Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansand

Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 2
Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 5.40 mål. Ca 100 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av regnskogsakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Bygg F - Andreas Feragens hus. En påbygd tredjeetasje ca 900 m2. En gangbro i tredje etasje som binder den nye etasjen i bygget sammen med nabobygget, bygg D I tillegg planlegges det et glassbygg over det som i dag er uteareal mellom byggene F og D
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Bygg G - Kirsten Flagstads hus. Utbyggingen av Kirsten Flagstads hus utgjør ca 690 m2, og består i hovedsak av en fjerde kontoretasje oppå dagens bygg.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Bygg J – Niels Henrik Abels hus. Utbyggingen av Niels Henrik Abels hus utgjør ca. 690 m2, og består i hovedsak av en fjerde kontoretasje oppå dagens bygg.
Riving og nybygg av busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur (fase 1) omfatter ca. 700 meter kjørevei herav ca. 200 meter i eksisterende veier. Rundkjøringen i Fv. 471 skal bygges om, en arm skal stenges og armen mot området skal utvides. I tillegg skal det etableres p-plasser, gs-veier, fortau og del av fremtid «torgområde». I tillegg skal det etableres VA-anlegg, grøfter for fremføring av fjernvarme, elektro, landskapsarbeider og mindre murer.
Nybygg av hytter mm på Ronåsen, Stangenes i Kristiansand
Felles brygge i nord med sportsboder/naust. Planlagt en bru over Stangenestjønnbekken.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Oppgradering av gang og sykkelvei i Kristiansand
Lengde: 900 m. Fra trafikksikkerhetsplan 2015-2018.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Riving av hus i forbindelse med veganlegg på Fidjetoppen i Kristiansand
Arbeidet består i å rive og fjerne 4 stk hus med tilhørende garasjer og buer. Koble fra vann, kloakk på hovedledning og fjerne eventuelle kabelanlegg.
Etablering av ferdselhinder og gatesikring i Kristiansand
Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet utfører gravearbeid og framlegging av strøm, etter avtale med tilbyder.
Gjenoppbygging av 1.plass salongen i museumbåt i Kristiansand
Gjenoppbygging av 1.plass salongen i akterskipet, slik den fremstod da skipet ble levert fra verftet i 1911.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Vest-Agder
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: