Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tønsberg

Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål.
Nybygg av boligområde på Hogsnes
400 daa. Ca 200 boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus Tønsberg, trinn 3 mfl
Totalt 180 boliger i flere trinn. 140 enheter gjenstår.
Nybygg av parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Boligområdet planlegges utbygd med 109 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av bilforretning og leiligheter på Kilen øst, Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av leiligheter mm i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Till- og ombygg på sportsarena i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Utvidelse av ishall i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i Tønsberg
Geotekniske undersøkelser er utført. Lindeveien 1,3 og 5. Gnr/bnr 148/330 m.fl.
Nybygg av avfallsmottak i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Ombygging av kryss til rundkjøring i Tønsberg, fase 1
Tidligere Riksveg 311. I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Ombygging av veikryss til rundkjøring på Ekenes
Ombygging av Ekeneskrysset til rundkjørning.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Innvendige byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark i Tønsberg
Del av veksthus, ca. 450 m2, skal innredes med delvis betonggulv, innervegger og tekniske anlegg.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Bruvedlikehold i Vestfold 2018-2019
Kontraktarbeidet omfatter generelt bruvedlikehold på 5 enekletbruer i Vestfold fylke. Kontrakten inneholder også levering av materiell og utstyr i forbindelse med bruliftinspeksjon i regi av SVV.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Nybygg av parkeringsplass i Tønsberg
Fra økonomiplan 2018-2021.
Utskifting og komplimentering av glassfasaden på fylkeshuset i Tønsberg
Utskifting og komplementering av glassfasaden på sydsiden av bygget. Den nye glassfasaden skal ha integrert solskjerming. I tillegg skal det monteres solskjerming på to av vindusfeltene på taket.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vestfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: