Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Troms fylke

Balsfjord (14)
Bardu (12)
Berg (2)
Dyrøy (3)
Gratangen (5)
Harstad (87)
Ibestad (9)
Karlsøy (14)
Kvæfjord (5)
Lavangen (3)
Lenvik (19)
Lyngen (4)
Målselv (25)
Nordreisa (7)
Salangen (12)
Skjervøy (6)
Skånland (10)
Storfjord (24)
Sørreisa (7)
Torsken (2)
Tranøy (3)
Tromsø (112)
Nybygg av 420 kV-ledning mellom Balsfjord-Skaidi
Balsfjord-Skaidi. Nye transformatorstasjoner i Skaidi og Skillemoen (Ny 420/132 kV stasjon). 6-8 års byggetid etter endelig konsesjonsvedtak. Ca. 360 km lang. Berører 8 kommuner i Troms og Finnmark. Forbindelsen fra Balsfjord til Skaidi er kostnadsberegnet til 4-4,5 milliarder kroner.
Nybygg av tunnel og veg på Fv 863 mellom Ringvassøya og Reinøya, kontrakt T01/T02
8500m hovedveg, 500m andre veger, 5m bru, 2740m tunnel under Langsundet, T8,5.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Ca. 150 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
Besikt AS er engasjert som prosjektleder under prosjekteringsfasen. 45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu kommuner.
Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av smoltanlegg på Skjervøy
60 daa. Tomten ligger på Sandøra industriområde.
Nybygg av helsesenter og riving av eksisterende bygg i Birtavarre
Eksisterende helsesenter skal rives bare bassengdelen skal beholdes.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. Ca 74 tomter.
Utbygging og ombygging av meieri i Nord-Norge
Store forbedringer på energi og miljø. I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg salgbar ost blir betydelig redusert.
Nybygg av Leiligheter i Troms
Gnr/bnr 200/944,1818,1820 mfl. Byggemåneder 15-18.
Utbedring og breddeutvidelse av E6 Olsborg-Heia i Målselv/Balsfjord, delstrekning 1
Delstrekning 1 Solør–Skardelva. Delstrekning 2 Olsborg-Solør. Delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre.
Utbedring og breddeutvidelse av E6 Olsborg-Heia i Målselv/Balsfjord, delstrekning 2
Delstrekning 1 Solør–Skardelva. Delstrekning 2 Olsborg-Solør. Delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre.
Utbedring og breddeutvidelse av E6 Olsborg-Heia i Målselv/Balsfjord, delstrekning 3
Delstrekning 1 Solør–Skardelva. Delstrekning 2 Olsborg-Solør. Delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av eksisterende sykehjem etter nytt sykehjem er bygd. Gnr/bnr: 87/50, 18, 64, 40.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Antydet ca. 100 tomter. Eventuelt også riving av eksisterende bygg.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tromsø
Omfang uklart. Antatt start og kostnad.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Nybygg av boliger ved Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca 4 800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør / sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Tromsø
Prosjektet har et bruttoareal på 2.731 kvadratmeter. I tillegg kommer parkeringskjeller på 994 kvadratmeter.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Etablering av infrastruktur og nybygg av industriområde i Harstad
10-15 daa. Totalt ca. 40 daa på området.
Ny veg, molo og oppstillingsplass, Fauskenes-Sætervika Langsundforbindelsen
1400m hovedvei, 150m andre veier. Langsundforbindelsen.
Nybygg av industriområde i Harstad
25-30 daa til salgs. Totalt utbygging på området er ca. 40 daa.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Ca 40 leiligheter.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Utdyping av fiskerihavn, Kristoffervalen i Karlsøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nybygg av parkeringshus i Harstad sentrum
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 150-200 parkeringsplasser.
Nybygg av oppvekstsenter på Sandstrand
Det planlegges en 1-7 skole samt barnehage.
Nybygg av boligområde i Tromsø
200/944, 200/1818, 200/1820 mfl
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Ombygg av forretning samt tilbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt tilbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av hengebru over Målselvfossen
Brua er planlagt plassert i øverste del av Målselvfossen, cirka 400 meter ovenfor feriesenteret. Det lengste frie spennet vil være på rundt 33 meter, og brua skal plasseres på tre pilarer.
Nybygg av barne- og ungdomsskole samt ombygg barnehage i Lyngseidet
Ombygging av skolens paviljong til barnehage.
Nybygg av fortetting av boliger i Evenskjer Syd
Delområde 1. Langs Fv 115 mellom Skånland kirke og Skånland skole på Geitberget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: