Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Midtre Gauldal

Ny 2- og 3-felts E6 Vindåsliene-Korporalsbrua
Prosjektet består av Soknedalstunnelen inkl. elektro på 3,6 km (tunnelklasse C og tunnelprofil T10,5). Ca 2,9 km ny E6, dimensjoneringsklasse H5. To-plankryss i Soknedal sentrum. To E6 bruer. Ca 1,7 km lokalvegsystem med 2 bruer. Kollektivterminal med parkeringsplasser. Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg. Entreprisen medtar også forsterkning av eksisterende betongmur, jordnagling og bygging av betongmurer og tørrmurer samt alt av annet tilhørende infrastruktur og sideanlegg herunder komplette elektroarbeider i tunnel samt belysningsanlegg for E6. Ny E6 skal bygges i delvis urørt sidebratt terreng og delvis i eksisterende E6 trase.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Midtre Gauldal
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: