Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røros

Nybygg av bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen i Røros, trinn 1
Totalt ca. 9600 m2 med 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie.
Nybygg av bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen i Røros, trinn 2
Totalt ca. 9600 m2 med 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie.
Til- og ombygg av skole i Røros
Totalentreprisekostnad ca. 95 mill.kr. Byggeprosjektet omhandler rivning og ombygging av eksisterende bygningsarealer, samt reising av et nybygg sammenbygd med eksisterende bygg. I tillegg skal utomhusanlegget opprustes med inngangssoner og ny varelevering/verkstedplass i sør. Samlet bygningsmasse er totalt på ca. 5.800 m2.
Nybygg av gjenvinningsstasjon i Røros
Gjenvinningsstasjonen skal inneholde et servicebygg, rampe for levering av avfallsfraksjoner til ulike containere, asfalterte arealer med oppstilling av containere for oppbevaring av avfall. Servicebygget skal inneholde kontor, spiseplass, garderobe, bruktbutikk, mottak for farlig avfall og kaldtlager.
Nybygg av utleieboliger i Røros
Reguleringsplan er vedtatt. Leilighetene skal etter planen brukes som gjennomgangsboliger, og boliger for vanskeligstilte.
Rehabilitering og forsterkning av vei i Røros
Gruvfjellet, fra Fv 31 til Olavsgruva.
Fv 31 Røros-Trøndelag grense/riksgrensen, utbedringstiltak
Hp 01 meter til Hp 03 meter 11282. Utbedring og kantforsterkning.
Tilbygg av barnehage i Røros
Den nye modul-barnehagen med 3 avdelinger skal bygges sammen med Kvitsanda-barnehage (nabobygget). Modul-barnehagen sammen med kvitsanda utgjør da 6 avdelinger. Det skal være admin lokaler for alle ansatte sentral, mellom modul og kvitsanda.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Røros
Avinor planlegger å reasfaltere rullebane, taksebaner og apron ved Røros lufthavn. I tillegg utføres tilknyttede delprosjekt med etablering av nye flush lys i rullebanedekket for terskel/rullebaneende, etablering av simple touch down lights og utbedring av feil på primærkabler m.m. for dårlige deler av banelysene.
Utskifting av heis på St. Olavs hospital avd. Røros Sykehus
Det planlegges med kjøp og levering av ny heis ila 2018. Alt annet arbeid forutsettes gjennomført ila 2019.
Nybygg av garasje ved utleieboliger i Røros
Det er inngått en avtale med Røros VGS på bygging av garasjeanlegg ved boligene.
Asfaltlegging i Røros kommune
Røros kommune skal legge asfalt på kommunale veier sommer 2018. Antatt areal som skal legges er totalt 2200 m2, rundt regnet 219 tonn asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: