Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tønsberg

Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nybygg boliger og handel mm i Tønsberg
Utvikling av totalt 13 daa. 4000-6000 m2 med boliger. Langhusene; 12 stk bygg i 3-4 etasjer. Punkthus; 5 stk bygg i 4-5 etasjer. Lamellhus; 1 stk bygg i 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus Tønsberg, trinn 3 mfl
Totalt 180 boliger i flere trinn. 140 enheter gjenstår.
Ny fastlandsfobindelse til Færder, bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Etablering av boliger i Tønsberg
48 flerbolighus, har 1-2 etasjer. 21 eneboliger, har 2-3 etasjer. Nøkkelferdige hus.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av boliger i Tønsberg
1 stk 6-mannsbolig 1 stk 10-mannsbolig 4 stk 8-mannsbolig
Nybygg av leiligheter og næring i Tønsberg
Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Ombygging til leiligheter i Sparebankgården i Tønsberg
Møllergaten skal gjøres om till kollektivgate med busstrafikk.
Till- og ombygg på sportsarena i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Utvidelse av ishall i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 26 091. Antall m2 fres 157 000.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 35 000 tonn Mengde fresing ca. 185 000 kvm
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 47 000 tonn. Fresing ca. 306 000 kvm.
Nybygg av gang og sykkelvei i Tønsberg
Etablering av GS-vei langs Ulvikveien og legging av ny hovedvannledning på strekningen, 1.45 km lang.
Nybygg av prosesshall i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Vestfold
Kontrakten omfatter utlegging av langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast på riks- og fylkesveger i Buskerud og Vestfold fylke. Det skal årlig merkes i overkant av 1.400 km med linjer med ekstrudert termoplast (~775 tonn termoplast) fordelt med ca. 85 % til vedlikehold av eksisterende vegoppmerking og 15 % til nylegging.
Etablering av paviljong i Tønsberg
Paviljongen består av betongdekke på mark, yttervegger og innervegger i massivtre-elementer, og et glasstak. Bygningen utføres i miljøvennlige materialer med pustende vegger, uten dampsperre.
Nybygg av parkeringsplass i Tønsberg
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: