Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Trøndelag fylke

Agdenes (1)
Bjugn (9)
Frøya (17)
Hemne (6)
Hitra (34)
Holtålen (3)
Klæbu (17)
Malvik (34)
Meldal (7)
Melhus (45)
Oppdal (18)
Orkdal (70)
Osen (6)
Rennebu (6)
Rissa (9)
Roan (7)
Røros (17)
Selbu (11)
Skaun (13)
Snillfjord (10)
Trondheim (210)
Tydal (2)
Åfjord (4)
Ørland (25)
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B2
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Ny 2- og 3-felts E6 Vindåsliene-Korporalsbrua
Prosjektet består av Soknedalstunnelen inkl. elektro på 3,6 km (tunnelklasse C og tunnelprofil T10,5). Ca 2,9 km ny E6, dimensjoneringsklasse H5. To-plankryss i Soknedal sentrum. To E6 bruer. Ca 1,7 km lokalvegsystem med 2 bruer. Kollektivterminal med parkeringsplasser. Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg. Entreprisen medtar også forsterkning av eksisterende betongmur, jordnagling og bygging av betongmurer og tørrmurer samt alt av annet tilhørende infrastruktur og sideanlegg herunder komplette elektroarbeider i tunnel samt belysningsanlegg for E6. Ny E6 skal bygges i delvis urørt sidebratt terreng og delvis i eksisterende E6 trase.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av 2 tunneler og bru på fv 714 i Snillfjord, Åstfjordkryssingen
Prosjektet utføres av Bertelsen & Garpestad i samarbeid med Metrostav a.s. Prosjektering av Åstfjordbrua: Norconsult, Trondheim. Byggeplanlegging av tunnel og veg: Reinertsen engineering. Slørdalstunnelen (ca 2600m), Mjønestunnelen, bru over Åstfjorden (724m). Samlet lengde ca 8 km.
Nybygg av boliger på Lade i Trondheim, trinn 1
Totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. 400 leiligheter i en sammenhengende boligblokk over 6 etasjer oppdelt i tre byggetrinn og 4-5 stk bygg.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim
Regulering vedtatt. Kommer å bygges i 4 trinn. Parkeringskjeller.
Ny kampflybase på Ørlandet, hangarer med tilhørende infrastruktur, entreprise 93
12 hangarer, hver med plass til to fly og med bruttoareal på ca 12 000 m2.
Utbygging av smelteverk på Kyrksæterøra
Ny smelteovn med kapasitet på 30 000 tonn i året. Smelteovnen, skal prosjekteres og leveres av Vatvedt Engineering AS, Sarpsborg. Smelteverket produserer silisiummetal.
Ny- til og ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.
Nybygg av leiligheter på Grilstadfjæra
Bygges på påler ut i kanalen. Bebyggelsen består av leiligheter i lamell og rekkehus med varierende størrelser. Mot nord og øst er byggene på fire og fem etasjer, mens det mot sør og vest er planlagt rekkehus i inntil tre etasjer. Ytterst kommer punkthus på inntil åtte etasjer.
Riving av næringsbygg og nybygg av høyskole og idrettshall i Trondheim
Undervisning for Helse-og sosialfag. Riving av totalt 9000 m2. Parkering for 500 sykler under tak.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Trondheim
Ny Huseby ungdomsskole og ny felles barneskole for Saupstad og Kolstad. Den nye ungdomsskolen er planlagt for 450 elever, og den nye barneskolen for 700 elever, totalt 1150 elever.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
57 møller, 170 MW. 22 kV-jordkabel.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B3
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving ligger i annet prosjekt.
Nybygg av kontor og forretning i Trondheim
4-6 etasjer. 16-18 månaders byggtid.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Trondheim
Ca 25 stk tomannsboliger på ca 120-140 m2 og ca 30-40 stk leiligheter på ca 50-100 m2.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Leiligheter fordelt på 4-5 stk bygg. 4-6 etasjer.
Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Ny tunnel på Fv 715 St. Olavspranget (Storsteinan) i Trondheim
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av boliger og noe næring i Trondheim
Trondheim kommune har planer om å selge området så snart reguleringsplanene er vedtatt. Kommunen ønsker å arbeide for en reguleringsplan som tilrettelegger for i hovedsak boligutbygging, ev. med mindre innslag av næringsvirksomhet.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Ny veg utenom Krokstadøra og utbedring av eksisterende veg i Snillfjord
Ca 3,7 km ny Fv, lokalveger, Ålitunnelen 120m, Bergselvbrua 148m, tørrmurer, elektro.
Nybygg av signalbygg på Sanna i Hommelvik
Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet, mens de tre øvrige etasjene vil inneholde kontorer og leiligheter. Riving av to isolerte lagerhaller og et kontorbygg med samlet areal på 1800 m2.
Nybygg av ungdomsskole og kulturhus i Skaun
Kombinert idretts- og kulturhall.
Nybygg av servicesenter i Klæbu kommune
Planlagt byggstart i 2018-2019
Nybygg av leiligheter på Kryddetomta i Heimdal
Mellom Industriveien og jernvanelinjen.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B5
Innenfor felt B5 er det planlagt boliger med vesentlig lavere tetthet enn i planområdet som helhet. 2- 4 etasjer. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Utvidelse av vindpark på Hitra
15-25 stk. 75 MW. 26 turbinfundamenter. 12 km nye internveier.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim
6000 kvm boliger og 1500 kvm næring.
Ny tunnel og fanggjerder på Fv 30 Eggafossen i Holtålen
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,5 (middels).
Ny tunnel på Fv 14 Berfjorden i Roan
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels). Skredtype stein.
Nytt boligfelt i Hitra
60-80 eneboliger. 150 dekar.
Ny tunnel på Fv 723 Paulen V i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 4,1 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av boliger i Orkdal, trinn 2 mfl
Totalt 90 boenheter på eiendommen.
Til- og ombygg av skole i Røros
Totalentreprisekostnad ca. 95 mill.kr. Byggeprosjektet omhandler rivning og ombygging av eksisterende bygningsarealer, samt reising av et nybygg sammenbygd med eksisterende bygg. I tillegg skal utomhusanlegget opprustes med inngangssoner og ny varelevering/verkstedplass i sør. Samlet bygningsmasse er totalt på ca. 5.800 m2.
Rehabilitering og tilbygg av skole i Trondheim
Sjetne skole er en 1-7 skole med 525 elever. Det skal i tillegg bygges 200 m2 for ungdomsskolen, Sjetne skole skal fungere som 1-10 skole inntil det er behov for ny ungdomsskole i området. Bygges som passivhus. Det vurderes alternativt massivtre konstruksjon.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim, B4
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B4
I felt B4 planlegges rekkehus i tre og en halv etasje (tre etasjer, samt takstuer og akterrasser) Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av forretting og leiligheter i Melhus
Totalt 21 mål. Totalt 250 leiligheter. 23 butikker.
Nybygg av studentboliger i Tempe, Trondheim
Totalt skal 9 flerbolighus med 200 leiligheter og næring bygges. Bygges trinnvis. Planområde 13000m2.
Nybygg av lavblokker i Fillan
Tomten mellom Mediehuset og Storhaugen i Fillan sentrum. Blokk 1: 15 lgh. Blokk 2: 19 lgh. Blokk 3: 16 lgh.
Utbedring av ferjekai ved Brekstadfjæra Fv 710 Brekstad-Valset
Nybygg av Brekstad fergekai med oppbygging av nytt landareal (fylling i sjø). Også ombygging av Valset fergekai.
Utbedring og nybygg av vei og fortau i Osen
Kontrakten omfatter bygging og utbedring av 6 vegparseller samt bygging av fortau i Osen sentrum. Totalt ca. 7,5 km veg og 160 meter gang- og sykkelveg.
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 2
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av boliger og næring i Støren
Byggeklare tomter. Området skal utvikles med boliger, næring og lokaler for helserelatert virksomhet. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av idrettshall på Brekstad
Idrottsall med 3 handballflater, klatretårn, 2 squashhaller m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: