Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Larvik

Nybygg av boliger i Larvik, trinn 2
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 3 mfl
Totalt 93 boenheter samt næringslokaler ved Sanden Brygge. Trinnvis utbygging. 5000 m2 med næringslokaler i 2 etasjer.
Ny vei i Tjøllingvollen i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Utvidelse med nye boenheter på Frøytunet i Larvik
Tilbygget består av 8 nye boliger, samt fellesareal og personalbase.
Nybygg av flerbolighus med næringsarealer i Larvik
12-13 leiligheter og næringsarealer. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Larvik, Sandefjord. 25 695 tonn asfalt, 205 000 m2 fresing.
Energisparetiltak på sykehjem i Larvik kommune
Totalt 14 kommunale bygninger på til sammen 63.000 m2.
Energisparetiltak på barne- og ungdomsskole og idrettshall i Larvik kommune
Totalt 14 kommunale bygninger på til sammen 63.000 m2.
Nybygg av vva og kulvert til nytt boligfelt i Larvik/Stavern
Prosjektet består av to deler. Første delen gjelder utskifting av kulvert under Gamle Stavernsveien og opparbeidelse av ny støttemur med fortau. Andre delen gjelder opparbeidelse av kommunal vei og VA, og kabel/elektroarbeider for nytt boligfelt på Lillejordet.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Det skal anlegges ny gang- og sykkel vei iht. reguleringsplan for veiarealene etter at E18 er bygd på en ny trasse. Tiltaket omfatter en gs-vei på total 4 m asfalt bredde og ca. 550 meter lang med ny veilys, i syd enden skal veien kombineres med en opphøyd fortau på ca. 50 m.
Vedlikehold av skole i Larvik
Omkledning av yttervegger, utskifting av tak og etablering av tre nye ventilasjonsanlegg. I tillegg har svømmehallen behov for utskiftning av tak mot nordøst fasade og omkledning av ytterveggene.
Forsterking av bru på Fv 221 Hukstrøm bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Energisparetiltak på barneskole i Larvik kommune
Totalt 14 kommunale bygninger på til sammen 63.000 m2.
Energisparetiltak på ungdomsskole i Larvik kommune
Totalt 14 kommunale bygninger på til sammen 63.000 m2.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Larvik
Totalt 12 ladestasjoner på 5 steder i kommunen. Fellesutlysning for Bukta i Stavern, Nevlunghavn, Skotta Brygge parkering, Storgata og Prinsekvartalet parkering.
Driftkontrakt for riks-, fylkesveger og riks-, fylkes gang og sykkelveger i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.
Etablering av utomhusområde for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter.
Etablering av utomhusområde for boligfelt i Helgeroa
Området tenkes å inneholde 27 boenheter.
Montering av solfangere på tak på sykehjem i Larvik kommune
Det skal monteres solfangere på tak ca 50m2 som skal inigreres med 5 eksisterende brønner a ca 200m (1000m) målt til 7,2m3/time og ny varmepumpe på 40-50 kW med el-kjele som spisslast.
Legging av nytt tak på sykehjem i Larvik kommune
Larvik kommune skal etterisolere og legge nytt papptak på Stavern sykehjem. Taket er på ca. 2.700 m2. Det skal rive nåværende gesims, bygge denne opp igjen og kle denne med platekledning. Arbeidet skal gjennomføres sommer/høst 2019.
Energisparetiltak på eldresenter i Larvik kommune
Totalt 14 kommunale bygninger på til sammen 63.000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: