Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tønsberg

Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boliger i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Ca. 43 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og næring i Tønsberg
Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve.
Nybygg av bilforretning og leiligheter på Kilen øst, Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av leiligheter i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 190 boliger og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Nybygg av rekkehus i Tønsberg
14 leiligheter fordelt på 3 huskropper. 5+5+4.
Ombygging fra kontor/forretning til leiligheter i Tønsberg
Kontor/forretning i 1. etg. 20-30 leiligheter.
Rehabilitering- og nybygg av kvartalsbebyggelse i Tønsberg
Forslag å tilrettelegge for kvartalsbebyggelse i 2-3 etasjer med parkeringskjeller.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 18 662. Antall m2 fres 177
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 35 000 tonn Mengde fresing ca. 185 000 kvm
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 47 000 tonn. Fresing ca. 306 000 kvm.
Ombygging av kryss til rundkjøring i Tønsberg, fase 1
Tidligere Riksveg 311. I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Trafikksikkerhetstiltak i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Tønsberg
Sykehuset i Vestfold har besluttet å flytte ambulansetjensten ut av sykehuset og leie en ny ambulansestasjon sentralt i Tønsberg. Stasjonen skal være en fremtidsrettet, tiltalende og funksjonell og samtidig ivareta de ansatte på en god måte de neste årene. For å nå våre pasienter raskest mulig vil beliggenhet være et sentralt punkt i evalueringen av innkommende anbud. Kontraktens varighet: 01.10.2019/01.10.2029
Ombygging av veikryss til rundkjøring på Ekenes
Ombygging av Ekeneskrysset til rundkjørning.
Ny gang og sykkelvei i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Nybygg av ringmur, servicebygg og utvendig heis på fjellet i Tønsberg
En heis som går på utsiden av fjellet, med et lite servicebygg på toppen.
Byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark i Tønsberg
Del av veksthus, ca. 450 m2, skal innredes med delvis betonggulv, innervegger og tekniske anlegg.
Nybygg av padleled, overnattningsplasser og parkering i Tønsberg
Samarbeid mellom fylkeskommunen og 11 kystkommuner i Vestfold.
Brønnboring for parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Ny sopsug for parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Vestfold
Kontrakten omfatter utlegging av langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast på riks- og fylkesveger i Buskerud og Vestfold fylke. Det skal årlig merkes i overkant av 1.400 km med linjer med ekstrudert termoplast (~775 tonn termoplast) fordelt med ca. 85 % til vedlikehold av eksisterende vegoppmerking og 15 % til nylegging.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Vestfold
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Kollektivtiltak på Fv 459 Halfdan Wilhelmsens allé i Tønsberg
Fra forslag til handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Vestfold
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Utskifting og komplimentering av glassfasaden på fylkeshuset i Tønsberg
Utskifting og komplementering av glassfasaden på sydsiden av bygget. Den nye glassfasaden skal ha integrert solskjerming. I tillegg skal det monteres solskjerming på to av vindusfeltene på taket.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Nytt talevarslingsanlegg til skole for voksenopplæring i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: