Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsgrunn

Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
1000 mål sammenlagt på etappe 1 og 2.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Riving og nybygg av svømme- og idrettshall i Porsgrunn
Riving av Uræddhallen utføres ultimo 2017.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av hotell i Porsgrunn, Kammerherreløkka B2 og B3
Bygget ligger inntil (næringsbygg, B3). Parkeringskjeller skal bygges under begge byggene.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge.
Nybygg av kirke i Porsgrunn
Investeringsrammen er 94,5 mill. kr inkl. mva. (Entreprisekost 40-45 mill. kr eks. mva.). Prosjekteringsgruppe; Grenland Tekhus (A.L Høyer Skien AS, Malnes og Endresen AS, Erichsen og Horgen AS.) Gjenoppbygging av kirke etter brann. Beslagsvarer: Brann og Sikring AS.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av tomanns- og firemannsboliger i Porsgrunn, trinn 1
2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus, parkeringshus og forretningsbygg
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m mm.
Nybygg av avfallshåndteringsanlegg i Pasadalen, Porsgrunn
Det skal etableres nytt VA-anlegg med overvannshåndtering, samt ny tilførsel av strøm- og kommunikasjonsanlegg. Området skal opparbeides og asfalteres (16.400 m2). Området skal inngjerdes, og det skal etableres nye inn- og utkjørsler med skyveporter. Adkomst til anlegget vil være via eksisterende vei på området som skal utbedres og reasfalteres.
Utbedring av overvannsledning og vei i Langangen, Porsgrunn
Ca. 150m rørgrøft 1000mm delvis i fjell Ca. 100m bortgraving og gjenoppbygning av eksisterende veg
Nett, bolt på Fv 354 Gunnekleivfjorden i Porsgrunn
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang, is.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
1000 mål sammenlagt på etappe 1 og 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: