Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vinje

Nybygg av vannkraftverk i Vinje
Kraftverk i fjell. Ca 23 GWh. 1,5 km tunnel.
Etablering av VA-anlegg og vei for nytt boligfelt i Vinje
Vinje kommune skal etablere VA-anlegg og veg for nytt boligfelt i Øyfjell. VA-anlegget består av ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann. Ledningsanlegget skal tilknyttes nyetablert ledningsanlegg i Kyrkjevegen ved etablerte kumsett. Det skal også bygges atkomstveg for boligfeltet.
Nybygg av gang og sykkelvei på Haddeland
Strekninga som skal byggjast har ei total lengd på om lag 540 m og strekk seg frå profil 485 ved Tingvoll i sør til profil 1020 i nord. I tillegg til GS-veg og fortau skal Fv 362 leggast om i frå ca. profil 640–1020 og det skal etablerast busslomme ved kryss Haddlandsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: