Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vest-Agder fylke

Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Ny E39 Mandal øst-Vigeland (Døle bru-Fardal), E39 Kristiansand-Sandnes
Ny 4-felts mototveg fra mandal øst til Mandalskrysset, samt 2-felts fylkesveg videre til Mandal by. 25 km. ÅDT 11 000. 4 tunneler (totalt 4 km). 16 bruer. 3 toplanskryss.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vennesla
Planlagt 800-1000 boliger/leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, næringsbygg og småbåthavn i Vågsbygda
Terrasserte leiligheter og småbåthavn med 250 plasser. Næringsbygg 90000 m2.
Nybygg av psykiatrisk sykehusbygg på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Spenningsoppgradering av sentralnett Sauda-Lyse
Bygging av ca. 90 km ny 420kV-ledning Sauda-Lyse. Kontrakten omfatter i tillegg riving av ca 60 km eksisterende 300kV-ledninger i området.
Nybygg av omsorgsboliger ved bo- og servicesenter i Lyngdal
Romtomta. 3-4 etasjer. Dette skal erstatte dagens bygningsmasse på Lyngdal Bo- og Servicesenter. Leverandør av baderomskabiner: Probad AS.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av fengsel i Mandal
Total kostnad for Agder Fengsel, avd. Mandal 360 Mnok.
Nybygg av fengsel i Mandal
100 plasser. Total kostnad for Agder Fengsel, avd. Mandal 360 Mnok.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Om- og nybygging av beboerrom på sykehjem i Vanse
Totalt 1450 m2 ombygg. Nybygg ferdigstilt september 2018. Ombygg ferdigstilt mars 2019.
Nybygg av regnskogakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik
Nybygg av dagsenter og boliger for demente i Vennesla
Systemvegger og foldevegger: System Bygg AS, Robert Frydnes Stusvik. Lås og beslag: Norlock AS.
Påbygg av leiligheter oppe på butikksenter i Lyngdal
Grunnflaten på bygget er på 2900 kvm.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 2
55 dekar fordelt på 13 tomter. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, Trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg av etasje på bygg F, G og J, etablering av gangbru mellom bygg D og F samt mellombygg som forbinder bygg F og D.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Avventer godkjennelse. Søker investor. Start og omfang er foreløpig ikke fastsatt.
Nybygg av utleiehytter og ferieleiligheter i Tregde
Det planlegges 40 boenheter fordelt på hytter og leiligheter.
Nybygg av idrettshall i Mandal
Bygges som et tilbygg til Frøysland skole.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 1
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter. Delt på flere utbyggere.
Opprydding av forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord kommune
Mudring av ca. 35 000 m2, totalt ca 25 000 m3 og levering til deponi Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av mineralske masser 0 - 32 mm på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av skjellsand på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av aktiv masse som kan binde karbon på ca 630 m2 Kontrolltiltak
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av terasseblokker i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Nybygg av bedehus på Øvre Egeland i Kvinesdal
Deler av bygget skal brukes til barnehage.
Nybygg av barnehage i Søgne
5-avdelings barnehage, plass til ca 100 barn. Tidligere navn: Kjellansheia barnehage.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier.
Nybygg av museum på Lindesnes
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Kristiansand
Reguleringsplan er godkjent. Byggestart avhenger av avklaring angående etablering av en gang og sykkelvei.
Utbedring av Fv 303/352/353 Nodeland-Ryen
Fra budsjett for fylkesveginvesteringer 2016-2019.
Riving og nybygg av busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av boliger for heldøgns omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten i Hægebostad
I tillegg skal det bygges ny base for hjemmebaserte omsorgstjenester med kontorer, vaktrom, behandlingsrom, møterom og lager. I tillegg skal det etableres 8 garasjeplasser for tjenestebiler.
Nybygg av lager, garasje, verksted mm i Søgne
Overnatting for ansatte i andre etasje. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: