Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Trøndelag fylke

Agdenes (4)
Bjugn (12)
Frøya (8)
Hemne (10)
Hitra (27)
Holtålen (1)
Klæbu (13)
Malvik (17)
Meldal (5)
Melhus (17)
Oppdal (19)
Orkdal (75)
Osen (10)
Rennebu (4)
Rissa (9)
Roan (3)
Røros (16)
Selbu (34)
Skaun (11)
Snillfjord (16)
Trondheim (168)
Tydal (1)
Åfjord (4)
Ørland (24)
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger i Trondheim
Planlegger 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Ny 2- og 3-felts E6 Vindåsliene-Korporalsbrua
Prosjektet består av Soknedalstunnelen inkl. elektro på 3,6 km (tunnelklasse C og tunnelprofil T10,5). Ca 2,9 km ny E6, dimensjoneringsklasse H5. To-plankryss i Soknedal sentrum. To E6 bruer. Ca 1,7 km lokalvegsystem med 2 bruer. Kollektivterminal med parkeringsplasser. Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg. Entreprisen medtar også forsterkning av eksisterende betongmur, jordnagling og bygging av betongmurer og tørrmurer samt alt av annet tilhørende infrastruktur og sideanlegg herunder komplette elektroarbeider i tunnel samt belysningsanlegg for E6. Ny E6 skal bygges i delvis urørt sidebratt terreng og delvis i eksisterende E6 trase.
Nybygg av flerbolighus og barnehage i Trondheim
Trinnvis utbygging under 5-6 år.
Nybygg av 2 tunneler og bru på fv 714 i Snillfjord, Åstfjordkryssingen
Prosjektet utføres av Bertelsen & Garpestad i samarbeid med Metrostav a.s. Prosjektering av Åstfjordbrua: Norconsult, Trondheim. Byggeplanlegging av tunnel og veg: Reinertsen engineering. Slørdalstunnelen (ca 2600m), Mjønestunnelen, bru over Åstfjorden (724m). Samlet lengde ca 8 km.
Nybygg av boliger på Lade i Trondheim, trinn 1
Totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. 400 leiligheter i en sammenhengende boligblokk over 6 etasjer oppdelt i tre byggetrinn og 4-5 stk bygg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Ny kampflybase på Ørlandet, hangarer med tilhørende infrastruktur, entreprise 93
12 hangarer, hver med plass til to fly og med bruttoareal på ca 12 000 m2.
Utbygging av smelteverk på Kyrksæterøra
Ny smelteovn med kapasitet på 30 000 tonn i året. Smelteovnen, skal prosjekteres og leveres av Vatvedt Engineering AS, Sarpsborg. Smelteverket produserer silisiummetal.
Nybygg av slakteri og fiskeforedlingsanlegg, Hitra
Portleveranse: Hørmann Norge AS Stranda Prolog AS: Leveranse av kjølepakker Johnson Controls: Leveranse og installasjon av kjøle- og fryssystemer.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
57 møller, 170 MW. 22 kV-jordkabel.
Nybygg av skole, idrettshall, fotballbane og barnehage i Østbyen i Trondheim
Ny skole som skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skoler planlegges med kapasitet for 700 elever. Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2020. Rammene for prosjektet inneholder også midler til erverv av tomt. Det tas høyde for at skolen kan bygges med idrettshall.
Nybygg av boliger på Tiller Øst
2-5 etasjer. 180-195 boliger.
Nybygg av leiligheter mm i Trondheim
4-6 etasjer. 4-6 huskropper.
Drift og vedlikehold av veger, 1603 Orkdal
Skaun, Agdenes, Orkdal, Meldal, deler av Hemne og Melhus kommune. 50,884 km riksvei, 0,960 km riks-gs-vei, 427,992 km fylkesvei, 25,074 km fylkes-gs-vei.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving ligger i annet prosjekt.
Rassikringstiltak/ny veg på Fv 723 Herfjord-Ryssdalen i Åfjord
4,65 km lang veg, 145 m lang stålbjelkebru + to tunneler på 760 m og 560 m.
Tillbygg av ungdomsskole og idrettshall i Skaun
Kombinert idretts- og kulturhall.
Nybygg av kontor og forretning i Trondheim
4-6 etasjer. 16-18 månaders byggtid.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Trondheim
Ca 25 stk tomannsboliger på ca 120-140 m2 og ca 30-40 stk leiligheter på ca 50-100 m2.
Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Ny veg utenom Krokstadøra og utbedring av eksisterende veg i Snillfjord
Ca 3,7 km ny Fv, lokalveger, Ålitunnelen 120m, Bergselvbrua 148m, tørrmurer, elektro.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Utvidelse av vindpark på Hitra
15-25 stk. 75 MW. 26 turbinfundamenter. 12 km nye internveier.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim
6000 kvm boliger og 1500 kvm næring.
Nybygg av boliger i Orkdal, trinn 2 mfl
Totalt 90 boenheter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Rennebu
Totalt 120 tomter.
Nybygg av boliger i Hemne
40-50 stk leiligheter. To-, tre-og firemannsboliger. Lavblokk mm.
Til- og ombygg av skole i Røros
Totalentreprisekostnad ca. 95 mill.kr. Byggeprosjektet omhandler rivning og ombygging av eksisterende bygningsarealer, samt reising av et nybygg sammenbygd med eksisterende bygg. I tillegg skal utomhusanlegget opprustes med inngangssoner og ny varelevering/verkstedplass i sør. Samlet bygningsmasse er totalt på ca. 5.800 m2.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Malvik
Plass for 400 elever. Bygges som passivhus. Tekniske rom på loftet. Detaljregulering er vedtatt. Eksisterende skole rives etter att ny skole er ferdigstilt og tatt i bruk.
Nybygg av lavblokker i Fillan
Tomten mellom Mediehuset og Storhaugen i Fillan sentrum. Blokk 1: 15 lgh. Blokk 2: 19 lgh. Blokk 3: 16 lgh.
Utbedring av ferjekai ved Fv 710 Brekstad-Valset
Nybygg av Brekstad fergekai med oppbygging av nytt landareal (fylling i sjø). Også ombygging av Valset fergekai.
Utbedring og nybygg av vei og fortau i Osen
Kontrakten omfatter bygging og utbedring av 6 vegparseller samt bygging av fortau i Osen sentrum. Totalt ca. 7,5 km veg og 160 meter gang- og sykkelveg.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 1
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av idrettshall på Brekstad
Idrottsall med 3 handballflater, klatretårn, 2 squashhaller m.m.
Ny tunnel på Fv 14 Sumstad-Hellfjorden I i Roan
Ca 550m. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Nybygg av tennis-og kampsportsanlegg på Lade, trinn 1
Tennishall, bordtennishall og kampsportshall.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 2
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate.
Rehabilitering og tilbygg av skole i Trondheim
Sjetne skole er en 1-7 skole med 525 elever. Det skal i tillegg bygges 200 m2 for ungdomsskolen, Sjetne skole skal fungere som 1-10 skole inntil det er behov for ny ungdomsskole i området. Bygges som passivhus. Det vurderes alternativt massivtre konstruksjon.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Utvidelse av boligfelt i Orkdal
18 dekar, ca 30-40 leiligheter.
Nybygg av boliger i Trondheim
2 nye blokker med 6 leiligheter i hver samt 8 rekkehus på øvre tomt. Odd Husbys veg 5, 5a og 8, Anders Wigens veg 2, 6 og 10. 5 huskropper

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: