Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Førde

Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Bygging av to kryss mm på E39 Hafstadflata i Førde, Førdepakken tiltak 3, 4 og 10
510 meter Europaveg i dimensjoneringsklasse S1 (N100 2014). 2 kanaliserte T-kryss, inkludert nokre meter med sekundærveg. Om lag 10 kryss/avkøyrsler. 1 busslomme. GS-veg på begge sider, om lag 1000 meter. Omlegging av om lag 180 meter open kanal/grøft. Drenering/overvatn inkludert kummar til dels tosidig. Omlegging av kommunale anlegg. Omlegging av høgspent, lavspent og fiber. Nytt veglysanlegg, delvis tosidig. Støyskjerm inkludert fundament, om lag 180 meter. Riving av 1 bygning med bustaddel og ein del med industri. Kontinuerlig trafikkavvikling for alle typar trafikkantar. Om lag 500 meter med gs-veg. Kulvert, inkludert mur. Fjernvarmeanlegg/fjernkjøleanlegg i heile tiltakets lengde. Gatelys. Drenering. Mindre rasteplassar.
Tilbygg og ombygg av barneskole i Førde
Riving av gammal skulebygning, ombygging av bygg i eksisterende skule samt påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Utbedring av Kvernbergtunnelen på Fv 609 i Førde
Mindre arbeid med telefon, lys og teknisk bygg.
Nybygg av eneboliger i Førde
Godkjent detaljregulering. Privat grunneier: Øystein Menes.
Nytt fortau på Fv 609 Steinavegen i Førde
Trafikksikkerhetsplan. Halbrendsbrua-Vegkryss til Nedre Fossheim.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 609 i Førde
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.
Oppgradering av kirke i Førde
Benker, lys & lyd.
ENØK-tiltak for kirke i Førde
Fra investeringsbudjsett 2018-2021.
Brannhindrende tiltak i kirke i Førde
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: