nye 6 stk nye vanndyser inkl nytt pumpeanlegg
Etablering av bredbåndsnett i Flå kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Hemsedal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Hol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Krødsherad kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Modum kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Nes kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Sigdal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Ål kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: