Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vest-Agder fylke

Audnedal (6)
Farsund (21)
Kristiansand (130)
Kvinesdal (16)
Lindesnes (10)
Lyngdal (17)
Mandal (16)
Marnardal (4)
Sirdal (21)
Songdalen (8)
Søgne (21)
Vennesla (14)
Åseral (5)
Ny E39 Kristiansand-Sandnes, Lyngdal vest-Sandnes (Lyngdal vest-Ålgård)
105-114 km. ÅDT 8 600-11 200. 12 tunneler (totalt 36 km). 33 bruer. 8 toplanskryss.
Nybygg av vindpark i Kvinesdal
315 MW. Ca 105 stk.
Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund, trinn 2
32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Utvidelse av produksjonsanlegg i Lindesnes
GE Healthcare Lindesnes – Zero Emission.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av ungdomsskole i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 800 Mnok. 540 elever. Totalt 22500 kvm med Søgne vgs og ungdomsskole.
Nybygg av videregående skole og kulturanlegg i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 800 Mnok. 630 elever. Totalt 22500 kvm med Søgne vgs og ungdomsskole.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 1
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av forretning, leiligheter og kontor i Kristiansand
Ca. 2365 m2 kontor og 3005 m2 forettning.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av boliger i Vennesla
Planlegger ca 80-100 boenheter. Planområdet er på ca 300 daa.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF6 - Fase 1. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Nybygg av ene-, tomanns- og flerbolighus på Moseidmoen
Infrastruktur er opparbeidet. Totalt 30 tomter.
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2. Ferdigstillelse 2020.
Nybygg av redningssentral i Flekkefjord
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Nybygg av boligblokk i Bryne, Vest-Agder
18 parkeringsplasser i parkeringskjeller og gjesteparkering med 9 plasser på bakkenivå.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av rekkehus i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B9 - Fase 1. Ca 22 rekkehus. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Nybygg av flerbrukshall i Lindesnes
Passivhus. Aktivitetsflate 25x45m. Parkeringsplass til ca 50 biler.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Etablering av boliger langs kanalen i Spangereid sentrum
Forslagstiller er en gruppering grunneiere - Lindesnes gårdsutvikling AS, familien Lunde, Arnhild Johnsen og Lindesnes kommune.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Mandal. 30 143 tonn asfalt, 145 000 m2 fresing.
Oppgradering av kulturhus i Kristiansand
Bygningsmassen deles i to hoveddeler, blokka og hovedbygningen. Ombygg og rehabilitering av blokka. Hovedbygningen deles opp i opsjoner.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Rasgjerde og skredvoll på Fv 975 Kviturvika i Sirdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Skredtype snø, stein.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Nybygg av parkeringshus i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser.
Nybygg av hytter på Tjørhomfjellet, trinn 2
Bygg 8, 9 og 10. Totalt 13 bygg og 52 boenheter på Tjørhomfjellet Panorama Odden.
Nybygg av stasjon i Sogndalen
Intensjonsavtale mellom kommunen og Bane Nor.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Lindesnes, Audnedal, Hægebostad, Lyngdal. 21 712 tonn asfalt, 69 000 m2 fresing.
Fv 45/468/975 GP-krysset i Sinnes i Sirdal, ny rundkjøring
400m. Også gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: