Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjaler

Nybygg av kai og småbåthavn mm i Dale
Gnr/Bnr: 58/1, 2. Ny kaifront på 84 meter med baklager
Trafikktryggingstiltak på Fv57 ved skole i Dale i Sunnfjord
For å oppnå betre sikkerheit ved skuleområdet Dingemoen i Fjaler skal det byggast nytt terminalmområde og gjennomførast trafikktryggingstiltak på Fv57 ved skuleområdet. Arbeidet består i hovesak av masseustskifting av jord og tilføring av fjellmasser. Etablering av drenssystem og kablegrøfter, asfaltering og kanststeinsmontering. Utgraving av jord: 2500m3. Tilførte stenmasser untatt overbygning: 1600m3. Overbygning, forsterkingslag og bærelag: 3200m3. Asfaltering Ag16, Agb16, Agb11: 12000m2. Overvannrør Ø500: 410m. Kabelgrøfter: 650m. Betongmur/ledegjerde: 150m. Belegning, smågatestein: 100M2. Veglys Fv 57: 7 stk. Fartshumper: 5 stk. Skilt: 18 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: