Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (18)
Horten (26)
Larvik (78)
Re (10)
Sande (11)
Sandefjord (40)
Svelvik (9)
Tønsberg (41)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av boligområde og næring i Holmestrand
Ca 84 daa. Gnr/bnr 79/1, 79/66, 79/22, 80/1, 79/58 og 78/7.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål.
Nybygg av kontor i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Færder kommune inviterer til konkurranse om prosjektering og bygging av ny barneskole som totalentreprise - Labakken Skole. Anskaffelsesprosedyren er begrenset anbudskonkurranse med NS 8407 totalentreprise for utførelse. Overordnet informasjon om skolen: - 1-7.trinns barneskole, 3-parallell med dimensjonerende elevantall på 588 elever - Solsikken - mottakksklasse - Gruppe 10 (G10) vedtatt flyttet til ny skole på Labakken. G10 er dimensjonert for 15 elever, hvor dette er elever med spesielle behov - Kulturskolen flytter til ny skole på Labakken - Flerbrukshall med håndballflate 25x45m - Motorikkhall på ca. 320 m2 - Kulturscene i skolens amfi på torget inkl. forenklet bibliotek og sosialt rom. - Bruttoareal på skolens bygningsmasse, ca. 9300 m2 Labakken skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger med blant annet følgende føringer: - 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg. - Fossilfri byggeplass (selve skoletomten) - Lavt energiforbruk (netto levert energi) på 38 kWh/m2/år - Plusshus (opsjon)
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solkollen i Sandefjord
Ca 85 stk boenheter fordelt på leilighetsbygg i 2 etasjer, tomannsboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av boliger i Larvik, trinn 2
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av hotell, næring og leiligheter i Larvik
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tønsberg
85 leiligheter i rekke og terraserte bygg. 2-4 etsajer.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg av boliger i Larvik/Stavern
Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av leiligheter i Svelvik. trinn 1
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 20120 til 1.kvartal 2021, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2019. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Ombygg av sykehjem til omsorgsleiligheter og leiligheter for RMU i Nøtterøy
Nabobygget til Gipø Øst. Parkeringsanlegg for ca 65 plasser.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Heimdal, trinn 1
Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer. Gjekstadveien 1 og 3
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Til-og nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Leif Weldingsvei 14, 16og 18. En ekstra etasje (3. etasje) på Leif Weldingsvei 14 og 16, og et nytt kontorbygg der ombygd trafostasjon står i dag (nr.18)
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av ungdomshjem i Larvik
Plass til inntil 10 ungdommer fra 13-18 år.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Tjøme
Fortetting med 22-25 boenheter.
Nybygg av leiligheter og forretning/næring på Revetal i Re
Bebyggelse opp til 6 etasjer med forretning/ næring på bakkeplan og boliger i øvrige etasjer. Takhager og terrasser.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 26 091. Antall m2 fres 157 000.
Driftkontrakt for fylkes-, riksveger og fylkes-,riks- gang og sykkelveier i område 0702 Vestfold syd
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 242,585 km veg totalt, hvorav 231,144 km fylkesveg, 11,441 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av prosesshall i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Ny infrastruktur for boligområde på Gokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Larvik, Sandefjord. 25 695 tonn asfalt, 205 000 m2 fresing.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Sandefjord, Horten, Sande, Holmestrand, Re, Larvik. 15 772 tonn asfalt, 153 000 m2 fresing.
Nye boliger for unge utviklingshemmede i Horten
Opsjon på hevsenk skap i 4 lgh, solceller og lyddistribusjonsanlegg.
Rehabilitering av VA anlegg i Solstad, etappe 4
Utskifting av gamle rør for vann-og avløp, separering av avløpsledninger og utkobling av septiktanker, samt en ny fortau langs hovedveien fra Larviksveien frem til Brunla alle. Overvannsledningen under Larviksveien også skiftes helt ut til sjøen. Prosjektet omfatter Vardeveien, Vardesvingen og deler av Staurumveien og Steinveien.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Færder, Tønsberg. 19 163 tonn asfalt, 137 000 m2 fresing.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 1
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: