Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Harstad

Tilbygg av kjøpesenter og påbygg av leiligheter i Harstad
Påbygg av leiligheter på toppen av eksisterende kjøpesentra.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av parkeringshus i Harstad sentrum
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 150-200 parkeringsplasser.
Nybygg av eneboliger i Medkila
9 mål. Antatt byggestart.
Nybygg av leiligheter i Harstad
Vedtatt detaljregulering. 19-20 leiligheter.
Rehabilitering av kai på Larsneset ved havn i Harstad
Oppdraget omfatter utbedring av betongkonstruksjoner, oppgradering av kaiutrustning samt etablering av katodisk beskyttelse.
Sanering og fornying av vann- og avløpsledninger i Harstad
Ca 770 m VA-grøfter som ligger i veier og gater.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus og eneboliger i Harstad
107 mål. 40-50 tomter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Oppgradering av idrettshall i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Opprusting av Ric.Kaarbøs plass i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Utbedring av vei og ny va-ledning i Harstad P7128
Ca. 1,6 km. Samarbeid mellom Harstad kommune (VA-arbeider) og Statens vegvesen (veiarbeider).
Etablering av infrastruktur i Harstad
Harstad kommune skal i Harstadpakken bygge infrastruktur for myke trafikanter og oppgradere bussholdeplasser langs Rødbergveien. Harstad kommune skal samtidig oppgradere kjørevegen i Rødbergveien og bygge nytt VA-anlegg i samarbeid med private utbyggere. Ca. 750 meter av Rødbergveien skal oppgraderes; fra Mercurveien til Åsmyrveien. Mellom Mercurveien og Gamle Stangnesvei skal det bygges gang- og sykkelveg langs vegens venstre side, mens fra Gamle Stangnesvei til Åsmyrveien (ca. 120 meter) skal det bygges gang- og sykkelveg med nærføring (heretter omtalt som fortau).
Nytt kundetorg ved Stangnes Miljøpark i Harstad
ovedsakelig inngår følgende arbeidsoperasjoner i tiltaket: 1 - I EKSISTERENDE STÅLHALL: Heve deler av gulvet i hallen. Bygge adkomstrampe/skrårampe i innkjøring til hallen. Montering av støttemur. Opparbeide inn og utkjøringsrampe. Etablere mottak for farlig avfall i eget rom. Levering og montering av porter. Justering av eksisterende porter. Opparbeide fall mot porter (påstøp) på områder hvor containere skal stå. Asfaltering av gulv på øvre nivå. Levering og montering av rekkverk. Merking av kjørefelt. Diverse malerarbeider. 2 UTVENDIG: Etablering av rampe for mottak av avfall. Takoverbygg. 2 stk. Ett ved stålhall og ett over containere/gangfelt. Oppretting samt asfaltering av område mellom utvendig rampe og stålhall. Arrondering av terrenget/skråningen ned mot rampen (på sørsiden). Merking av kjørefelt. Diverse malerarbeider.
Riving av lagerbygg, utvidelse av parkeringsplass og etablering av miljøstasjon/avfallsbygg ved rådhus i Harstad
Arbeidene omfatter riving av eksisterende lagerbygninger, opparbeiding av parkeringsplass med fast dekke, samt levering og montering av miljøstasjon med sykkelparkering.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: