Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (7)
Aurland (13)
Bremanger (14)
Eid (26)
Fjaler (7)
Flora (52)
Førde (47)
Gaular (8)
Gloppen (9)
Gulen (17)
Hornindal (10)
Hyllestad (3)
Høyanger (14)
Jølster (12)
Lærdal (10)
Leikanger (9)
Luster (17)
Naustdal (6)
Selje (12)
Sogndal (30)
Solund (2)
Stryn (50)
Vik (8)
Vågsøy (11)
Årdal (15)
Utvidelse av industriområde i Gulen
Ca 1002 daa. Gnr/bnr: 63/1,15, 37, 38, 45 og 47.
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722, Flotunnelen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
111,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Nybygg av leiligheter og rekkehus med felles parkeringskjeller i Førde
Gnr/bnr: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56. 3 boligblokker og 10 småhusenheter. 2-6 etasjer.
Nybygg av sykehus i Førde, trinn 1
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av leiligheter, forretning og kontor på Ytre Øyrane i Førde
6000-8000 m2. 5-6 etasjer, eventuelt kjeller/parkeringshus. Gnr/Bnr; 21/527, 531 og 551.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Riving og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Mellom 3000-4000 kvm.
Nybygg av leiligheter og kontor aust for Hafstad vidaregåande skule og nord for europaveg 39 på Havstad
Område 7,6 dekar, 3-5 etasjer. Førde Sement er leverandør av innvendig betong.
Nybygg av kraftverk i Bremanger
33,8 GWh. Nessakraft AS (Tinfos AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nessane kraftverk. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 250 meter og vil ha en nominell ytelse på 9900 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2020.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Etablering av biogassanlegg i Hornindal
CombiGas - planlegging, idriftsetting og support av biogassanlegg.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 24-28 boenheter.
Nybygg av ferieleiligheter og hytter i Harpefossen
16 hyttetomter og ca 20 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Flora
1 huskropp med 22 leiligheter og 1 huskropp med 10-11 leiligheter.
Nybygg av boliger mellom Kong Beles veg og Lærargata i Balestrand
65 da. Det skal leggast til rette for utbygging av småhus som einebustader eller rekke- eller tunløysingar.
Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Nybygg av boligområde ved Rake
27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.
Om- og tilbygg av flerbolighus i Askvoll
Mye av fabrikken rives, blir nytt påbygg.
Nybygg av hytter i Sogndal
Godkjent regulering. 31 tomter.
Bygging av to kryss mm på E39 Hafstadflata i Førde, Førdepakken tiltak 3, 4 og 10
510 meter Europaveg i dimensjoneringsklasse S1 (N100 2014). 2 kanaliserte T-kryss, inkludert nokre meter med sekundærveg. Om lag 10 kryss/avkøyrsler. 1 busslomme. GS-veg på begge sider, om lag 1000 meter. Omlegging av om lag 180 meter open kanal/grøft. Drenering/overvatn inkludert kummar til dels tosidig. Omlegging av kommunale anlegg. Omlegging av høgspent, lavspent og fiber. Nytt veglysanlegg, delvis tosidig. Støyskjerm inkludert fundament, om lag 180 meter. Riving av 1 bygning med bustaddel og ein del med industri. Kontinuerlig trafikkavvikling for alle typar trafikkantar. Om lag 500 meter med gs-veg. Kulvert, inkludert mur. Fjernvarmeanlegg/fjernkjøleanlegg i heile tiltakets lengde. Gatelys. Drenering. Mindre rasteplassar.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Nybygg av barnehage i Sogndal
7-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte. Gnr/bnr 19/1, 19/44 mfl.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236. 12-15 byggemåneder.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Asfaltarbeider i Region vest 2019-1, Nordfjord
Hornindal, Stryn, Eid, Gloppen, Vågsøy, Bremanger og Selje.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: