Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Songdalen

Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av stasjon i Sogndalen
Intensjonsavtale mellom kommunen og Bane Nor.
Utskiifting av vannledning i Sogndalen kommune
Songdalen kommune skal erstatte eksisterende vannledning 150 SJG fra Brennåsen til Farvannet med en 355mm PE100. Denne ledningen er den eneste forsyningen til Mjåvann derfor må eksisterende ledning være i drift under hele anleggsperioden. Deler av den eksisterende ledning ligger langs/i bekken, men vil nå legges i Møllebakken før den krysser Farvannet. Det må også benyttes boring ved kryssing av Songdalsvegen da dette er den eneste tilkomsten til Nodeland. Hovedtrase er på totalt på ca. 470m. I tillegg er det stikkledningsgrøfter til Brennåsen senter samt boliger i Møllebakken.
Nybygg av bru i Birkenes
Betongbru. Bredde på 3,5m. 40m gang- og sykkelvei.
Utskifting av vannledning i Songdalen
Prosjektet omfatter legging av ny vannledning Ø355mm for å erstatte dagens vannledning. Anbudsgrunnlaget omfatter ca. 230 m vannledning Ø355mm. 150 m grøft for vannleding på land og ca 80 m grøft i Songdalselva, der denne krysser elva 2 steder. Vannledning i elva legges med belastningslodd og overdekning 1,0 m.
Oppussing av park i Songdalen kommune
Dette innebærer bl.a. vedlikehold av veier og markrydding, dekke- og banearbeider, anleggsgartnerarbeid, samt etablering av mosjonsutstyr. I tillegg skal det utføres betongarbeider i form av forskaling, armering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: