Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Horten

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Fv 305 Kodal-E18, ny veitrase
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av leiligheter,næring og parkeringskjeller/p-hus i Horten
Nybygg av 3 bygg. Riving av 1 bygg. Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring. Eventuelt blir det et nytt parkeringsanlegg i 2 etasjer med park på toppen.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 3 mfl.
Totalt 95 boenheter på feltet. Gnr/bnr 126/328, 393 og 19/125.
Nybygg av flerbrukshall i Horten
Passivhus. Trapperekkverk: Bomekan AS, Geir Måge Olsen. Lås og beslag: Låsesmed E. Haugan AS, Espen Haugan.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Etablering av infrastruktur for ny bydel i Horten
Opsjon på legging av fjernvarme.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 2
Totalt 95 boenheter på feltet. Gnr/bnr 126/328, 393 og 19/125.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 310 Nykirke-Søndre Vegge i Horten
Ca 3 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Vedlikehold av barneskole i Horten
Ikke behov for konsulenter/entreprenører innen ARK, RIB, grunn, betong/fundament, stål, tak, bærekonstruksjon.
Nybygg av hytter på Frebergsvik
Tomtene selges til selvbyggere og utbyggere. Arbeid med infrastruktur på området ligger på eget prosjekt og er ferdigstilt. Bilveg frem til tomtgrensen. Tomtene ligger 50-300m fra sjøkanten.
Utskifting/separering av felles avløpsledning i Horten
Omfatter gravearbeider, no.dig gjennom Falkenstensveien og kabelarbeider. VA-Traseenes totale lengde ca. 760 meter i gammel og ny trase. Kryssing av Falkenstensveien: 1 stk m/3 ledninger. Etablering av 5 stk nye vannkummer og 30 ov/sp kummer. Riving av eks ledninger og kummer.
Ny støyskjerm på eksiterende jordvoll i Horten
Vest for Gildehallen ved Midgard Vikingsenter i Horten kommune skal Vestfold fylkeskommune sette opp støyskjerm. Støyskjermen skal lokaliseres på toppen av jordvollen som allerede er etablert mellom Gildehallen og riksvei 19, helt vest på området. Lengden på skjermen er i første omgang ca. 70 meter, med en opsjon på ca. 40 meter til mot sør og 10 meter mot nord. Det ønskes også en pris på forlengelse av dagens jordvoll som fundament for forlengelse av støyskjermen mot øst i sørenden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: