Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansand

Nybygg av flerbolighus, næringsbygg og småbåthavn i Vågsbygda
Terrasserte leiligheter og småbåthavn med 250 plasser. Næringsbygg 90000 m2.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 5.40 mål. Ca 100 boenheter.
Nybygg av boliger i Kristiansand, trinn 3 m.fl.
Trinnvis utbygning. Ca 500 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av prosesshall og fabrikkbygning i Kristiansand
Godkjent reguleringsplan foreligger om det skal bli behov for nybygg av prosesshall og fabrikkbygning.
Nybygg av regnskogakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg av etasje på bygg F, G og J, etablering av gangbru mellom bygg D og F samt mellombygg som forbinder bygg F og D.
Nybygg av boligblokk, blokkleilighet og butikk i Kristiansand
Leilighetsbygg på 4-5 etsajer. 18-20 leiligeheter. Leilighetstørrelse på ca. 65-75 m2.
Nybygg av sykkelvei i Kristiansand
Lengde ca 900 meter.
Nybygg av kontorbygg i Korsvik
Politikerne sier ja til nytt kontorbygg, men diskuteres angående antall parkeringsplasser. Antatt start.
Nybygg av terasseblokker i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av boliger i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Riving og nybygg av busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur (fase 1) omfatter ca. 700 meter kjørevei herav ca. 200 meter i eksisterende veier. Rundkjøringen i Fv. 471 skal bygges om, en arm skal stenges og armen mot området skal utvides. I tillegg skal det etableres p-plasser, gs-veier, fortau og del av fremtid «torgområde». I tillegg skal det etableres VA-anlegg, grøfter for fremføring av fjernvarme, elektro, landskapsarbeider og mindre murer.
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Samferdselspakke Kristiansand fase 2.
Nybygg av døgnbemannet bofellesskap i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap for unge mennesker med autistisk lidelse.
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca 400 meter. MP2
Nybygg av sykkelbaner i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca 400 meter. MP2
Tilbygg av dagligvarebutikk i Kristiansand
3-4 byggemåneder. 350-500 m2.
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca 900 meter. MP2
Nybygg av sykkelvei inkl fortau i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca 400 meter. MP2
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca. 800 meter. MP2
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca. 1200 meter. MP2
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca. 350 meter. MP2.
Nybygg av gang og sykkelvei i Kristiansand
Tidlig prosjekt. Lengde ca. 170 meter. MP2
Installasjon av sprinkleranlegg i omsorgsleiligheter i Kristiansand
Oppdraget omfatter etablering av sprinkleranlegg i Kvartal 6, Kristian IV gt. 93 (høyblokka) og Kristian IV gt. 95 (lav del) og berører totalt 128 leiligheter, sonekontor og fellesarealer i komplekset på til sammen ca 15300 m2.
Nybygg av Hall for Gult Materiell i Grovane, Kristiansand
For bevaring av skinnegående togmateriell / arbeidsmaskiner - gult materiell, skal det bygges en ny hall over togspor 32 og 33 som leder inn i hallen. Hallens funksjon er å sikre forsvarlig og tørr oppbevaring under tak av verneverdig togmateriell. Det stilles ingen krav til oppvarming av hall, og den kan således være uisolert. Det ønskes standard stålhall med spikerslag slik at hallen enten i ettertid kan kles med panel, eventuelt kles med panel av leverandøren dersom opsjon innløses. Alternativ utførelse som trekonstruksjon kan være aktuelt dersom det medfører store besparelser.
Nybygg av mindre friidrettsanlegg i park i Vågsbygd
Byggetips. Del av en større nærmiljøparksprosjekt i Vågsbygd. 60 m løparbane, plass for lengdehopp og kulestøt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Skredsikring i Kristiansand kommune
Arbeidene under denne konkurransen omfatter utlegging av stabiliserende støttefylling av 3600 m3 sprengstein i områder med sensitiv leire. Arbeidene omfatter etablering av nødvendig adkomstvei og til sikringsområdet.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Vest-Agder
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Vest-Agder
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Utskifting av eksisterende heisanlegg i parkeringshus i Kristiansand
Demontering, montering av nytt heisanlegg og service i garantitiden.
Opprusting av gatebelegg i Kristiansand
Opprusting av ca. 2.500 m² av Gyldenløvesgate og Kirkeparken. Gatebelegget skal bestå av naturstein av forskjellige typer og dimensjoner. Gaten og parken skal belegges med følgende: --Platekantstein, rett og radiushogd. --Smågatestein, diverse. --Granittheller, forskjellige utførelser.
Ny heis i omsorgssenter i Kristiansand
Arbeidene omfatter komplett utskifting av eksisterende hydraulisk heis ved Ternevig omsorgssenter. Eksisterende heis skal demonteres/rives og erstattes med ny heis montert i eksisterende sjakt.
Installasjon av sprinkleranlegg i omsorgsleiligheter i Kristiansand
Oppdraget omfatter etablering av sprinkleranlegg i omsorgsleiligheter på Sømsveien 18, Randesundsheimen og berører totalt 18 leiligheter, gjesterom og fellesarealer i komplekset på til sammen ca 1730 m2.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Leveranse og montasje av luft luft varmepumpe i kirke og kapell i Kristiansand
Varmepumper skal monterers på følgende plasser: Grim kirke, 2 stk Justvik kirke, 3 stk Lund kirke, 6 stk Voie kirke, 4 stk Vågsbygd kirke, 6 stk Oddernes kirke, 1 stk Kristiansand kapell, 1 stk
Installasjon av varmepumpe luft vann i kirke i Kristiansand
Konkurransen gjelder anskaffelse av 1 luft til vann varmepumpe Søm kirke som skal monteres og driftsettes ihht teknisk beskrivelse.
Flombylysning til i kirke i Tveit
Byggetips. Tidlig prosjekt fra budsjettforslag 2015-2018.
Utskifting av belysning i flerbrukshall i bydel Vågsbygd
Karusshallen 25 st 2*250W, 25 st 2*400W

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: