Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund, trinn 2
32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av forretning, leiligheter og kontor i Kristiansand
Ca. 2365 m2 kontor og 3005 m2 forettning.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Utbedring/utvidelse av E18 Haumyrheiatunnelen i Kristiansand
Prosjektet omfatter utbedring av dagens to-løps tunnel langs E18 i Kristiansand der hovedelementene er bergsikring, ny vann- og frostsikring, samt ny elektroutrusning. I tillegg skal østgående tunnelløp inkl. fjellskjæring utenfor tunnelen utvides slik at det blir sammenhengende kollektivfelt fra Narvigskrysset til Rona. Av hensyn til anleggsarbeidene skal vestgående trafikk på E18 legges om midlertidig via omkjøringsveg (gml. E18), mens østgående trafikk skal gå igjennom tunnelanlegget, dvs. tunnelløp hvor det ikke utføres arbeider.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF6 - Fase 1. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2. Ferdigstillelse 2020.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av rekkehus i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B9 - Fase 1. Ca 22 rekkehus. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Mandal. 30 143 tonn asfalt, 145 000 m2 fresing.
Oppgradering av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 12 492. Antall m2 fres 5000.
Oppsetting av rekkverk langs riks- og fylkesveger i Vest-Agder
Oppsetting av nytt stålrekkverk, samt utbedring/utskifting av eksisterende stålrekkverk i hele Vest-Agder fylke (vestre del av Agder fylke fra 01-01-2020).
Opparbeidelse av gateløp i Kristiansand
Det skal gis en komplett pris på rivning av deler av eksisterende parkeringskjeller for å åpne opp gateløpet. Ny betongvegg og dekke etableres for tilpasning av p-kjeller for ny situasjon. Det skal etableres betongtrapp mellom dekket og det nye gateløpet etableres, nytt gateløp planeres og asfalteres med innslag av smågatestein og pryd trær.
Om- og tilbygg av behandlingshjem i Kristiansand
Ca 6-7 byggemåneder. Ikke behov for konsulenter innen RIB, RIE og RIV.
Avvikling av parkering/ombygg av grunn ved museum i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2017-2020. Midlertidig tilrettelegging og bruk av plassen for opphold og aktiviteter som servering og utstillinger og konserter.
Rehabilitering av vannledninger i Kristiansand kommune
Fellesutlysning for: Delstrekk A Eg bak sykehus: Grått støpejern DN500mm fra 1957, lengde 300m, ny minste innvendige diameter 442mm, 2 stykk strekkfaste koblinger. Delstrekk B Dalane/Setesdalsveien: Grått støpejern DN500mm fra 1957, lengde 220m, ny minste innvendige diameter 442mm, 2 stykk strekkfaste koblinger.
Utbygging av bredbåndsnett i Kristiansand kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Bruvedlikehold/overflatebehandling i Vest-Agder
Arbeidet skal foregå på 9 fastsatte bruer, 5 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Isolering av yttertak på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Ny tekking av takflater på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og innvendig vedlikehold av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Riving og montering av yttervinduer på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Utskiftning av porter og dører på kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Utskifting av belysning i idrettshall m.m i Kristiansand kommune
Felles utlysning for Håneshallen, Sukkevannshallen, Havlimyra oppvekstsenter, Torridalshallen, Karusshallen, Torkelsmyra skole, Odderøyahallen, Flekkerøyhallen, Odderneshallen, Vågsbygdhallen og Sørlandshallen. Totalkostnad ca 3 mnok.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).
Skifte av luftvarmepumpe på barnehage i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på skole i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.
Skifte av luftvarmepumpe på verksted i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: