Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Målselv

Nybygg av sykehjem på Andslimoen
Detaljbeskrivelse og oppfølging av nytt sykehjem som skal være på ca 5000-6000 m2 BTA og inneholde ny sykehjemsfløy for demente inkl fellesrom på ca 764 m2, med felles ny fysioterapiavdeling på ca 280 m2, 4 stk nye sykehjemsavdelinger på ca. 690-780 m2 og fellesrom på ca 640 m2. I tillegg kommer teknisk rom for varme- og ventilasjonsanlegg som bør ligge midt i det nye sykehjemmet.
Nybygg av hengebru over Målselvfossen
Brua er planlagt plassert i øverste del av Målselvfossen, cirka 400 meter ovenfor feriesenteret. Det lengste frie spennet vil være på rundt 33 meter, og brua skal plasseres på tre pilarer.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Tilbygg av barnehage i Målselv
Det er i dag tre avdelinger ved barnehagen på Olsborg i Målselv. Nå får de en fjerde avdeling.
Etablering av fjernvarmeanlegg i Bardufoss
Fjerning av alle fyrkjeler i de berørte byggene og bygge om fyrrommene til undersentraler for et nærvarmeanlegg. Nærvarmeanlegget skal etableres mellom undersentralene og en ny energisentral som etableres i området. På Bardufoss flystasjon oppvarmes 13 bygg ved bruk av blant annet oljekjeler.
Dreneringstiltak Senja og Indre Troms på Fv 86 og Fv 858
Sted for gjennomføring: Måselv, Troms og Lenvik
Sanering, riving og sikring av tankanlegg i Målselv
Tankanlegget skal saneres for farlig avfall. Fjellanlegget skal sikres, og to av byggene skal rives. Anlegget består av til sammen 4 tanker, med tilhørende tekniske installasjoner og 3 stk. mindre bygg. Anlegget er opprinnelig bygget i 1957, og er delvis modernisert og tilbygget i ettertid. To av tankene (hver på 850 m3) ligger inne i et fjellanlegg, mens de to andre tankene (hver på 1250 m3) ligger nedsprengt/nedgravd i terrenget.
Etablering av oppstillingsplass med flystrøm for eksisterende Hangar 5 i Bardufoss
Bygging omfatter bl.a: Riving av betongdekker for grøfter og Parkeringsplattform med Flystrøm. Grøfter, trekkerør, grunnarbeid, fundamentering mv. Etablering av oppstillingsplasser for helikopter framfor Hangar 5. Etablere ny omformer 45kVA. Levering og montering av tilførsler, jording fra omformer til Flystrømkum montert under Parkeringsplattform. Retablering av plasser med faste dekker. Merking av oppstillingsplasser og flyoperative flater.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv
Oppgraving av grøft i eksisterende veg for utskifting av eksisterende VA-ledninger. Legging og montering av ca. 230 meter med VL 110PE, SP225 PVC og OV315PVC. Nedsetting av 3 nye kumsett og en OV-kum. Sanering av eksisterende kummer og ledninger. Frakobling og tilkobling av alle tilhørende stikkledninger. Grøfting og nedsetting av 5 nye sandfangkummer. Vegen skal gjenoppbygges og reasfalteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: