Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lenvik

Ny bru på Fv 861 Elverland i Lenvik
Bygging av ny bru, riving av eksisterende bru, etablering av midlertidig omkjøringsveg.
Dreneringstiltak Senja og Indre Troms på Fv 86 og Fv 858
Sted for gjennomføring: Måselv, Troms og Lenvik
Utvidelse av kirkegård i Finnsnes
Prosjektet gjelder utvidelse av eksisterende Geitryggen gravlund. Det skal opparbeides to nye gravfelt G og F med til sammen ca 600 gravplasser. Gravfeltene skal tilrettelegges for kistegraver, urnegraver og et gravfelt for andre trosretninger. Eksisterende adkomstveg fra krysset mellom Fv266 i Sollidalen til Geitryggen kirkegård skal oppgraderes. Vegen skal oppgraderes med nytt bærlag og dekke av grus, samt breddeutvidelse. Grøftene skal utberedes for bedre drenering. Asfaltering er en opsjon.
Etablering av deponi for silika i Finnfjord
Det skal sprenges ut en grop i fjell for etablering av deponi for silika. Utsprengt volum ca 130.000 m3. Steinmassene skal benyttes for utfylling i sjø. Silika skal fylles inn i deponiet.
Etablering av skredsikringsvoll og ny bekk i Lenvik
500 m lang og 14 m fangvoll for sikring mot snøskred.
Utskifting av sportsgolv i flerbrukshall i Lenvik
Sportsgulvets areal er ca. 1012m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: