Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tønsberg

Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av leiligheter ved Presterødkilen i Tønsberg
Innvendige gipsvegger - Gipsplatemontasje AS
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Boligområdet planlegges utbygd med 109 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Takleverandør: Bitum Norge AS Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Takleverandør: Bitum Norge AS Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik
Til- og ombygg av leiligheter på kjøpesenter i Tønsberg
52 leiligheter på toppen av næringsbygget.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 1
Innfestinger til balkonger: Invisible Connections AS, Åndalsnes Dører: Strømmen AS, Terje Authen Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve.
Nybygg av bilforretning og leiligheter på Kilen øst, Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av leiligheter mm i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Ombygging fra kontor/forretning til leiligheter i Tønsberg
Kontor/forretning i 1. etg. 20-30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i Tønsberg
Geotekniske undersøkelser er utført. Lindeveien 1,3 og 5.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 18 662. Antall m2 fres 177
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 35 000 tonn Mengde fresing ca. 185 000 kvm
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 47 000 tonn. Fresing ca. 306 000 kvm.
Ombygging av kryss til rundkjøring i Tønsberg, fase 1
Tidligere Riksveg 311. I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Tønsberg
Sykehuset i Vestfold har besluttet å flytte ambulansetjensten ut av sykehuset og leie en ny ambulansestasjon sentralt i Tønsberg. Stasjonen skal være en fremtidsrettet, tiltalende og funksjonell og samtidig ivareta de ansatte på en god måte de neste årene. For å nå våre pasienter raskest mulig vil beliggenhet være et sentralt punkt i evalueringen av innkommende anbud. Kontraktens varighet: 01.10.2019/01.10.2029
Ombygging av veikryss til rundkjøring på Ekenes
Ombygging av Ekeneskrysset til rundkjørning.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Innvendige byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark i Tønsberg
Del av veksthus, ca. 450 m2, skal innredes med delvis betonggulv, innervegger og tekniske anlegg.
Nybygg av padleled, overnattningsplasser og parkering i Tønsberg
Samarbeid mellom fylkeskommunen og 11 kystkommuner i Vestfold.
Bruvedlikehold i Vestfold 2018-2019
Kontraktarbeidet omfatter generelt bruvedlikehold på 5 enekletbruer i Vestfold fylke. Kontrakten inneholder også levering av materiell og utstyr i forbindelse med bruliftinspeksjon i regi av SVV.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Kollektivtiltak på Fv 459 Halfdan Wilhelmsens allé i Tønsberg
Fra forslag til handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold.
Brønnboring for parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Ny sopsug for parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Utskifting og komplimentering av glassfasaden på fylkeshuset i Tønsberg
Utskifting og komplementering av glassfasaden på sydsiden av bygget. Den nye glassfasaden skal ha integrert solskjerming. I tillegg skal det monteres solskjerming på to av vindusfeltene på taket.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vestfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: