Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Tilbygg av kjøpesenter og påbygg av leiligheter i Harstad
Påbygg av leiligheter på toppen av eksisterende kjøpesentra.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg B-E
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Nybygg av leiligheter i Harstad, trinn 1
Ca 100 leiligheter fordelt på 3 blokker. Element NOR AS - balkongleverandør. Badekabiner: Part AB. Lås og beslag: Securinord AS, Harstad.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av industriområde i Harstad
25-30 daa til salgs. Totalt utbygging på området er ca. 40 daa.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av parkeringshus i Harstad sentrum
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 150-200 parkeringsplasser.
Etablering av pælekai ved havn i Harstad
Tiltakshaver ønsker å etablere en 10 meter bred og ca. 82 meter lang pælekai i området sør for eksisterende hurtigrutekai for og dekke behovet når stadig større båter legger til havn. Kaia har behov for reparasjon og istandsetting.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Sanering og fornying av vann- og avløpsledninger i Harstad
Ca 770 m VA-grøfter som ligger i veier og gater.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Oppgradering av idrettshall i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Opprusting av Ric.Kaarbøs plass i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Utbedring av vei og ny va-ledning i Harstad P7128
Ca. 1,6 km. Samarbeid mellom Harstad kommune (VA-arbeider) og Statens vegvesen (veiarbeider).
Etablering av infrastruktur i Harstad
Harstad kommune skal i Harstadpakken bygge infrastruktur for myke trafikanter og oppgradere bussholdeplasser langs Rødbergveien. Harstad kommune skal samtidig oppgradere kjørevegen i Rødbergveien og bygge nytt VA-anlegg i samarbeid med private utbyggere. Ca. 750 meter av Rødbergveien skal oppgraderes; fra Mercurveien til Åsmyrveien. Mellom Mercurveien og Gamle Stangnesvei skal det bygges gang- og sykkelveg langs vegens venstre side, mens fra Gamle Stangnesvei til Åsmyrveien (ca. 120 meter) skal det bygges gang- og sykkelveg med nærføring (heretter omtalt som fortau).
Riving av lagerbygg, utvidelse av parkeringsplass og etablering av miljøstasjon/avfallsbygg ved rådhus i Harstad
Arbeidene omfatter riving av eksisterende lagerbygninger, opparbeiding av parkeringsplass med fast dekke, samt levering og montering av miljøstasjon med sykkelparkering.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: