Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

Nybygg av boliger, næring og småbåtshavn mm på Vågsbygd i Kristiansand
Gnr/bnr: 13/273, 14/9, 108, 109, 1141 mfl. 4-7 etasjer. 29 000 m2 med boliger og 58 000 m2 med næring. 250 stk båtplasser.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 2
Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av klatresenter/aktivitetspark i Kristiansand
Ca 110 ulike elementer, bland annet lavt-og høythengende hinderløyper, klatrevegger, fritt fall-anlegg på 14 m, klatrenett og opptil 30 m lange zip-lines.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Riving og nybygg av natteravnen busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Utvidelse av ungdomsskole i Kristiansand
Dimensjoneres for ca 400 elever.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Bygg F - Andreas Feragens hus. En påbygd tredjeetasje ca 900 m2. En gangbro i tredje etasje som binder den nye etasjen i bygget sammen med nabobygget, bygg D I tillegg planlegges det et glassbygg over det som i dag er uteareal mellom byggene F og D
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Bygg G - Kirsten Flagstads hus. Utbyggingen av Kirsten Flagstads hus utgjør ca 690 m2, og består i hovedsak av en fjerde kontoretasje oppå dagens bygg.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Bygg J – Niels Henrik Abels hus. Utbyggingen av Niels Henrik Abels hus utgjør ca. 690 m2, og består i hovedsak av en fjerde kontoretasje oppå dagens bygg.
Infrastruktur for nytt boligområde, Justnes C4
Infrastruktur for ca 100 boenheter.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Oppgradering av VA-ledning i Kristiansand
Fordobling av vannledning, utskifte av avløpsledning samt oppgradering av Hånes pumpestasjon.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/60, 61, 62.
Nybygg av eneboliger i kjede på Benestad i Randesund
Benestad BB2. Gnr/bnr 67/84, 85, 86, 87.
Neslandsvatn-Kristiansand, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt gjennomføring 2019-2023.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur (fase 1) omfatter ca. 700 meter kjørevei herav ca. 200 meter i eksisterende veier. Rundkjøringen i Fv. 471 skal bygges om, en arm skal stenges og armen mot området skal utvides. I tillegg skal det etableres p-plasser, gs-veier, fortau og del av fremtid «torgområde». I tillegg skal det etableres VA-anlegg, grøfter for fremføring av fjernvarme, elektro, landskapsarbeider og mindre murer.
Nybygg av hytter mm på Ronåsen, Stangenes i Kristiansand
Felles brygge i nord med sportsboder/naust. Planlagt en bru over Stangenestjønnbekken. Gnr/bnr 85/2, 13, 16, 21 og 36
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Oppgradering av gang og sykkelvei i Kristiansand
Lengde: 900 m. Fra trafikksikkerhetsplan 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: