Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av handelspark og flerbolighus i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
En del av fylkesveg 44 omlegges fra Mælagata til Amtmand Aalls gate. Sammenhengende gang- og sykkelveg etableres på vestsiden av Mælagata og Amtmand Aalls gate og langs Gjerpens gate til jernbanestasjonen. Mælagata stenges like sør for der «omkjøringsvegen» «tar av» mot Amtmand Aalls gate Det etableres trafikksikre kryss og krysninger. Noen avkjørsler skal stenges/ legges om. Kryssene Mælagata/Petersborgvegen og Amtmand Aalls gate/Gjerpens gate ombygges. Anlegget skal gis universell utforming. Det etableres busslommer og ny vegbelysning langs hele strekningen. Kommunens vann- og avløpssystem oppgraderes i sammenheng med vegprosjektet.
Ombygg av sykehjem til barnehage Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av punkthus ved Buer på Borgeåsen
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Ombygg av handelssenter i Skien, fase 2
Fase to omfatter ombygging og modernisering av resterende arealer i plan én og deler av fellesarealer i plan to i tillegg til modernisering av fasade. Totalverdi samspillskontrakt 31,6 mnok.
Etablering av ventilasjonsanlegg i bygg 3 ved fylkeshuset i Skien
Det bør etableres ventilasjonsanlegg i løpet av 4-6 år (2018-2020).
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Skien kommune
Det skal anskaffes høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsdrivende i Skien kommune etter prioriterte utbyggingsområder. Leverandøren skal spesifisere om tilbudet gjelder ett eller begge utbyggingsområdene. Område 1: Kilebygda (vedlegg 2). Område 2: Melum (vedlegg 3)
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Sanering/utskifting av eksisterende vann og avløpsledninger i Skien
Sarering av ca. 1225meter hoved VA-ledninger i Stigeråsen, Stollvegen og Gulsetlia.
Ombygg av rundkjøringer i Skien
Tiltaket skal gi økt kapasitet ved alle innfarter i Kjørbekk og Kulltangen rundkjøringer samt sirkulasjonsarealet bygges ut slik at det oppnås to kjørefelt i begge rundkjøringene.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Installasjon av sykesignalanlegg i sykehjem i Skien
Det skal anskaffes sykesignalanlegg til Gulset sykehjem. Denne anskaffelsen vil være førende for fremtidige anskaffelser innenfor samme område. Det vises i denne sammenheng til nærmere beskrivelser for opsjoner i Skien og Bamble kommuner.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Telemark
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: