Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karmøy

Nybygg av barneskole og idrettshall i Stangeland, Kopervik
Skole for 700 elever. 35 mål. Ferdigstilles sommer 2021. <<Den store vennlige skolen>>
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Utbedring av vei, Åkra sør-Veakrossen
Prosjektet er utsatt til etter 2017.
Nybygg av kai/containerterminal på Husøy i Karmøy
Bygging av kai i ca 140 m betongkai og roro-rampe.
Ny gang og sykkelveg på Fv 511 Bygnes - Søylebotn i Karmøy
Riving av 2 boliger. Utfylling av myrområde.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig.
Nybygg av kloakkpumpestasjon og VA-ledninger i Karmøy.
Ca 1000 meter avløpsledninger skal renoveres og oppdimensjoneres med kloakkavløp til pumpestasjonen på Sandane, Åkrasanden, 4280 Åkrehamn. Overvannsledninger består av store dimensjoner 1000-1600 mm. Overvann har utslipp til sjø. Rør leverandør: Skjæveland Cementstøperi AS.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 73 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 73 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Snik
Totalt kan det bygges mellom 60-70 boenheter i området. 43 boenheter er utført i tidligere delprosjekter.
Renovering av videregående skole i Åkrehamn
Renovering arealer byggfag (f-bygget).
Nybygg av eneboliger i Karmøy. etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1.
Påbygg av leiligheter i Kopervik
10-15 leiligheter over forretningsbygg.
Infrastruktur for nytt boligområde i Snik
Infrastruktur for 50 til 60 boenheter.
Fortau og vegutbedring på Fv 852 Sævikvegen i Karmøy
350 m. ÅDT 1900 (Østhusneset)/2700 (Sævikvegen).
Sprengning og utfylling i sjø på Husøy i Karmøy
Sprengning av ca. 82.000m3 pfm. Utfylling i sjø. Ca. 60% fra lekter, 40% fra land. Utlegging av ca. 8400m2 sandlag, tykkelse 10cm på sjøbunnen. Transportlengde: inntil 700m.
Utvidelse av småbåtshavn og nybygg av boder i Kopervik, Karmøy
Tilbygg med 18 båtplasser. Tiltakshaver; Habnavågen Fyr og Båtforening.
Nytt fortau på Fv 854 Vestre Veaveg i Karmøy
100 m. ÅDT 1900. Binder sammen boligområdet Fiskeberg med eksisterende fortausnett på Vea.
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Heia-Breifjord i Karmøy
1400 m. ÅDT 11500. Behov for gang-og sykkelveg på begge sider. Rimeligere alternativ enn å bygge undergang. Skoleveg til Sevland skole.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Skudneshavn-Kirkeleite i Karmøy
2800 m. ÅDT 3700. Binder Skudeneshavn sammen med eksisterende gang -og sykkelvegnettet langs hele Fv 47. Skoleveg. Vil bli foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg pga høy fartsgrense.
Nybygg av utescene på Åkrehamn i Karmøy
Åkraparken er på 14 mål.
Utvidelse av båthavn og nybygg av naustboder i Skudeneshavn
Utvidelse av båthavn med ca. 10 båtplasser samt oppføring av 25 små naustboder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: