Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansand

Nybygg av flerbolighus, næringsbygg og småbåthavn i Vågsbygda
Terrasserte leiligheter og småbåthavn med 250 plasser. Næringsbygg 90000 m2.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av regnskogakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg av etasje på bygg F, G og J, etablering av gangbru mellom bygg D og F samt mellombygg som forbinder bygg F og D.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av terasseblokker i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av boliger i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Riving og nybygg av busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Asfaltarbeider i Kristiansand, Søgne og Songdalen, 2018
2018: Maskinlegging Agb 11: 3300 tonn (lavtemperatur asfalt) Maskinlegging Ska 11: 5700 tonn Håndlegging Agb 11: 1300 tonn. 2019: Maskinlegging Agb 11: 5600 tonn (lavtemperatur asfalt) Maskinlegging Ska 11: 5500 tonn Håndlegging Agb 11: 2200 tonn.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur (fase 1) omfatter ca. 700 meter kjørevei herav ca. 200 meter i eksisterende veier. Rundkjøringen i Fv. 471 skal bygges om, en arm skal stenges og armen mot området skal utvides. I tillegg skal det etableres p-plasser, gs-veier, fortau og del av fremtid «torgområde». I tillegg skal det etableres VA-anlegg, grøfter for fremføring av fjernvarme, elektro, landskapsarbeider og mindre murer.
Oppgradering av g/s-Bru i Kristiansand
Lengde ca 33 meter. MP2. Over Sørlandsbanen.
Utskifting av VA-ledninger i Kristiansand
NO-DIG. Boring av 2 stykk borehull til inntrekning av vannledning Ø315 i PE100 RC med kappe. Det skal bores to borehull for én ledning hver: Vann PE 100 RC Ø315 med kappe (ytre diameter = 323 mm + sveisevulst) Det skal benyttes borehull med pilot. Følgende arbeid gjøres av kommunens entreprenør/driftsavdeling: Opplegg for midlertidig vannforsyning for berørte abonnenter. Oppgraving av bore- og mottaksgrop etter spesifikasjoner fra borefirma (dere). Bestilling og sveising av rør til inntrekning i borehullet. Bygge tilkobling til vannkum, spyling, kloring, idriftsetting. Igjenfylling av diverse groper og oppbygging av vei, samt asfaltering. Fjerning av midlertidig vannforsyning.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Vest-Agder
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Riving av hus i forbindelse med veganlegg på Fidjetoppen i Kristiansand
Arbeidet består i å rive og fjerne 4 stk hus med tilhørende garasjer og buer. Koble fra vann, kloakk på hovedledning og fjerne eventuelle kabelanlegg.
Skinnebytte på strekningen Kristiansand-Egersund
Fra handlingsprogram. Planlagt utført 2019-2023.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Vest-Agder
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Gjenoppbygging av 1.plass salongen i museumbåt i Kristiansand
Gjenoppbygging av 1.plass salongen i akterskipet, slik den fremstod da skipet ble levert fra verftet i 1911.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Vest-Agder
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Opprusting av gatebelegg i Kristiansand
Opprusting av ca. 2.500 m² av Gyldenløvesgate og Kirkeparken. Gatebelegget skal bestå av naturstein av forskjellige typer og dimensjoner. Gaten og parken skal belegges med følgende: --Platekantstein, rett og radiushogd. --Smågatestein, diverse. --Granittheller, forskjellige utførelser.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: