Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (29)
Horten (38)
Larvik (64)
Re (4)
Sande (10)
Sandefjord (57)
Svelvik (14)
Tønsberg (52)
Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nybygg boliger og handel mm i Tønsberg
Utvikling av totalt 13 daa. 4000-6000 m2 med boliger. Langhusene; 12 stk bygg i 3-4 etasjer. Punkthus; 5 stk bygg i 4-5 etasjer. Lamellhus; 1 stk bygg i 4-5 etasjer.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av bolig/næring/skole i Holmestrand
ca 56 mål. Kan bygges cirka 240 boenheter, ca. 8,9 mål er regulert til skole og barnehage.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av leiligheter og rekkehus Tønsberg, trinn 3 mfl
Totalt 180 boliger i flere trinn. 140 enheter gjenstår.
Nybygg av leiligheter, tomannsboliger og eneboliger i Svelvik. trinn 2 mfl
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Nybygg av boliger i Sande
Ca. 259 daa. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solkollen i Sandefjord
Ca 85 stk boenheter fordelt på leilighetsbygg i 2 etasjer, tomannsboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av boliger i Larvik, trinn 2
Terrengoppfylling er utført.
Ny fastlandsfobindelse til Færder, bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 70 boliger og ca 2000 m2 næring.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Etablering av boliger i Tønsberg
48 flerbolighus, har 1-2 etasjer. 21 eneboliger, har 2-3 etasjer. Nøkkelferdige hus.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 3 mfl
Totalt 93 boenheter samt næringslokaler ved Sanden Brygge. Trinnvis utbygging. 5000 m2 med næringslokaler i 2 etasjer.
Nybygg av boliger i Tønsberg
1 stk 6-mannsbolig 1 stk 10-mannsbolig 4 stk 8-mannsbolig
Ny vei i Tjøllingvollen i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av leiligheter i Svelvik. trinn 1
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 20120 til 1.kvartal 2021, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2019. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Nybygg av leiligheter og næring i Tønsberg
Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
25-30 stk leiligheter. Gnr/bnr: 112/164, 403, 404, 303 og deler av 11/71.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Etablering av næringsområde i Svelvik kommune
Gnr/bnr: 12/48 m.fl. Ca 100 daa.
Etablering av infrastruktur for ny bydel i Horten
Opsjon på legging av fjernvarme.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Til-og nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Leif Weldingsvei 14, 16og 18. En ekstra etasje (3. etasje) på Leif Weldingsvei 14 og 16, og et nytt kontorbygg der ombygd trafostasjon står i dag (nr.18)
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Ombygging til leiligheter i Sparebankgården i Tønsberg
Møllergaten skal gjøres om till kollektivgate med busstrafikk.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3.Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Nybygg av eneboliger i Våle
12-19 boenheter. Store tomter.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: