Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skien

Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Riving av videregående skole og nybygg av boliger i Skien
11 mål. Skolen kan rives etter høsten 2018.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 120 daa. Ca. 100 boliger.
Ombygg av skole til leiligheter i Skien
Eiendommen er regulert fra skole til boliger, 100 boenheter.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
2 km. Skien kommune oppgraderer deler av VA-systemet, inngår i prosjektet.
Ombygg av sykehjem til barnehage Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Ombygging av kontor og flerbolighus i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 15 331. Antall m2 fres 69
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 22 720.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Ombygging av Arkaden storsenter i Skien, trinn 2
Ferdigstillelse i løpet av oktober/november 2018.
Rekkverk Telemark 2018
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell. Det skal også utføres kantforsterking etter avtale med byggherre. Noen hovedmengder i kontrakten: • Fjerning av rekkverk ca.7000m • Rekkverk i stål ca. 13 000m • Plasstøpt betongrekkverk ca. 500m
Nybygg av tomannsboliger i Skien
2 stk tomannsboliger på adressene Kjørbekkvegen 29 og Ole Cudrios gate 11.
Om- og nybygg av vei i Skien
Anskaffelsen gjelder omlegging av trafikk på langbryggene. Vegen som går bak bygningsmassen, Jernbanebrygga, skal få endret status og bli hovedadkomst til Langbryggene. Vegen som ligger i front av bygningene skal stenges for gjennomfartstrafikk. Det skal gjøres ulike tiltak på strekningen, ny kantstein i nord for å lede trafikken i riktig retning, opparbeidelse av rabatter mot parkeringsplasser i nord. På strekningen mellom fjellskjæring og bygningsmasse skal det opparbeides 2-veis kjørebane på hele strekningen. Inn mot fjellskjæringen skal det etableres en overvannsgrøft. 260 m veg.
Riving av sykehjem i Skien
Ca. 6.900 m2 fordelt over 3 etasjer + kjeller og loft.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Skien
Fra krysset Håvundvegen/Buervegen til Langerødvegen.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Telemark
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Nybygg av fortau i Skien
Statens vegvesen skal bygget et fortau langs fv. 31 i Håvundvegen på Frogner i Skien. Utbyggingsområdet vil være fra kryss med Frognerlia og sørover mot KIWI-butikken. Strekningen er på ca. 160 m.
Installasjon av sykesignalanlegg i sykehjem i Skien
Det skal anskaffes sykesignalanlegg til Gulset sykehjem. Denne anskaffelsen vil være førende for fremtidige anskaffelser innenfor samme område. Det vises i denne sammenheng til nærmere beskrivelser for opsjoner i Skien og Bamble kommuner.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Telemark
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Ombygg av administrasjonsbygg til aktivitetshus i Skien
Det gamle administrasjonsbygget ved Telemark barne- og familiesenter skal bygges om til aktivitetshus. Ombyggingen omfatter også innvendig oppussing, samt tilpasning for universell utforming.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Telemark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: