Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Siljan

Nytt boligområde i Siljan
Tomtene selges til private.
Utvidelse av parkeringsplass m.m i Siljan
Etablering av ny trafikk- og parkeringsløsning for Midtbygda skole, Siljanhallen og Loppedåpan barnehage. Dagens parkeringsløsning skal utvides og strammes opp. Det skal etableres en rabatt med trær, som skiller parkeringsplassen og trasé for varelevering/renovasjon og gående / syklende. Eksisterende G/S-veg fra Holtesletta sør videreføres opp til Siljanhallen og kunstgressbanen. Det etableres fortau og gangforbindelse fra busstopp ved skolen mot forbindelsen til Bakkanefeltet. Det etableres også fortau fra Siljanhallen mot forbindelsen til Bakkane-feltet. Mellom skole og barnehage skal det etableres areal for nedgravde avfallscontainere. Nord for parkeringsplassen, skal det opparbeides ny overvannsgrøft. Lukket overvannsanlegg under deler av parkering. Nytt belysningsanlegg for parkeringsplassen og G/S-veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: