Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Trondheim

Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger i Trondheim
Planlegger 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus og barnehage i Trondheim
Trinnvis utbygging under 5-6 år.
Nybygg av boliger på Lade i Trondheim, trinn 1
Totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. 400 leiligheter i en sammenhengende boligblokk over 6 etasjer oppdelt i tre byggetrinn og 4-5 stk bygg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Nybygg av skole, idrettshall, fotballbane og barnehage i Østbyen i Trondheim
Ny skole som skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skoler planlegges med kapasitet for 700 elever. Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2020. Rammene for prosjektet inneholder også midler til erverv av tomt. Det tas høyde for at skolen kan bygges med idrettshall.
Nybygg av boliger på Tiller Øst
2-5 etasjer. 180-195 boliger.
Nybygg av leiligheter mm i Trondheim
4-6 etasjer. 4-6 huskropper.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving ligger i annet prosjekt.
Nybygg av kontor og forretning i Trondheim
4-6 etasjer. 16-18 månaders byggtid.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Trondheim
Ca 25 stk tomannsboliger på ca 120-140 m2 og ca 30-40 stk leiligheter på ca 50-100 m2.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim
6000 kvm boliger og 1500 kvm næring.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 1
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av tennis-og kampsportsanlegg på Lade, trinn 1
Tennishall, bordtennishall og kampsportshall.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 2
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Rehabilitering og tilbygg av skole i Trondheim
Sjetne skole er en 1-7 skole med 525 elever. Det skal i tillegg bygges 200 m2 for ungdomsskolen, Sjetne skole skal fungere som 1-10 skole inntil det er behov for ny ungdomsskole i området. Bygges som passivhus. Det vurderes alternativt massivtre konstruksjon.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av boliger i Trondheim
2 nye blokker med 6 leiligheter i hver samt 8 rekkehus på øvre tomt. Odd Husbys veg 5, 5a og 8, Anders Wigens veg 2, 6 og 10. 5 huskropper
Nybygg av kontor på Leangen
Kontorbygg på 6 etasjer samt P-kjeller mellom Leangen Travbane og Innherredsveien. Et slankt og markant bygg ved inngangen til Trondheim med god trafikal tilknytting både med bil, linje/flybuss, bane. Energiklasse A.
Nybygg av boliger, næring og havnevirksomhet i Trondheim
Første steg i utvikling av det store transformasjonsområdet Nyhavna. Strandveikaia er tenkt som lokalsentrum for Nyhavnas framtidige boligstrøk og som bindeledd mellom Midtbyen og utviklingsområder i øst.
Nybygg av kjedet eneboliger og rekkehus i Trondheim
Rekkehusene er planlagt i 2 etasjer med en tilbaketrukket 3.etasje.
Nybygg av leiligheter mm i Trondheim
ØYSTEIN MØYLAS VEG 19, 21 OG 23 OG SORGENFRIVEIEN 10
Nybygg av idrettshus i på Lade i Trondheim
Bygget 70 meter langt, ni meter høyt og 12, 5 meter bredt. 600 sitteplasser under tak.
Nybygg av leilighetsbygg i Trondheim
Tiltakshavere er Brage Stjern og Arnstein Sørgård.
Nybygg av grøntanlegg i Trondheim
Ulike funksjoner i grøntområdene for lek, idrett, (bla 7-erbane fotball, skiløype) og felles opphold.
Nybygg av bussterminal ved Tonstadkrysset
150 bilar. Samordnes med knytepunkt for superbuss.
Installasjon av elektrisk distribusjonsutstyr ved universitetet i Trondheim
Fredet bygg. NTNU skal bygge om de elektriske installasjonene i Hovedbygningen på Gløshaugen fra 230VIT til 400V TNS. Videre skal spredenett for data byttes ut. I leveransen inngår levering av ny hovedtavle og underfordelinger, føringsveger, noe belysning og data spredenett.
Nybygg av bibliotek i Trondheim
Ikke behov for grunnarbeider, bygges opp på ett parkeringshus.
Nybygg av pumpestasjoner og VA-ledninger på Øya stadion i Trondheim
Prosjekter deles i 3 deler. Totalkostnad før prosjektet er 57,6 milj. Prosjektering av følgende infrastruktur: 1) Øya avløpspumpestasjon med tilhørende omlegginger av lokalt ledningsnett. 2) Styrt boring AF 400 selvfallsledning fra Schwachsgate til Øya avløpspumpestasjon 3) Tilknytninger til ny AF 400 og sanering av eksisterende pumpestasjoner PA18, PA6, PA7, PA13 og PA21. Forprosjektering av separering delfelt OF34, PA7 og PA13
Nytt kollektivfelt for superbuss på Moholtsletta,
Kollektivfelt inn mot kryss med Dybdahls veg. Samle dagens to holdeplasser til en holdeplass med superbuss-standard, samt utbedring av kryss mot Frode Rinnans veg. Kollektivfelt inn mot rundkjøring ved Brøsetveien.
Rehabilitering av vinduer i skole i Trondheim
Rehabilitering av 100 vinduer. Vinduer, noen av dører og mindre tak reparasjoner på Ila skole skal rehabiliteres/ vedlikeholdes i perioden mai – august 2017. Dette arbeidet skal gjennomføres mens skolen og SFO er i normal drift, bortsett fra enkelte uke i fellesferie perioden . Det pålegges derfor entreprenøren å ta særlig hensyn ifbm. rehabiliteringen.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Tronheim
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon.
Trafikksikkerhetstiltak og ny VA-ledning på Asbjørnsens gate i Trondheim
Ny veg med fortau, total lengde ca 600m. Miljøpakke Trondheim. Fra Henrik Mathiessens veg til Tyholtveien.
Rehabilitering av gang- og sykkelvei i Trondheim
Flatåsen, Risvollvegen, Andersens veg og Vestre rosten.
Oppgradering av E6 Skansentunnelen i Trondheim
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 510m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: