Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Reguleringsplan er godkjent. 6 mål tomt. BRA over bakken: 5760 m2 BRA under bakken: 2967
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 2
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 1
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av rundkjøring, gang- og sykkelvei m.m i Sandnes
Ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslomme i nord, og i denne skal det legges ny 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel. Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Bofellesskap for personer med psykiske lidelser. 9 boenheter, personalbase og fellesfunksjoner.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 2. delstrekning
2. delstrekning: Løwenstrasse - Smeaheia. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Sykkelstamvegen E39 Smeaheia-Oalsgata i Sandnes 3. delstrekning
3. delstrekning: Smeaheia - Oalsgata. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Nybygg av dagligvarubutikk i Sandnes
Gjennomførelsetid: 7-10 måneder. Tiltakshaver: Jærtunet 2 AS. Miljøbygg.
Nybygg alternativt ombygging av administrasjonsbygg i Sandnes sentrum
Administrasjonsbygget vil erstatte Lyse Elnetts nåværende kontorlokaler ved Tronsholen i Sandnes kommune. Anskaffelsen omfatter: - Fase 1- Utvikling og prosjektering - Fase 2- Utførelse - Fase 3- Drift (Opsjon)
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur og grøntanlegg for Kveivane felt B2 og grønt G2. Infrastruktur for 18 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, trinn 1
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Sandnes
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av småhus i Sandnes
To småhus i året.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Oppgradering av standplassbygg i Vatnefjell, Sandnes
Tiltaket omfatter ombygging av eksisterende standplassbygg ved bane B og bane C på Vatnefjell skytebane. Det skal etableres støyabsorberende takfremstikk og skillevegger m.m.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Høle, del 1
Infrastruktur for 8 boenheter, fordelt på rekkehus og eneboliger.
Etablering av VA-ledning i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Utvidelse av slamavskilleranlegg på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Sandnes
Sikring av fjell mot fotballbane og høyder på baksiden mot skogen.
Supplering av SD-automatikk ved barneskole i Sandnes
Gjenommføring av tekniske oppgraderinger på Bogafjell skole. Skolens SD-anlegg skal oppgraderes for å oppnå bedre energieffektivitet.
Ombygg av skolegård ved barneskole i Hommersåk
Etablering av nytt lekeområde på skolen.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Hommersåk
Avvik på rømningsveier og branncellinndeling.
Innvendig vedlikehold i barneskole i Sandnes
Utbedring av fuktproblematikk i sørfløy.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Avvik på rømningsveier og branncellinndeling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: