Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Larvik

Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7.
Nybygg av boliger i Larvik, trinn 2
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av boliger i Larvik/Stavern
Ikke behov for stålentreprenør.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Larvik, Sandefjord. 25 695 tonn asfalt, 205 000 m2 fresing.
Nybygg av to-manns og tre-mannsboliger i Larvik
Entreprenører innen; elektro, ventilasjon og rør får prosjekteringsansvar. Godkjent detaljregulering.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Det skal anlegges ny gang- og sykkel vei iht. reguleringsplan for veiarealene etter at E18 er bygd på en ny trasse. Tiltaket omfatter en gs-vei på total 4 m asfalt bredde og ca. 550 meter lang med ny veilys, i syd enden skal veien kombineres med en opphøyd fortau på ca. 50 m.
Nybygg av vva og kulvert til nytt boligfelt i Larvik/Stavern
Prosjektet består av to deler. Første delen gjelder utskifting av kulvert under Gamle Stavernsveien og opparbeidelse av ny støttemur med fortau. Andre delen gjelder opparbeidelse av kommunal vei og VA, og kabel/elektroarbeider for nytt boligfelt på Lillejordet.
Rehabilitering av VA anlegg i Solstad, etappe 4
Utskifting av gamle rør for vann-og avløp, separering av avløpsledninger og utkobling av septiktanker, samt en ny fortau langs hovedveien fra Larviksveien frem til Brunla alle. Overvannsledningen under Larviksveien også skiftes helt ut til sjøen. Prosjektet omfatter Vardeveien, Vardesvingen og deler av Staurumveien og Steinveien.
Vedlikehold av skole i Larvik
Omkledning av yttervegger, utskifting av tak og etablering av tre nye ventilasjonsanlegg. I tillegg har svømmehallen behov for utskiftning av tak mot nordøst fasade og omkledning av ytterveggene.
Forsterking av bru på Fv 221 Hukstrøm bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Nybygg av tomannsbolig i Larvik
Den ene boligen som ligger mot sydvest skal ha en en-etasjes løsning med et areal på 99 m2. Den andre boligen som ligger mot nordøst skal være i to etasjer skal ha en to-etasjes løsning med et areal på 113 m2.
Utvidelse av bygg i Larvik kommune
Larvik kommune KMT skal bygge på de eksisterende kontor og garderobebygg. Bygget skal inneholde wc, dusj og skifterom med terrasse på taket. Totalentreprisen omfatter prosjektering og levering av en komplett tilbygg med alle tekniske anlegg.
Driftkontrakt for fylkes-, riksveger og fylkes-,riks- gang og sykkelveier i område 0702 Vestfold syd
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 242,585 km veg totalt, hvorav 231,144 km fylkesveg, 11,441 km fylkes-g/s-veg.
Driftkontrakt for fylkes-, riksveger og fylkes-,riks- gang og sykkelveier i område 0704 Vestfold syd
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 242,585 km veg totalt, hvorav 231,144 km fylkesveg, 11,441 km fylkes-g/s-veg.
Etablering, drifts- og vedlikehold av ladestasjoner i Bærum kommune
Vei og trafikkavdelingen har idag 18 ladestasjoner fordelt over 14 lokasjoner. I løpet av de neste årene planlegges det 10-15 nye stasjoner/20-30 ladepunkter.
Legging av nytt tak på sykehjem i Larvik kommune
Larvik kommune skal etterisolere og legge nytt papptak på Stavern sykehjem. Taket er på ca. 2.700 m2. Det skal rive nåværende gesims, bygge denne opp igjen og kle denne med platekledning. Arbeidet skal gjennomføres sommer/høst 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: