Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tromsø

Nybygg av badeland i Tromsø
Bassengtekniske arbeider; Processing Norge AS. Solskjerming; Avskjerming AS. 12.000-13.000 kvm. Ferdigstilles årsskiftet 2018/2019.
Nybygg av flytende luksushotell i Tromsø
Utbyggere Dutch Ducklands har planer om et flytende luksushotel i en fjord i nærheten av Tromsø. Lokalisering er ikke offentliggjort ennå. Et flytende hotell formet som et krystall og være flytende på en blokk av sement, og fortøyd til land. Bygget skal befinne seg relativt langt fra land, uten gangbru, slik at all logistikk blir avhengig av båt.
Nybygg av flerbolighus og matvareforretning i Tromsø
2 huskropper med totalt 90 leiligheter.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3-5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5. Se prosjekt : Mortensnes VA, del 1 og Mortensnes VA, del 2. VAO-rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for utbygging av et robust og framtidsrettet vann-, avløps- og overvannsnett i utredningsområdet med fokus på hovedstrukturene og sammenhengen med VAO-løsningene i de ulike pågående/vedtatte detaljreguleringsplanene. Løsningene som presenteres i VAO-rammeplanen innarbeides i plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til den enkelte detaljreguleringsplan slik at man i sum ivaretar VAO-rammeplanens konklusjoner.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Ny bydel i Tromsø
Byggherren eier 45%. Totalt 800 mål. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 2
Det skal leveres og monteres 8 st vannkummer, 19 st spillvannskummer og 19 st overvannskummer. Stikkledning til boliger skiftes ut til 2 m utenfor veg/6 m ut av hovedledning. Videre skal det leveres og monteres nye lysmaster og kabelanlegg, og luftstrekk legges i bakken. Etter at grøftearbeidene er sluttført skal veiene, avkjørsler og andre berørte arealer reetableres og ny asfalt skal legges.
Nybygg av bofellesskap i Tromsø
Tromsø kommune skal anskaffe et nytt bofellesskap for 8 personer med utviklingshemming i et ordinært utbyggingsprosjekt. Bofellesskapet skal bestå av 8 fullverdige leiligheter med omsorgsboligstandard, fellesareal og personalbase. Tromsø kommune vil legge til rette for normalisering og inkludering ved å integrere bofellesskapet i et ordinært bomiljø bestående av blokker og/eller rekkehus som bygges av kommersielle aktører. Bofellesskapet skal framstå som vanlige boliger i et ordinært bomiljø.
Ombygg av kino i Tromsø
Vernet bygg. Rehabilitering av freske.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Nybygg av omsorgsbolig i Tromsø
Beboere med problematikk innen rus og psykiske lidelser. Til denne boligen skal det gjøres tekniske- og inventarmessige anskaffelser som er robuste, drifts- og bruker vennlige. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av boliger i Tromsø
2 kommunale tomter i Hamna. Til boligformål. 1,6-1,8 mål.
Dreneringstiltak Senja og Indre Troms på Fv 86 og Fv 858
Sted for gjennomføring: Måselv, Troms og Lenvik
Betongarbeider lagerbygg i Tromsø
Terminalgata 84, 86, 88, 90, 100 og 110. Det skal støpes betongdekke på 3 forskjellige seksjoner. Totalt areal på betongdekket blir ca. 1550 m2.
Opparbeidelse av sykkeltrasé over Tromsøya, fra sentrum til Langnes i Tromsø, etappe 3
Fra Brinkvegen x Langnesvegen til Huldervegen x Langnesvegen.
Ombygg av bussholdeplasser og etablering av gatebelysning i Tromsø
Eksisterende busslommer bygges om til kantstopp. Forstøtningsmur, leskur, gangfelt, sluker etableres.
Utskifting av brannvarslingsanlegg Troms 2018
Utskifting av 12 stk brannvarslingsanlegg i bygg/anlegg på Hellarbogen, Setermoen og Bardufoss. Oppgradering av detektorer i 2 bygg Høggompen/Sørreisa.
Ny vant for ishockeyhall i Tromsø
Demontering eksisterende vant: Demontering vantplater av glass Demontering av stålprofiler Fjerning av bolter i betong. Palletering og pakking for transport. Levering og montering nytt vant: Levering til Ishallen før oppstart Innfesting til eksiterende betonggulv Montering stålprofiler Montering av nytt glass.
Fresing for vegoppmerking på europa-, riks- og fylkesveger i Troms
Omfatter region nord del 1 (Nordland og midtre Hålogaland) og del 2 (Troms og Finnmark). Kontraktsperioden er 2 år. Forventet mengde totalt er ca 475 000 m fresedrag fordelt på ca 200 km veg.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Sanering og nybygg av vann- og avløpsanlegg mm i Tromsø
Anleggsarbeidet er delt opp i to etapper: Hvorav den første omfatter strekningen fra krysset Grøholtvegen/Dramsvegen fram til Breivangvegen. Dette arbeidet inkluderer også deler av Kårvikvegen og øvre del av Breivangvegen. Her skal det graves mellom uke 15 og uke 27. Så fortsetter arbeidene i Dramsvegen fra Breivangvegen til Veslefrikkvegen og så til Askeladdsvingen. Her skal det graves mellom uke 27 og uke 34. I tillegg skal det gjøres en del øvrig arbeid mens vi allerede holder på med gravingen. I krysset Askeladdsvingen/Dramsvegen settes dette arbeidet til perioden med skolefri, altså mellom 20. juni og 20. august. Etappe nr 2 omfatter Grøholtvegen og deler av Ishavsvegen og er en egen arbeidsetappe som utføres mellom uke 23 og uke 46. I tillegg vil det periodevis foregå montering av nye gatelys, veibygging og asfaltering i hele området.
Takarbeider på museum i Tromsø
Det planlagte arbeidet består hovedsakelig av blikkenslagerarbeid og elarbeider i form av montering av varmekabler mm.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: