Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skien

Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Skien
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
En del av fylkesveg 44 omlegges fra Mælagata til Amtmand Aalls gate. Sammenhengende gang- og sykkelveg etableres på vestsiden av Mælagata og Amtmand Aalls gate og langs Gjerpens gate til jernbanestasjonen. Mælagata stenges like sør for der «omkjøringsvegen» «tar av» mot Amtmand Aalls gate Det etableres trafikksikre kryss og krysninger. Noen avkjørsler skal stenges/ legges om. Kryssene Mælagata/Petersborgvegen og Amtmand Aalls gate/Gjerpens gate ombygges. Anlegget skal gis universell utforming. Det etableres busslommer og ny vegbelysning langs hele strekningen. Kommunens vann- og avløpssystem oppgraderes i sammenheng med vegprosjektet.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Ombygging av kontor og flerbolighus i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen. Rigg/byggeplasskran: Ramirent/Kranor.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 15 331. Antall m2 fres 69
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 22 720.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Etablering av ventilasjonsanlegg i bygg 3 ved fylkeshuset i Skien
Det bør etableres ventilasjonsanlegg i løpet av 4-6 år (2018-2020).
Rekkverk Telemark 2018
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell. Det skal også utføres kantforsterking etter avtale med byggherre. Noen hovedmengder i kontrakten: • Fjerning av rekkverk ca.7000m • Rekkverk i stål ca. 13 000m • Plasstøpt betongrekkverk ca. 500m
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Om- og nybygg av vei i Skien
Anskaffelsen gjelder omlegging av trafikk på langbryggene. Vegen som går bak bygningsmassen, Jernbanebrygga, skal få endret status og bli hovedadkomst til Langbryggene. Vegen som ligger i front av bygningene skal stenges for gjennomfartstrafikk. Det skal gjøres ulike tiltak på strekningen, ny kantstein i nord for å lede trafikken i riktig retning, opparbeidelse av rabatter mot parkeringsplasser i nord. På strekningen mellom fjellskjæring og bygningsmasse skal det opparbeides 2-veis kjørebane på hele strekningen. Inn mot fjellskjæringen skal det etableres en overvannsgrøft. 260 m veg.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Telemark
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Nybygg av fortau i Skien
Statens vegvesen skal bygget et fortau langs fv. 31 i Håvundvegen på Frogner i Skien. Utbyggingsområdet vil være fra kryss med Frognerlia og sørover mot KIWI-butikken. Strekningen er på ca. 160 m.
Ombygg av rundkjøringer i Skien
Tiltaket skal gi økt kapasitet ved alle innfarter i Kjørbekk og Kulltangen rundkjøringer samt sirkulasjonsarealet bygges ut slik at det oppnås to kjørefelt i begge rundkjøringene.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Telemark
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Installasjon av sykesignalanlegg i sykehjem i Skien
Det skal anskaffes sykesignalanlegg til Gulset sykehjem. Denne anskaffelsen vil være førende for fremtidige anskaffelser innenfor samme område. Det vises i denne sammenheng til nærmere beskrivelser for opsjoner i Skien og Bamble kommuner.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Telemark
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: