Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vik

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vik i Sogn
Infrastruktur for ca. 40 boligtomter.
Etablering av ny kontormodul med butikk ved fengsel i Vik
Ny kontormodul inne på fengselsområdet. I tillegg til kontorer for de ansatte skal det også inneholde butikk for de innsatte.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Vik sentrum
Ca. 280 m ny gs-veg. Ny avkøyrsle for Hønsivegen frå Rv13. Nytt gatelysanlegg - Om lag 660 m VA-grøft. 2 stk trasear for boring gjennom Rv13. Tilkopling eksisterande VA i drift ved Hønsigrova og i bustadfelt Gildhus. Opsjon: Om lag 315m gangsti frå ende av gs-veg og til Voll, inkludert 230m VA-anlegg

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: