Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vest-Agder fylke

Audnedal (8)
Farsund (35)
Kvinesdal (10)
Lindesnes (8)
Lyngdal (17)
Mandal (15)
Marnardal (2)
Sirdal (32)
Songdalen (6)
Søgne (22)
Vennesla (12)
Åseral (7)
Ny 4-felts veg E39 Kristiansand vest/Søgne øst-Mandal øst, E39 Kristiansand-Sandnes
19 km. 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vennesla
Planlagt 800-1000 boliger/leiligheter.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område. Kommunen vil selge et område for utvikling av industriområde. Ikke avklart når det kommer til salg. Avhenger opparbeidelse av VA.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av boliger i Mandal
Planlegges for opp till 250 boliger.
Nybygg av omsorgsboliger ved bo- og servicesenter i Lyngdal
Romtomta. 3-4 etasjer. Dette skal erstatte dagens bygningsmasse på Lyngdal Bo- og Servicesenter. Leverandør av baderomskabiner: Probad AS.
Nybygg av vindpark ved Tonstad
51 vindmøller med en samlet effekt på 200MW. Parken dekker et areal på 26 km².
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 2
Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 5.40 mål. Ca 100 boenheter.
Nybygg av fengsel i Mandal
Total kostnad for Agder Fengsel, avd. Mandal 360 Mnok.
Nybygg av leiligheter og butikk/næring i Marnadal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 60 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av regnskogsakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Riving, om- og nybygg av omsorgsbygg i Åseral
Opsjon på levering av forurenset betong til lokalt deponi. Total BTA: 3700 kvm. Ombygg av parken/leiligheter over Coop: januar - mars 2019. Riving eksisterende hovedbygg: mai - juli 2019. Byggestart hovedbygg: juli 2019.
Tilbygg av videregående skole i Lyngdal
Rådgivende ingeniør innen lås og beslag: Dørteknikk AS, Terje Søvik
Påbygg av leiligheter oppe på butikksenter i Lyngdal
Grunnflaten på bygget er på 2900 kvm.
Nybygg av leiligheter i Hægebostad
Eikenveien 112, 114 og 116.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av ene-, tomanns- og flerbolighus på Moseidmoen
Infrastruktur er opparbeidet. Totalt 30 tomter.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Avventer godkjennelse. Søker investor. Start og omfang er foreløpig ikke fastsatt.
Nybygg av hytter på Hønedalen i Sirdal
Mellom 2020-2025 skal 300 hytter stå ferdig på hyttefeltet.
Nybygg av utleiehytter og ferieleiligheter i Tregde
Det planlegges 40 boenheter fordelt på hytter og leiligheter.
Nybygg av idrettshall i Mandal
Bygges som et tilbygg til Frøysland skole.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Opprydding av forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord kommune
Mudring av ca. 35 000 m2, totalt ca 25 000 m3 og levering til deponi Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av mineralske masser 0 - 32 mm på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av tildekkingsmateriale av skjellsand på ca. 40 000 m2 Levering og utlegging av aktiv masse som kan binde karbon på ca 630 m2 Kontrolltiltak
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av kirkebygg i Vennesla
Nytt kirkebygg med kirkesal for ca 400 personer, menighetssal for ca 200 personer, kontorfasiliteter og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av bedehus på Øvre Egeland i Kvinesdal
Deler av bygget skal brukes til barnehage.
Ny gang og sykkelveg på Fv405 Hagen–Samkom i Vennesla
Ca 1 km gang- og sykkelveg/fortau. Flytting av eksisterende fylkesveg, samt flytte elveleiet på enkelte steder på strekningen.
Nybygg av museum på Lindesnes
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: