Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Førde

Nybygg av sykehus i Førde, trinn 1
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Bygging av to kryss mm på E39 Hafstadflata i Førde, Førdepakken tiltak 3, 4 og 10
510 meter Europaveg i dimensjoneringsklasse S1 (N100 2014). 2 kanaliserte T-kryss, inkludert nokre meter med sekundærveg. Om lag 10 kryss/avkøyrsler. 1 busslomme. GS-veg på begge sider, om lag 1000 meter. Omlegging av om lag 180 meter open kanal/grøft. Drenering/overvatn inkludert kummar til dels tosidig. Omlegging av kommunale anlegg. Omlegging av høgspent, lavspent og fiber. Nytt veglysanlegg, delvis tosidig. Støyskjerm inkludert fundament, om lag 180 meter. Riving av 1 bygning med bustaddel og ein del med industri. Kontinuerlig trafikkavvikling for alle typar trafikkantar. Om lag 500 meter med gs-veg. Kulvert, inkludert mur. Fjernvarmeanlegg/fjernkjøleanlegg i heile tiltakets lengde. Gatelys. Drenering. Mindre rasteplassar.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9.
Nybygg av eneboliger i Førde
Godkjent detaljregulering. Privat grunneier: Øystein Menes.
ENØK-tiltak for VVS og automasjon i kommunale bygg i Førde
Energieffektiviserende tiltak på ventilasjonsanlegg, varme rør og ventilasjonskanaler inkludert alt tilhørende arbeid i flere av Førde kommunes bygninger. Oppdraget gjelder utskifting av varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, utskifting av vifter/motor med reimdrift, utskifting av hele ventilasjonsanlegg, integrering mot SD-anlegg, utskifting av gammel cellegummi på varme rør og rens av ventilasjonskanaler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: