Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Trøndelag fylke

Agdenes (3)
Bjugn (13)
Frøya (18)
Hemne (7)
Hitra (13)
Holtålen (5)
Klæbu (21)
Malvik (23)
Meldal (8)
Melhus (32)
Oppdal (19)
Orkdal (34)
Osen (4)
Rennebu (8)
Rissa (10)
Roan (3)
Røros (17)
Selbu (13)
Skaun (9)
Trondheim (282)
Tydal (1)
Åfjord (10)
Ørland (28)
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger i Klæbu
Prosjektet blir bygd ut i flere trinn, over en 10 års periode. Totalt ca. 450 daa.
Nybygg av næringsbygg inntil nye Trondheim Stasjon
Samarbeide mellom Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal AS og Rom Eiendom AS. Einskapsenheten på Trondheim kommune koordinerer arbeidet. 80000-90000 m2, 6-8 etasjer
Nybygg av boliger i Trondheim
Planlegger 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av 2 tunneler og bru på fv 714 i Snillfjord, Åstfjordkryssingen
Prosjektet utføres av Bertelsen & Garpestad i samarbeid med Metrostav a.s. Prosjektering av Åstfjordbrua: Norconsult, Trondheim. Byggeplanlegging av tunnel og veg: Reinertsen engineering. Slørdalstunnelen (ca 2600m), Mjønestunnelen, bru over Åstfjorden (724m). Samlet lengde ca 8 km.
Nybygg av boliger på Lade i Trondheim, trinn 1
Totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. 400 leiligheter i en sammenhengende boligblokk over 6 etasjer oppdelt i tre byggetrinn og 4-5 stk bygg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Ny Fv 704 mellom Sandmoen-Tulluan
9 km. Prioritert prosjekt i fylkets planprogram for 2014-2019.
Utvidelse av stamfiskanlegg på Kyrksæterøra
Behov av 2-3 stålhaller. Arealbehovet er vurdert til ca 20.000m2 fordelt på på stamfiskhall, resirkulasjon/energianlegg, sjøvannspumper og renseanlegg. Utfylling i sjø utføres i eget prosjekt.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
57 møller, 170 MW. 22 kV-jordkabel.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B2
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Rassikringstiltak/ny veg på Fv 723 Herfjord-Ryssdalen i Åfjord
4,65 km lang veg, 145 m lang stålbjelkebru + to tunneler på 760 m og 560 m.
Nybygg av vindkraftverk, Åfjord
Ca. 35 møller, 100 MW.
Nybygg av kontor og forretning i Trondheim
4-6 etasjer. 16-18 månaders byggtid.
Nybygg av vindkraftverk i Åfjord
90,75 MW. 33 turbiner.
Nybygg av kontor og eventuelt butikk i Trondheim
BREEAM Very Good, TEK17. Avfall Renovasjon: Retura Trv AS, Tårnkran: Kranor AS, Forskaling: Doka, Brakker og utstyr: Ramirent, Innredning (tekjøkken): Optimera (Aubo kjøkken), Himling/systemvegger: Modulvegger, ITB-koordinator: Sweco, Stikking og oppmåling: Nidaros.
Nybygg av boliger og noe næring i Trondheim
Trondheim kommune har planer om å selge området så snart reguleringsplanene er vedtatt. Kommunen ønsker å arbeide for en reguleringsplan som tilrettelegger for i hovedsak boligutbygging, ev. med mindre innslag av næringsvirksomhet.
Nybygg av ungdomsskole og kulturhus i Skaun
Kombinert idretts- og kulturhall.
Nybygg av servicesenter i Klæbu kommune
Planlagt byggstart i 2018-2019
Nytt helsehus i Frøya
28 plasser og 48 omsorgsboliger.
Utvidelse av vindpark på Hitra
15-25 stk. 75 MW. 26 turbinfundamenter. 12 km nye internveier.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim
6000 kvm boliger og 1500 kvm næring.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland, trinn 2
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Nybygg av ungdomsskole med svømmehall i Selbu
Anbudet omfatter leveranse og montering av stålbasseng med hev-/senkbar bunn, samt levering og montering av renseanlegg for bassenget. Bassengstørrelse 12,5x25 meter. Anbudet vil bli tiltransportert totalentreprenør for bygging av skole og svømmehall. Gjennomføring av prosjektet betinger endelig investeringsvedtak ved behandling av budsjett for 2019.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate. Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 4
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Utbedring av ferjekai ved Brekstadfjæra Fv 710 Brekstad-Valset
Nybygg av Brekstad fergekai med oppbygging av nytt landareal (fylling i sjø). Også ombygging av Valset fergekai.
Utbedring og nybygg av vei og fortau i Osen
Kontrakten omfatter bygging og utbedring av 6 vegparseller samt bygging av fortau i Osen sentrum. Totalt ca. 7,5 km veg og 160 meter gang- og sykkelveg. Ferdigstilles i andre kvartal 2020.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger og næring i Støren
Byggeklare tomter. Området skal utvikles med boliger, næring og lokaler for helserelatert virksomhet. Parkeringskjeller.
Nybygg av akvarium og marint kunnskapssenter i Trondheim
Prosjektet er ett samarbeid mellom Trondheim FK, Innovasjon Norge, Sparebank 1, Direktorate for naturforvaltning, Pir Management, NTNU og Trondheim kommune. Byggherrebedrift er ikke stiftet. Start, omfang og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av lager i Hoffstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 2
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus på Lade, Trondheim, trinn 3
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Ny tunnel på Fv 14 Sumstad-Hellfjorden I i Roan
Ca 550m. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 6
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Ny idrettshall ved Oppdal videregående skole
Totalentreprisekontrakt ca. 55 millioner kroner.
Utvidelse av flyfelt ved Frøya flyplass
Utvidelse fra 800 til 1200 meter.
Nybygg av lager-og logistikkbygg i Trondheim
Byggeklar tomt ca. 10-15 mål.
Nybygg av boliger på Viggja i Skaun
Mellom 100-160 m2. Første salgs start planlegis i 2014. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av fiskeforedlingsfabrikk i Orkanger
Totalentreprise oppdelt i 5 entrepriser innenfor følgende fagoppdelinger: Totalentreprise 1: Byggteknisk entreprise Totalentreprise 2: Luftbehandling og automatisering Totalentreprise 3: Rørtekniske anlegg inkl. komfortkjøling og utendørs VVS Totalentreprise 4: Prosesskjøling, frysing, varmepumpe og kjølemaskin for ventilasjonskjøling Totalentreprise 5: Elektro.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland, trinn 1
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: