Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Troms fylke

Balsfjord (12)
Bardu (11)
Berg (4)
Dyrøy (4)
Gratangen (1)
Harstad (45)
Ibestad (3)
Karlsøy (1)
Kvæfjord (1)
Lavangen (3)
Lenvik (17)
Lyngen (10)
Målselv (20)
Nordreisa (7)
Salangen (6)
Skjervøy (4)
Skånland (6)
Storfjord (15)
Sørreisa (9)
Torsken (5)
Tranøy (3)
Tromsø (107)
Utvikling av Rødskjær havne- og industriområde i Harstad
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund.
Nybygg av badeland i Tromsø
Bassengtekniske arbeider; Processing Norge AS. Solskjerming; Avskjerming AS. 12.000-13.000 kvm. Ferdigstilles årsskiftet 2018/2019.
Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Nybygg av flytende luksushotell i Tromsø
Utbyggere Dutch Ducklands har planer om et flytende luksushotel i en fjord i nærheten av Tromsø. Lokalisering er ikke offentliggjort ennå. Et flytende hotell formet som et krystall og være flytende på en blokk av sement, og fortøyd til land. Bygget skal befinne seg relativt langt fra land, uten gangbru, slik at all logistikk blir avhengig av båt.
Nybygg av smoltanlegg på Skjervøy
60 daa. Tomten ligger på Sandøra industriområde.
Nybygg av helsesenter og riving av eksisterende bygg i Birtavarre
Eksisterende helsesenter skal rives bare bassengdelen skal beholdes.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter. Samlet areal på planområdet utgjør ca. 10 da.
Nybygg av flerbolighus og matvareforretning i Tromsø
2 huskropper med totalt 90 leiligheter.
Nybygg av sykehjem på Andslimoen
Detaljbeskrivelse og oppfølging av nytt sykehjem som skal være på ca 5000-6000 m2 BTA og inneholde ny sykehjemsfløy for demente inkl fellesrom på ca 764 m2, med felles ny fysioterapiavdeling på ca 280 m2, 4 stk nye sykehjemsavdelinger på ca. 690-780 m2 og fellesrom på ca 640 m2. I tillegg kommer teknisk rom for varme- og ventilasjonsanlegg som bør ligge midt i det nye sykehjemmet.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. Ca 74 tomter.
Driftskontrakt 1906 Lyngen 2018-2023 i Troms
Riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunal g/s-veg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord og deler av Balsfjord og Tromsø kommuner. 136.758 km riksveg. 4,308 km riks-g/s-veg. 286,488 km fylkesveg Troms. 5,565 km fylkes-g/s-veg Troms. 0,159 km kommunal g/s-veg Storfjord. 433,278 km veg totalt.
Nybygg av flerbolighus i Harstad, trinn 1
ca 100 leiligheter fordelt på 3 blokker. Element NOR AS - balkongleverandør.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 1
Modulbygg. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbrukshall Burfjord
Kvænangen barne -og ungdomsskole samt flerbrukshall skal bygges ny. Eksisterende skole fra 1970 skal rives. Tilliggende svømmehall fra samme tidsrom skal bestå og bygges sammen med ny skole og flerbrukshall.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3-5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5. Se prosjekt : Mortensnes VA, del 1 og Mortensnes VA, del 2. VAO-rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for utbygging av et robust og framtidsrettet vann-, avløps- og overvannsnett i utredningsområdet med fokus på hovedstrukturene og sammenhengen med VAO-løsningene i de ulike pågående/vedtatte detaljreguleringsplanene. Løsningene som presenteres i VAO-rammeplanen innarbeides i plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til den enkelte detaljreguleringsplan slik at man i sum ivaretar VAO-rammeplanens konklusjoner.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter, rekkehus med parkeringkjeller, Tromsø
Typologisk er hver blokk underdelt i 3 typologier: -Duplex/triplex. Rekkehusleiligheter i 1. og 2. etasje med private forhager. -Takterrasser. Leiligheter med direkte utgang til stor privat takterrasse. -Balkongleilighet. Leiligheter med romslige påhengte balkonger.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Øke hotellets romkapasitet fra dagens 133 til 180 rom.
Nybygg av industriområde i Harstad
25-30 daa til salgs. Totalt utbygging på området er ca. 40 daa.
Nybygg av boliger i Bardu, del 1
Totalt ca. 58 boenheter på området.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av eneboliger i Medkila
9 mål. Antatt byggestart.
Nybygg av hengebru over Målselvfossen
Brua er planlagt plassert i øverste del av Målselvfossen, cirka 400 meter ovenfor feriesenteret. Det lengste frie spennet vil være på rundt 33 meter, og brua skal plasseres på tre pilarer.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av regionalnett (66 kv - 132 kv) mm, Hamneidet – Skjervøy
Etappe 1 strekningen Storslett – Hamneidet Etappe 2 strekningen Hamneidet – Skjervøy
Nybygg av fritidsbebyggelse i Målselv
Området er på ca 25 daa.
Nybygg av leiligheter i Harstad
Vedtatt detaljregulering. 19-20 leiligheter.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
42,2 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Ny bydel i Tromsø
Byggherren eier 45%. Totalt 800 mål. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av kraftverk i Sveingard
35 GWh. Nordkraft Vind og Småkraft prosjekterer betong.
Etablering av et nytt laboratorium med tilhørende kontorfløy i Balsfjord
Nordkjosbotn ligger ca. 70 km sør for Tromsø og er et viktig trafikknutepunkt i Troms der E6og E8 møtes.
Ny forbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy, elektro E03
T3 Elektro og automasjon for tunnel og veg i dagen.
Tilbygg av barnehage i Målselv
Det er i dag tre avdelinger ved barnehagen på Olsborg i Målselv. Nå får de en fjerde avdeling.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 2
Det skal leveres og monteres 8 st vannkummer, 19 st spillvannskummer og 19 st overvannskummer. Stikkledning til boliger skiftes ut til 2 m utenfor veg/6 m ut av hovedledning. Videre skal det leveres og monteres nye lysmaster og kabelanlegg, og luftstrekk legges i bakken. Etter at grøftearbeidene er sluttført skal veiene, avkjørsler og andre berørte arealer reetableres og ny asfalt skal legges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: