Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde og handelsgartneri i Sandnes
Bygging av inntil 250 boenheter.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Nybygg av rådhus i Sandnes
Ca 374 kontorplasser. Fasaden blir dekket med keramikk.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av ungdomsskole i Sandnes
Adminstrasjonsbygg 2 etasjer, skolebygg 4 etasjer med plass for 504 elever.
Nybygg av boligområde i Sandnes
5-6 boliger/dekar. Totalt 50 dekar. Kombinert bebyggelse med bolig/næring med mulighet for noen offentlige formål.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Reguleringsplan er godkjent. 6 mål tomt. BRA over bakken: 5760 m2 BRA under bakken: 2967
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 1
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Parkeringskjeller. 4-6 etasjer.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura, trinn 1
Totalt 40 stk rekkehus og 40 stk leiligheter fordelt på 2-3 trinn.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse.
Etablering av infrastruktur for boligområde og handelsgartneri i Sandnes
Infrastruktur for ca. 250 boenheter og handelsgartneri.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 2. delstrekning
2. delstrekning: Løwenstrasse - Smeaheia. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Sykkelstamvegen E39 Smeaheia-Oalsgata i Sandnes 3. delstrekning
3. delstrekning: Smeaheia - Oalsgata. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Byggeklare tomter høsten 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 1
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av dagligvarubutikk i Sandnes
Gjennomførelsetid: 7-10 måneder. Tiltakshaver: Jærtunet 2 AS. Miljøbygg.
Nybygg av eneboliger i Vedafjell, Sandnes, delfelt BS6
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter i Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 stk rekkehus, 2 stk eneboliger og 4 leiligheter.
Nybygg alternativt ombygging av administrasjonsbygg i Sandnes sentrum
Administrasjonsbygget vil erstatte Lyse Elnetts nåværende kontorlokaler ved Tronsholen i Sandnes kommune. Anskaffelsen omfatter: - Fase 1- Utvikling og prosjektering - Fase 2- Utførelse - Fase 3- Drift (Opsjon)
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boliger i Sandnes
Gnr/bnr 29/96, 466
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Sandnes
Byggeklare tomter høst 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Sandnes
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 18 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: