Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vik

Utvidelse av fengsel i Vik
Ca 30 nye soningsplassar.
Nybygg av eneboliger i Vik
Flere grunneiere.
Nybygg av infrastruktur for eneboliger rassikring i Vik
Ca. 650m køyreveg. 150m breiddeutviding av eks. veg, 1 parkeringsplass. Ca. 450m gs-veg. Ca. 2100m VA-grøft. Ny felles slamavskiljar 100m3. Drenering og sandfang. Ca. 1900m kabelgrøfter. Nytt gatelysanlegg i bustadfeltet. Sprenging av 20 000m3 og utgraving av 10 000m3 for fangdam Badnadalen. 700 m2 ny plastring i fangdam, og reperasjonar av eksisterande forbygning i Stadheimselva. Skredsikringsnett ved utløp av fangdam. Deponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: