Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nøtterøy

Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Ny skole for 550 elever med flerbrukshall.
Nybygg av boligområde i Nøtterøy
Ca 80-100 boenheter. Ferdig regulert.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Riving av barneskole for nybygg av boliger i Nøtterøy
Ca 20 boenheter, mulighet til flere enheter. Tomteareal: ca. 5.708,8 m². Eiendommen selges med bygningsmassen slik den i dag står. Salgspris: Kr 19.000.000,- + omk.
Nybygg av flerbolighus i Nøtterøy
Kraner og brakker: Bas Maskinutleie AS, Hof
Ny gang og sykkelvei i Nøtterøy
Fra handlingsprogram 2010-14.
Rehabilitering av kjøkken i
Ekebergveien 2-8, 12-18 og Skogveien 10-16. Til sammen 26 kjøkken. Arbeidet består i rivning av eksisterende kjøkken, overflatebehandle vegger og tak, samt utskifting av belegg på gulv. Røranlegg må tilpasses ny innredning. Det skal leveres ny innredning. Elektrisk anlegg må tilpasses dette.
Om- og tilbygg av kontorlokaler i Nøtterøy
Oppdraget omfatter tilbygg til eksisterende bygningsmasse og innvendige ombyggingsarbeider i eksisterende kontorarealer, toaletter og garderober. Tilbygget skal inneholde nytt spiserom (ca. 73 m2 BTA) og kaldt lager (ca. 92 m2 BTA). Innvendige ombyggingsarbeider omfatter ombygging fra spiserom til kontorer samt endret planløsning som følge av tilbygget. Ombyggingsarbeidene omfatter totalt ca. 105 m2 gulvareal.
Ny overvannsledning og spillvannsledning i Nøtterøy
Arbeidene omfatter i hovedsak: - ca. 260 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde - levering/legging av ca. 225m selvfallsledning overvann - levering/legging av ca. 260m selvfallsledning spillvann - 5 stk. komplette spill- og overvannskummer - 4 stk. sandfang sluk - gjenoppbygging av vei og fortau
Nybygg av gang- og sykkelvei i Torød
Arbeidene omfatter i hovedsak: - ca. 100 meter gang- og sykkelveg med gressarmert rabatt mot Oserødveien. - ca. 25 meter gang- og sykkelveg som kobles på eksisterende adkomst til Torød skole. - levering/legging av ca. 113 meter selvfallsledning overvann - levering/legging av ca. 63 meter vannledning. - 2 stk. komplette overvannkummer - 1 stk. komplette nedstigningskum - felling av 4 større trær - legging av ca. 60 m veilyskabel i gang- og sykkelveg med gressarmert rabatt.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: