Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vest-Agder fylke

Audnedal (7)
Farsund (30)
Kristiansand (137)
Kvinesdal (15)
Lindesnes (13)
Lyngdal (14)
Mandal (18)
Marnardal (7)
Sirdal (17)
Songdalen (18)
Søgne (21)
Vennesla (16)
Åseral (5)
Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Utvikling av nærings- og boligområde i Vennesla
Ca. 160.000m2 mulig bygningsmasse innenfor planområde. Gnr/bnr: 6/11, 6/1872, 23/2, 23/12, 23/518, 23/521, 23/572, 23/722, 23/723, 23/768 m.fl.
Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 3 mfl
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av dam og rehabilitering av tunnel mm i Åseral
Leverandør av transformatoren: Hyundai AS.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Nybygg av boligområde i Ausviga
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av barnehage, næringsbygg med mere i Marnadal, trinn 2 mfl.
Tidligere prosjektnavn Buebyen. 50-80 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av boliger i Songdalen
Byggherre er Rosseland Eiendomsutvikling AS. Gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1.
Nybygg av regnskogsakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av opplevelsespark i Kleivan, Lyngdal
Opplevelsesparken skal bygges i Kleivan langs veien mellom Kvavik og Rosfjord.
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg på Lomtjønn, øst for Vennesla sentrum
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg for kommunens forvaltning, drift og vedlikeholdsavdeling.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 2
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. BREEAM Very Good.
Riving, om- og nybygg av omsorgsbygg i Åseral
Opsjon på levering av forurenset betong til lokalt deponi. Total BTA: 3700 kvm. Ombygg av parken/leiligheter over Coop: januar - mars 2019. Riving eksisterende hovedbygg: mai - juli 2019. Byggestart hovedbygg: juli 2019.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Nybygg av boliger i Songdalen
15-20 stk boliger. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Effekt 5 MW. Produksjon 14,70 GWh. Ca 3000 meter jordkabel.
Nybygg av trafoer, databygg og servicebygg i Vennesla, modul 1
RIBfy: Sweco Norge AS, Kristiansand Fasadeplateleverandør: Paroc AS
Oppgradering av dypvannskai i Farsund
Miljøundersøkelser skal pågå april-august 2014. Flere alternativer vurderes. Skal prosjekteres i løpet av vinter 2014/2015. Håper på å sende ut anbud mot entreprenør sommer 2015. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av forretningsbygg, kontor, industribygning og lager i Søgne
Utvidelse og fortetting av næringsområde.
Nybygg av museum ved park i Lyngdal
Skal plasseres ved den planlagte temaparken Knertenland i Lyngdal.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av omsorgsboliger, personal og fellesareal i Kristiansand
Solavskjerming: GHV AS, Thomas Gamman Andersen.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av møbellager på Bjørndalssletta i Kristiansand
Rivingen er utførd, entreprenør er ukjent.
Nybygg av rusboliger i Vennesla
13,5 måneders byggetid. Ikke behov for stål. Gnr/bnr: 4/145, 373. Leverandør av takbjelker: Optimera AS.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Mandal. 30 143 tonn asfalt, 145 000 m2 fresing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: