Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Horten

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Driftkontrakt for riks-, fylkesveger og riks-, fylkes gang og sykkelveger i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.
Nybygg av flerbrukshall i Horten
Passivhus. Garasjeport: Nassau Norge AS v/Øystein Berg. Lås og Beslag: Låsesmed E. Haugan AS v/ Espen Haugan. Trapper og rekkverk: Bomekan AS v/Geir Olsen.
Etablering av infrastruktur for ny bydel i Horten
Opsjon på legging av fjernvarme.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3. Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3.Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Ny gang og sykkelveg på Rv 19 Midgard-Jernbanegata i Horten
2,8 km. Fra Handlingsprogram 2014-2017.
Utskifting/separering av felles avløpsledning i Horten
Omfatter gravearbeider, no.dig gjennom Falkenstensveien og kabelarbeider. VA-Traseenes totale lengde ca. 760 meter i gammel og ny trase. Kryssing av Falkenstensveien: 1 stk m/3 ledninger. Etablering av 5 stk nye vannkummer og 30 ov/sp kummer. Riving av eks ledninger og kummer.
Ny støyskjerm på eksiterende jordvoll i Horten
Vest for Gildehallen ved Midgard Vikingsenter i Horten kommune skal Vestfold fylkeskommune sette opp støyskjerm. Støyskjermen skal lokaliseres på toppen av jordvollen som allerede er etablert mellom Gildehallen og riksvei 19, helt vest på området. Lengden på skjermen er i første omgang ca. 70 meter, med en opsjon på ca. 40 meter til mot sør og 10 meter mot nord. Det ønskes også en pris på forlengelse av dagens jordvoll som fundament for forlengelse av støyskjermen mot øst i sørenden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: