Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandnes

Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Rv 44 Gandsfjordforbindelsen, ny bru/utbedring av vegstrekning
Nord-Jærenpakken. Planområdet er delt inn i to hovedalternativ: Alternativ 1: Bru over Gandsfjorden Planområdet for Gandsfjord bru er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, gjennom Lura, bru over Gandsfjorden, ilandføring på Hana, tunnel til Vatne, og vidare mot Sandnes aust. Alternativ 2: Bruk av eksisterande veg Planområdet for bruk av eksisterande veg er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, sørover langs E39 til Hove, og vidare på rv. 13 til Vatne og vidare mot Sandnes aust. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for å kunne ta eit val mellom, eller å kunne prioritera rekkefølgje av, to alternativ, Gandsfjord bru og/eller bruk av E39/rv. 13.
Nytt boligområde i Vedafjell, Sandnes
190-200 boenheter. Reguleringsplan er godkjent. Eneboliger og vertikaldelte boliger.
Nybygg av godsterminal i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av parkeringshus i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av boligområde i Sandnes
5-6 boliger/dekar. Totalt 50 dekar. Kombinert bebyggelse med bolig/næring med mulighet for noen offentlige formål.
Utvidelse og rehabilitering av ungdomsskole i Sandnes
R01 Brakkerigg: Uco. Kontaktperson: Rune Aksdal.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng E04 Sanitær E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Nybygg av servicesenter på Skaarlia, Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av flerbolighus i Lura
Ca 100 boenheter.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes
Skal bygges over Ruten parkeringshus. Grøntanlegg, ring og skatepark.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for minimum 102 og maksimum 132 boenheter. 59-69 leiligheter i leilighetsbygg med felles parkeringskjeller og 43-63 rekkehus/lavblock.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Parkeringskjeller. 45 leiligheter og 2 stk rekkehus.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av boligområde i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Ny infrastrukstur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 180 boenheter.
Nybygg av rundkjøring, gang- og sykkelvei m.m i Sandnes
Ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslomme i nord, og i denne skal det legges ny 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel. Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: 120-130 boenheter.
Ny- og eller ombygg av ungdomsskole i Sandnes
Kontakt tiltakshaver for ytterligere informasjon. Søknad til utdanningsdirektoratet er avslått. Ukjent fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av forretningsbygg i Ganddal
Prosjektet er utsatt, tidligst byggestart 2018. Kostnad ukjent.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
5 stk rekkehus, 180 m2 7 stk rekkehus, 160 m2
Nybygg av boliger i Figved
Reguleringsarbeid utføres av KleppHus AS.
Nybygg av omsorgsbolig i Sandnes
Lavenergihus. TEK10. 1 stk tomannsbolig og 1 stk firemannsbolig.
Oppgradering av overvannskulvert med tilhørende vannledninger mm på Lunden i Sandnes, etappe 1
Ca 150m ny overvannskulvert av elementer (Box Culvert). Ca 22m ny stedstøpt overvannskulvert. Ca 300m nye hovedledninger for spillvannsledning. Ca 190m nye hovedledninger for vann. Tilkobling / til eksisterende og nye stikk på strekket. Ca 2000m² reetablering / nytt veganleg. Ca 60m² stedstøpt støttemur.
Opparbeidelse av gate for kollektivprioritering, del 3
Opparbeidelse av Roald Amunsens gate for kollektivpriotering fra sørlig ende ved Langgata til krysset med Postveien i nord. Strekningen deles i tre etapper.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 18 boligtomter.
Ny spyleplass for biler i Sandnes
Ny spyleplass for biler anlegg av avløp.
Nybygg-og reasfaltering av vei og fortau i Sandnes
Vei (fortau på begge sider) 630 meter. Reasfaltering ca 4600 m2.
Ny trapp mellom Grevlingveien og Aspermyrveien i Sandnes
60 opptrinn, 2 repos, skuret overflate og håndrekke i 2 høyder i senter av trapp.
Branntekniske tiltak i bo- eldresenter i Sandnes
Fullsprinkling, ny vanntilførsel og oppgradering rømningseveier.
Branntekniske tiltak i idrettshall i Sandnes
Avvik rømingsveier og brandcell. Oppgradering brannalarm.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Hommersåk
Avvik på rømningsveier og branncellinndeling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: