Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tønsberg

Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nytt fengsel i region sør, telemark/vestfold/buskerud
Prosjektet er utsatt til etter 2020. Totalt 150-200 plasser.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av akuttpsykiatri i Tønsberg
CURA-gruppen er engasjert for prosjektering. Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. Skal inneholde standard sengeområder, inklusive 10 skjermingsplasser (50 senger), og poliklinikk - behandling/samtale (64 rom).
Ny-og ombygging av boliger, forretning og kontor i Tønsberg
6 daa. Utvikling av 10.000 m2 med boliger og 10.000 m2 med næring.
Nybygg av boliger i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Ca. 43 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boliger og næring i Husøy strandpark, trinn 1
Innfestinger til balkonger: Invisible Connections AS, Åndalsnes Totalt 190 boliger og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus og næring i Tønsberg
Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS
Nybygg av rekkehus i Tønsberg
14 leiligheter fordelt på 3 huskropper. 5+5+4.
Ombygging fra kontor/forretning til leiligheter i Tønsberg
Kontor/forretning i 1. etg. 20-30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i Tønsberg
Geotekniske undersøkelser er utført.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 35 000 tonn Mengde fresing ca. 185 000 kvm
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 47 000 tonn. Fresing ca. 306 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 18 662. Antall m2 fres 177
Tilbygg på Maier Arena, fase 1
Tilbygg på Maier Arena, ny skøytebane og skiløype under tak. Bygges ut i 2 faser.
Ombygging av kryss til rundkjøring i Tønsberg, fase 1
Tidligere Riksveg 311. I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Trafikksikkerhetstiltak i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Utvidelse av kirkegård i Tønsberg, trinn 2-3
Utvidelse av kirkegård på ca. 30 mål.
Ny gang og sykkelvei i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Tilbygg av kontorbygg i Tønsberg
Administrasjonsbygg for Vesar.
Nybygg av ringmur og heis i Tønnsberg
En heis som går på utsiden av fjellet, med et lite servicebygg på toppen.
Nybygg av kafeteria og garderobe ved parkområde i Tønsberg
Avventer godkjenning av reguleringsplan. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark i Tønsberg
Del av veksthus, ca. 450 m2, skal innredes med delvis betonggulv, innervegger og tekniske anlegg.
Nybygg av padleled, overnattningsplasser og parkering i Tønsberg
Samarbeid mellom fylkeskommunen og 11 kystkommuner i Vestfold.
Trafikksikkerhetstiltak/ny rundkjøring i Tønsberg
Under regulering. Ligger inne i handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Tiltak finansiert av Tønsbergpakka.
Nybygg av tursti og gangbru i Tønsberg
Gangbru over Vellebekken.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Vestfold
Kontrakten omfatter utlegging av langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast på riks- og fylkesveger i Buskerud og Vestfold fylke. Det skal årlig merkes i overkant av 1.400 km med linjer med ekstrudert termoplast (~775 tonn termoplast) fordelt med ca. 85 % til vedlikehold av eksisterende vegoppmerking og 15 % til nylegging.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Vestfold
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Vestfold
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Nytt sykesignal- og pasientvarslingsanlegg for sykehus i Tønsberg
Support, service og vedlikehold skal inngå en del av leveransen under de første 3 årene. Kostnad er antydet av redaksjonen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Nytt talevarslingsanlegg til skole for voksenopplæring i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: