Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (8)
Aurland (15)
Bremanger (8)
Eid (31)
Fjaler (8)
Flora (37)
Førde (40)
Gaular (6)
Gloppen (11)
Gulen (13)
Hornindal (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (32)
Jølster (7)
Lærdal (6)
Leikanger (7)
Luster (9)
Naustdal (5)
Selje (20)
Sogndal (29)
Solund (1)
Stryn (27)
Vik (11)
Vågsøy (6)
Årdal (9)
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722, Flotunnelen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Nybygg av hytte, hotell og butikk i Sogndal
Godkjent regulering. Totalt 400 tomter.
Nybygg av sykehus i Førde, trinn 1
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Nybygg av idrettshall/spesialhall ved Førdehuset
Spesialhall til handball, vollyeball, turn, dans mm. Førde industri- og næringssamskipnad (FINS) har arbeidet ut et forslag for utforming.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Reguleringsplan er godkjent for 179 hyttetomter og 179 båtplasser.
Nybygg av kraftverk i Jølster kommune
Årsproduksjon på 49 GWh.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Utbedring av Rv 13 Dragsvik ferjekai i Balestrand, tilrettelegging el-ferje
Turistveg Gaularfjellet. På uprioritert marginalliste for utbedring av fylkesvegnettet i regional transportplan 2014-23.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 24-28 boenheter.
Nybygg av boliger i Flora
20 daa. Gnr/bnr: 28/11 mfl.
Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 2
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Utbedring av Vadheimtunnelen på Fv 55 i Høyanger
1,7 km. Fjerne eksisterende betongutstøping og erstatte med ny sikring, ca 65 m. Rivning av gammel vann- og frostsikring, ca 2700 m². Riving føringskant betong, ca 1700 m. Rivning av elektrotekniske installasjoner, ca 1700 m. Montere midlertidig belysning, 1700 m. Ny kabelstige, ca 1700 m. Montering av ny vann/frostsikring-skum, Ca 4.200 m². Fjellsikring med sprøytebetong.Ca 750 m³. Bolting. Ca 3.500 bolt. Kabel grøft, ca 1.700 m. Fjerne eksisterende høgspentledning, ca 1700 m. Rørgrøft for drens og kum, ca 1.700 m. Sandfangkummer, 9 stk. Trekkekrørskummer, 18 stk. Betonglokk på kabelgrøft, ca 8.000 m². Sprenging av nisjer (Havarinisjer, bergrom ventilatorer, bergrom teknisk bygg). Ca 5.100 m³ . 1 Nytt tekniske bygg i tunnel. Fresing og legging ny asfalt, ca 12.000 m² . Deponere overskuddsmasser i indredalen, Vadheim , ca 2,5 km fra portal i Vadheim.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 3
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Nybygg av hytter i Sogndal
Godkjent regulering. 31 tomter.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Fretheim
22 boenheter fordelt på eneboliger og tomannsboliger.
Bygging av to kryss mm på E39 Hafstadflata i Førde, Førdepakken tiltak 3, 4 og 10
510 meter Europaveg i dimensjoneringsklasse S1 (N100 2014). 2 kanaliserte T-kryss, inkludert nokre meter med sekundærveg. Om lag 10 kryss/avkøyrsler. 1 busslomme. GS-veg på begge sider, om lag 1000 meter. Omlegging av om lag 180 meter open kanal/grøft. Drenering/overvatn inkludert kummar til dels tosidig. Omlegging av kommunale anlegg. Omlegging av høgspent, lavspent og fiber. Nytt veglysanlegg, delvis tosidig. Støyskjerm inkludert fundament, om lag 180 meter. Riving av 1 bygning med bustaddel og ein del med industri. Kontinuerlig trafikkavvikling for alle typar trafikkantar. Om lag 500 meter med gs-veg. Kulvert, inkludert mur. Fjernvarmeanlegg/fjernkjøleanlegg i heile tiltakets lengde. Gatelys. Drenering. Mindre rasteplassar.
Nybygg av hybel- og næringsbygg i Aurland
Elektro på byggeplassen; Bravida Norge AS.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Asfaltarbeider i Region vest 2019-1, Nordfjord
Hornindal, Stryn, Eid, Gloppen, Vågsøy, Bremanger og Selje.
Utvidelse av fengsel i Vik
Ca 30 nye soningsplassar.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 650 m med ø1400 mm i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 106 og kraftstasjon. 11,50 GWh. Glassdør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: