Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Melhus

Nybygg av forretting og leiligheter i Melhus
Totalt 21 mål. Totalt 250 leiligheter. 23 butikker.
Nybygg av boliger i Melhus
16 eneboligtomter, med mulighet for inntil 2 boenheter på 3 av tomtene.
Nybygg av leiligheter i Melhus
Rivning - Hovstein entreprenør
Tilbygg av leiligheter, lager og parkeringskjeller på Brekkåse
12-14 leiligheter i 2. g 3. etasje, lager for Capro i 1. etasje, parkeringskjeller i underetasje.
Ny- og ombygging av kraftverk i Melhus
Til behandling hos NVE. Selskap skal stiftes.
Nybygg av leiligheter i Melhus
Tomt areal 1600m2. Mellom Gaula og Strandvegen.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Melhus
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.
Utfasing av eksisterende oljekjeler i Melhus
11 varmeanlegg der oljekjel benyttes
Nybygg av gang og sykkelvei i Melhus
Det er foreslått å dele prosjektet inn i to etapper, der den første etappen (280 m) bygges i 2019, og siste etappe (220 m) bygges etter 2021
Erosjonssikring og utbedring av ledning i Melhus
Det er registrert aktiv erosjon og flere utglidninger langs bekk som kommer inn i bekkeinntak i krysset Stor - Tronds veg / Rønningsvegen på Lundamo. Ledningen under Leirtaket boligfelt bør vurderes om den skal utbedres, legges om eller åpnes i åpen grøft i annen trasé. Dette bør gjøres samtidig som det anlegges erosjonssikring i bekken.
Etablering av snuplass ved skole i Melhus
Det vil være et behov for å utarbeide en reguleringsplan for området. Reguleringsarbeidene gjennomføres i 2018 og etablering av anlegget planlegges utføret i 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: