Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Troms fylke

Balsfjord (10)
Bardu (15)
Berg (5)
Dyrøy (4)
Gratangen (3)
Harstad (72)
Ibestad (2)
Karlsøy (3)
Kvæfjord (4)
Lavangen (4)
Lenvik (14)
Lyngen (8)
Målselv (19)
Nordreisa (12)
Salangen (3)
Skjervøy (3)
Skånland (7)
Storfjord (13)
Sørreisa (7)
Torsken (2)
Tranøy (4)
Tromsø (116)
Nybygg av 420 kV-ledning mellom Balsfjord-Skaidi
Balsfjord-Skaidi. Nye transformatorstasjoner i Skaidi og Skillemoen (Ny 420/132 kV stasjon). 6-8 års byggetid etter endelig konsesjonsvedtak. Ca. 360 km lang. Berører 8 kommuner i Troms og Finnmark. Forbindelsen fra Balsfjord til Skaidi er kostnadsberegnet til 4-4,5 milliarder kroner.
Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Tilbygg av kjøpesenter og påbygg av leiligheter i Harstad
Påbygg av leiligheter på toppen av eksisterende kjøpesentra.
Nybygg av flytende luksushotell i Tromsø
Utbyggere Dutch Ducklands har planer om et flytende luksushotel i en fjord i nærheten av Tromsø. Lokalisering er ikke offentliggjort ennå. Et flytende hotell formet som et krystall og være flytende på en blokk av sement, og fortøyd til land. Bygget skal befinne seg relativt langt fra land, uten gangbru, slik at all logistikk blir avhengig av båt.
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu kommuner.
Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 i Troms
Riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunal g/s-veg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord og deler av Balsfjord og Tromsø kommuner. 136.758 km riksveg. 4,308 km riks-g/s-veg. 286,488 km fylkesveg Troms. 5,565 km fylkes-g/s-veg Troms. 0,159 km kommunal g/s-veg Storfjord. 433,278 km veg totalt.
Nybygg av boliger i Tromsø
Godkjent detaljregulering. Troms fylkeskommune eier en del av Åsgårdmarka, det planlegges ca 100 boenheter. Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Nybygg av flerbolighus og matvareforretning i Tromsø
2 huskropper med totalt 90 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Harstad, trinn 1
Ca 100 leiligheter fordelt på 3 blokker. Element NOR AS - balkongleverandør. Badekabiner: Part AB. Lås og beslag: Securinord AS, Harstad.
Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av eksisterende sykehjem etter nytt sykehjem er bygd.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Tromsø
3 stk tomannsboliger. 1 stk flerbolighus med 27 stk leiligheter. Parkeringskjeller.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Nybygg av industriområde i Harstad
25-30 daa til salgs. Totalt utbygging på området er ca. 40 daa.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Nybygg av oppvekstsenter på Sandstrand
Det planlegges en 1-7 skole samt barnehage.
Nybygg av parkeringshus i Harstad sentrum
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 150-200 parkeringsplasser.
Nybygg av eneboliger i Medkila
9 mål. Antatt byggestart.
Nybygg av regionalnett (66 kv - 132 kv) mm, Hamneidet – Skjervøy
Etappe 1 strekningen Storslett – Hamneidet Etappe 2 strekningen Hamneidet – Skjervøy
Nybygg av fortetting av boliger i Evenskjer Syd
Delområde 1. Langs Fv 115 mellom Skånland kirke og Skånland skole på Geitberget.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5. Se prosjekt : Mortensnes VA, del 1 og Mortensnes VA, del 2. VAO-rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for utbygging av et robust og framtidsrettet vann-, avløps- og overvannsnett i utredningsområdet med fokus på hovedstrukturene og sammenhengen med VAO-løsningene i de ulike pågående/vedtatte detaljreguleringsplanene. Løsningene som presenteres i VAO-rammeplanen innarbeides i plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til den enkelte detaljreguleringsplan slik at man i sum ivaretar VAO-rammeplanens konklusjoner.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 4-5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5. Se prosjekt : Mortensnes VA, del 1, Mortensnes VA, del 2 og Mortensnes VA, del 3 VAO-rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for utbygging av et robust og framtidsrettet vann-, avløps- og overvannsnett i utredningsområdet med fokus på hovedstrukturene og sammenhengen med VAO-løsningene i de ulike pågående/vedtatte detaljreguleringsplanene. Løsningene som presenteres i VAO-rammeplanen innarbeides i plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til den enkelte detaljreguleringsplan slik at man i sum ivaretar VAO-rammeplanens konklusjoner.
Etablering av et nytt laboratorium med tilhørende kontorfløy i Balsfjord
Nordkjosbotn ligger ca. 70 km sør for Tromsø og er et viktig trafikknutepunkt i Troms der E6og E8 møtes.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Etablering av industri i Bardu, fase 2
Bygges parallelt med fase 1.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 2
Det skal leveres og monteres 8 st vannkummer, 19 st spillvannskummer og 19 st overvannskummer. Stikkledning til boliger skiftes ut til 2 m utenfor veg/6 m ut av hovedledning. Videre skal det leveres og monteres nye lysmaster og kabelanlegg, og luftstrekk legges i bakken. Etter at grøftearbeidene er sluttført skal veiene, avkjørsler og andre berørte arealer reetableres og ny asfalt skal legges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: