Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sola

Nybygg av hotell i Sola Trinn 3
Godkjent regulering.
Riving og nybygg av rådhus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges. Baderomskabiner: Probad.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre.
Utvidelse av leilighetshotell i Tananger
Usikkert prosjekt. Byggestart er avhengig markedet. Start og kostnad er ukjent.
Infrastruktur for sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Som en del av en samlet utbygging av regionale flerbrukshaller skal det nå bygges velodrom i Sola kommune. Bygget er planlagt ved idrettsanlegget til Sola kommune på Åsen og er lokalisert nærmest Solasplitten med adkomst fra Åsnutveien. Velodromen blir en del av Folkehallene og sluttfører utbyggingen av 4 flerbrukshaller i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise av infrastruktur som vei, vann og avløp, og utomhusanlegg. Konkurransen omfatter både design og gjennomføring basert på oppdragsgivers funksjonsbeskrivelse.
Fv 510, Utbedring av kryss med undergang, rundkjøring og støyskjermer mm i Sola kommune
Kryss mellom Fv. 379 og Fv. 510. • Etablering av ca. 300 meter omkjøringsveg med tilhørende asfaltdekke. • Setting av ca. 1500 meter kantstein. • Legging av ca. 5000m2 asfalt. • Legging av ca. 2000m rør i grøft.
Nybygg av femmannsboliger på Varaberg i Sola
2 stk leilighetsbygg bygges veg i vegg.
Nybygg av matbutikk på Myklebust i Sola
Det skall bygges boliger ovanpå matbutikken. Porter: Port Teknikk AS.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Omlegging av va-ledning i Sola
Samarbeid med Statens Vegvesen.
Sanering av VA-ledning i Sola
Gjennomførelsetid: 7-9 måneder. Omfang: 200 m kommunal grøft med ca. 450 m med private stikkledninger. Rørdimensjon på vannledning: 150mm SJK. Rørdimensjon på spillvannsledning: 160-200mm PVC. Rørdimensjon på overvannledning: 250mm – 800mm BTG. Ca. 40 boliger er koplet til anlegget. Reetablering av veg. Samkjøring med kabeletater.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: