Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.
Om-og tilbygg av ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Sanering og fornying av vann- og avløpsledninger i Harstad
Ca 770 m VA-grøfter som ligger i veier og gater.
Oppgradering av idrettshall i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av gang-og sykkelvei/fortau i Harstad
Øvre del av Gangsåsveien. Ca. 300 meter.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Utvikling av park i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021. Ny scene/paviljong og diverse utstyr til parken i form av benker, søppelstativ, lekeutstyr mm.
Nybygg av gang -og sykkelvei i Harstad
Gang-og sykkelvei frem til Kanebo barnehage. Ca. 200 meter.
Utbedring av gangvei og gatelys i Harstad
Utbedring av gangveien gjennom kirkegården i Sama slik at det kan overtas til kommunal drift (gatelys, asfalt). Ca. 290 meter.
Etablering av ny bussholdeplass ved Harstad sykehus
450m nytt fortau fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Harstad sykehus og opp til Folkeparken/Bjørnebåsen.
Nybygg av fortau i Harstad
450m nytt fortau fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Harstad sykehus og opp til Folkeparken/Bjørnebåsen.
Nytt fortau Ruggevikveien-Breivikeng i Harstad
Byggetips. Del av Harstadpakken.
Nytt fortau Steinvegen-Grønnebakkan i Harstad
Byggetips. Del av Harstadpakken.
Nytt veilys langs kommunal vei i Harstad
Veglys langs kommunal veg Nessevegen. Ca. 1,3 km.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av fortau ved Medkila i Harstad
Fra krysset med Mølnholtet og nordover. Ca. 83 meter.
Utbedring av elektrisk anlegg ved kirke i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Installasjon av alarm i kirkene i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av gatelys i Harstad
2 veglyspunkt ved snuplass i Holtet barnehage.
Utbedring av veikryss i Harstad
Krysset Marineveien / Harstadgårdsveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: