Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (5)
Aurland (10)
Bremanger (10)
Eid (24)
Fjaler (6)
Flora (34)
Førde (34)
Gaular (6)
Gloppen (4)
Gulen (7)
Hornindal (6)
Hyllestad (1)
Høyanger (10)
Jølster (12)
Lærdal (3)
Leikanger (9)
Luster (12)
Naustdal (4)
Selje (15)
Sogndal (26)
Solund (4)
Stryn (36)
Vik (14)
Vågsøy (8)
Årdal (7)
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Utvidelse av industriområde i Gulen
Ca 1002 daa. Gnr/bnr: 63/1,15, 37, 38, 45 og 47.
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av kraftverk i Jølster, Sunnfjord
Årsproduksjon 233 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet. Generatorar: Indar S.L. Transformatorar: Kolektor Etra c.o.o. Traverskran: Munck Cranes AS
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722, Flotunnelen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Rassikring/ny tunnel på Rv 13 Vik-Vangsnes i Vik
3 750 m hovedveg, 970 m andre veger, 2 880 m tunnel.
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Nybygg av sykehus i Førde, trinn 1
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av boliger og næring i Vågsøy
Gnr/Bnr: 104/17, 84 m.fl. Næringsbygg ca 2150 BRA. 32-35 enheter.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av kraftverk i Jølster kommune
Årsproduksjon på 49 GWh.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Utbygging av videregående skole i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Utbedring av Rv 13 Dragsvik ferjekai i Balestrand, tilrettelegging el-ferje
Turistveg Gaularfjellet. På uprioritert marginalliste for utbedring av fylkesvegnettet i regional transportplan 2014-23.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av dagligvarebutikk i Nordfjordeid
Ferdigstilt oktober 2019.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Utbedring av Vadheimtunnelen på Fv 55 i Høyanger
1,7 km. Fjerne eksisterende betongutstøping og erstatte med ny sikring, ca 65 m. Rivning av gammel vann- og frostsikring, ca 2700 m². Riving føringskant betong, ca 1700 m. Rivning av elektrotekniske installasjoner, ca 1700 m. Montere midlertidig belysning, 1700 m. Ny kabelstige, ca 1700 m. Montering av ny vann/frostsikring-skum, Ca 4.200 m². Fjellsikring med sprøytebetong.Ca 750 m³. Bolting. Ca 3.500 bolt. Kabel grøft, ca 1.700 m. Fjerne eksisterende høgspentledning, ca 1700 m. Rørgrøft for drens og kum, ca 1.700 m. Sandfangkummer, 9 stk. Trekkekrørskummer, 18 stk. Betonglokk på kabelgrøft, ca 8.000 m². Sprenging av nisjer (Havarinisjer, bergrom ventilatorer, bergrom teknisk bygg). Ca 5.100 m³ . 1 Nytt tekniske bygg i tunnel. Fresing og legging ny asfalt, ca 12.000 m² . Deponere overskuddsmasser i indredalen, Vadheim , ca 2,5 km fra portal i Vadheim.
Bygging av to kryss mm på E39 Hafstadflata i Førde, Førdepakken tiltak 3, 4 og 10
510 meter Europaveg i dimensjoneringsklasse S1 (N100 2014). 2 kanaliserte T-kryss, inkludert nokre meter med sekundærveg. Om lag 10 kryss/avkøyrsler. 1 busslomme. GS-veg på begge sider, om lag 1000 meter. Omlegging av om lag 180 meter open kanal/grøft. Drenering/overvatn inkludert kummar til dels tosidig. Omlegging av kommunale anlegg. Omlegging av høgspent, lavspent og fiber. Nytt veglysanlegg, delvis tosidig. Støyskjerm inkludert fundament, om lag 180 meter. Riving av 1 bygning med bustaddel og ein del med industri. Kontinuerlig trafikkavvikling for alle typar trafikkantar. Om lag 500 meter med gs-veg. Kulvert, inkludert mur. Fjernvarmeanlegg/fjernkjøleanlegg i heile tiltakets lengde. Gatelys. Drenering. Mindre rasteplassar.
Nybygg av hybel- og næringsbygg i Aurland
Elektro på byggeplassen; Bravida Norge AS.
Nybygg av barnehage i Sogndal
7-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte. Gnr/bnr 19/1, 19/44 mfl.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236. 12-15 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Asfaltarbeider i Region vest 2019-1, Nordfjord
Hornindal, Stryn, Eid, Gloppen, Vågsøy, Bremanger og Selje.
Utvidelse av fengsel i Vik
Ca 30 nye soningsplassar.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 16 daa. Regulert.
Nybygg av idrettshall m.m i Gaular
Prosjektet omfatter også ca. 5500 m2 utvendige anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: