Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
Besikt AS er engasjert som prosjektleder under prosjekteringsfasen. 45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Nybygg av småbåtshavn i Harstad
Planområdet som er varslet utgjør ca.11 dekar.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av industriområde i Harstad
25-30 daa til salgs. Totalt utbygging på området er ca. 40 daa.
Nybygg av parkeringshus i Harstad sentrum
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 150-200 parkeringsplasser.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.
Sanering og fornying av vann- og avløpsledninger i Harstad
Ca 770 m VA-grøfter som ligger i veier og gater.
Etablering av pælekai ved havn i Harstad
Tiltakshaver ønsker å etablere en 10 meter bred og ca. 82 meter lang pælekai i området sør for eksisterende hurtigrutekai for og dekke behovet når stadig større båter legger til havn. Kaia har behov for reparasjon og istandsetting.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Oppgradering av idrettshall i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Utbedring av vei og ny va-ledning i Harstad P7128
Ca. 1,6 km. Samarbeid mellom Harstad kommune (VA-arbeider) og Statens vegvesen (veiarbeider).
Nybygg av gang-og sykkelvei/fortau i Harstad
Øvre del av Gangsåsveien. Ca. 300 meter.
Nybygg av gang -og sykkelvei i Harstad
Gang-og sykkelvei frem til Kanebo barnehage. Ca. 200 meter.
Utbedring av gangvei og gatelys i Harstad
Utbedring av gangveien gjennom kirkegården i Sama slik at det kan overtas til kommunal drift (gatelys, asfalt). Ca. 290 meter.
Nytt fortau Ruggevikveien-Breivikeng i Harstad
Byggetips. Del av Harstadpakken.
Nytt fortau Steinvegen-Grønnebakkan i Harstad
Byggetips. Del av Harstadpakken.
Etablering av ny bussholdeplass ved Harstad sykehus
450m nytt fortau fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Harstad sykehus og opp til Folkeparken/Bjørnebåsen.
Nybygg av fortau i Harstad
450m nytt fortau fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Harstad sykehus og opp til Folkeparken/Bjørnebåsen.
Nytt veilys langs kommunal vei i Harstad
Veglys langs kommunal veg Nessevegen. Ca. 1,3 km.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av fortau ved Medkila i Harstad
Fra krysset med Mølnholtet og nordover. Ca. 83 meter.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.
Utbedring av elektrisk anlegg ved kirke i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Installasjon av alarm i kirkene i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av gatelys i Harstad
2 veglyspunkt ved snuplass i Holtet barnehage.
Utbedring av veikryss i Harstad
Krysset Marineveien / Harstadgårdsveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: