Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandnes

Rv 44 Gandsfjordforbindelsen, ny bru/utbedring av vegstrekning
Nord-Jærenpakken. Planområdet er delt inn i to hovedalternativ: Alternativ 1: Bru over Gandsfjorden Planområdet for Gandsfjord bru er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, gjennom Lura, bru over Gandsfjorden, ilandføring på Hana, tunnel til Vatne, og vidare mot Sandnes aust. Alternativ 2: Bruk av eksisterande veg Planområdet for bruk av eksisterande veg er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, sørover langs E39 til Hove, og vidare på rv. 13 til Vatne og vidare mot Sandnes aust. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for å kunne ta eit val mellom, eller å kunne prioritera rekkefølgje av, to alternativ, Gandsfjord bru og/eller bruk av E39/rv. 13.
Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nor
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nytt boligområde i Vedafjell, Sandnes
190-200 boenheter. Reguleringsplan er godkjent. Eneboliger og vertikaldelte boliger.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av flerbolighus i Lura
Ca 100 boenheter. Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Tomt ved Sandnes gamle rådhus.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av godsterminal på Vagle i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av kontor/handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Ombygg til helsepark i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Nybygg av boligområde i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av infrastruktur for etablering av nytt bolifgelt på Kleivane i Sandnes kommune. Det skal tilrettelegges for mellom 75 og 81 leiligheter i blokkbebyggelse, 78 til 80 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og 3 frittliggende småhus.
Nybygg av rundkjøring, gang- og sykkelvei m.m i Sandnes
Ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslomme i nord, og i denne skal det legges ny 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel. Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hommeråk, nor
Infrastruktur for 144 boenheter + barnehage.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: 120-130 boenheter.
Ny- og eller ombygg av ungdomsskole i Sandnes
Kontakt tiltakshaver for ytterligere informasjon. Søknad til utdanningsdirektoratet er avslått. Ukjent fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av forretningsbygg i Ganddal
Prosjektet er utsatt, tidligst byggestart 2018. Kostnad ukjent.
Nybygg av omsorgsbolig i Sandnes
Lavenergihus. TEK10. 1 stk tomannsbolig og 1 stk firemannsbolig.
Etablering av infrastruktur for bolig-, og næringsområde i Sandnes, trinn 2
Ca 300m ny pumpeledning for spillvann, Ø700, 650m ny vannledning i støpejern, 200m ny spillvannsledning i PVC, 35m my spillvannsledning i betong, Ø1000, nødvendige kummer og bendforankringer, legging av ca 460m nye fjernvarmerør i stål og ca 560m nye kjølerør i PE.
Nybygg av eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Sandnes
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Oppgradering av overvannskulvert med tilhørende vannledninger mm på Lunden i Sandnes, etappe 1
Ca 150m ny overvannskulvert av elementer (Box Culvert). Ca 22m ny stedstøpt overvannskulvert. Ca 300m nye hovedledninger for spillvannsledning. Ca 190m nye hovedledninger for vann. Tilkobling / til eksisterende og nye stikk på strekket. Ca 2000m² reetablering / nytt veganleg. Ca 60m² stedstøpt støttemur.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Totalt 54 boenheter, hvorav 25 i rekkehus, 10 i flerbolighus og 19 eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Opparbeidelse av gate for kollektivprioritering, del 3
Opparbeidelse av Roald Amunsens gate for kollektivpriotering fra sørlig ende ved Langgata til krysset med Postveien i nord. Strekningen deles i tre etapper.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Høle, del 1
Infrastruktur for 8 boenheter + felles infrastruktur for del 1 og 2.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 18 boligtomter.
Etablering av utslippsledning og sjøledning på Naustervik i Sandnes
Sjøledningen skal legges ut i viken ved Naustervik og skal gå til ca. 30 m dyp i Høgsfjorden, ca. 370 - 400 m fra land.
Opparbeidelse av utendørsarealet ved rådhuset i Sandnes
Utendørsareal med et samlet areal på 2740 m2. Graving av groper for spesielle konstruksjoner, fundamenter samt avretting av traubunn. Grøfter, overbygning, granittheller, smågatestein, betongheller, plantekummer, plantekasser, benker, pullerter og belysning.
Ny trapp mellom Grevlingveien og Aspermyrveien i Sandnes
60 opptrinn, 2 repos, skuret overflate og håndrekke i 2 høyder i senter av trapp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: