Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Larvik

Nybygg av kontor i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av boliger i Larvik, trinn 2
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av hotell, næring og leiligheter i Larvik
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av boliger i Larvik/Stavern
Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av ungdomshjem i Larvik
Plass til inntil 10 ungdommer fra 13-18 år.
Driftkontrakt for fylkes-, riksveger og fylkes-,riks- gang og sykkelveier i område 0702 Vestfold syd
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 242,585 km veg totalt, hvorav 231,144 km fylkesveg, 11,441 km fylkes-g/s-veg.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Larvik, Sandefjord. 25 695 tonn asfalt, 205 000 m2 fresing.
Rehabilitering av VA anlegg i Solstad, etappe 4
Utskifting av gamle rør for vann-og avløp, separering av avløpsledninger og utkobling av septiktanker, samt en ny fortau langs hovedveien fra Larviksveien frem til Brunla alle. Overvannsledningen under Larviksveien også skiftes helt ut til sjøen. Prosjektet omfatter Vardeveien, Vardesvingen og deler av Staurumveien og Steinveien.
Etablering av VA-ledninger i Larvik etappe 1
Ca. 140m ledningsgrøft for vann, spillvann og overvann. Ca. 360 m ledningsgrøft for overvann og avløp. Ca. 130 m strømperenovering av avløpsledning. Etablering av 2stk. overløp med tilhørende virvelkammer. 1 stk. vannkum i betong. 22 avløps- og overvannskummer i betong. Gjenoppbygging og reasfaltering av veg og rabatter i vegkryssinger langs VA-trasé. Reetablering av berørte arealer. Arbeider med tilknytning til eksisterende kommunalt nett.
Utskiftning av vannledning i Larvik kommune
Utskiftning av en 300 mm asbestsement vannledning fra Foldvikveien kum 20684 til kum 66615. Strekning er beregnet til 1660 meter.
Vedlikehold av skole i Larvik
Omkledning av yttervegger, utskifting av tak og etablering av tre nye ventilasjonsanlegg. I tillegg har svømmehallen behov for utskiftning av tak mot nordøst fasade og omkledning av ytterveggene.
Riving av garasje/lager og nybygg av omsorgsboliger i Larvik
3 stk småhus med størrelse ca. 55-60 m2.
Forsterking av bru på Fv 221 Hukstrøm bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Ny døgnhvileplass i Larvik
Antall plasser er ikke avklart.
Nybygg av tomannsbolig i Larvik
Den ene boligen som ligger mot sydvest skal ha en en-etasjes løsning med et areal på 99 m2. Den andre boligen som ligger mot nordøst skal være i to etasjer skal ha en to-etasjes løsning med et areal på 113 m2.
Utvidelse av bygg i Larvik kommune
Larvik kommune KMT skal bygge på de eksisterende kontor og garderobebygg. Bygget skal inneholde wc, dusj og skifterom med terrasse på taket. Totalentreprisen omfatter prosjektering og levering av en komplett tilbygg med alle tekniske anlegg.
Etablering, drifts- og vedlikehold av ladestasjoner i Bærum kommune
Vei og trafikkavdelingen har idag 18 ladestasjoner fordelt over 14 lokasjoner. I løpet av de neste årene planlegges det 10-15 nye stasjoner/20-30 ladepunkter.
Legging av nytt tak på sykehjem i Larvik kommune
Larvik kommune skal etterisolere og legge nytt papptak på Stavern sykehjem. Taket er på ca. 2.700 m2. Det skal rive nåværende gesims, bygge denne opp igjen og kle denne med platekledning. Arbeidet skal gjennomføres sommer/høst 2019.
Oppgradering av alarmanlegg i kommunale bygninger i Larvik
Det kartlagt 39 Altelsendere som må byttes ut nå i 2019, 130 Saftelsendere og 3 Io-sendere som må byttes ut inntil 2024. De gamle Altelsendere skal slutte å fungere fra 2020. Gamle Saftelsendere vil miste signal i løpet av 2024 men allerede fra 2020 vil disse få halvert antall basestasjoner og kapasitet i 2G-nettet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: