Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Nærbø
Blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1: 34 boenheter og parkeringskjeller, 20 måneders byggetid. Trinn 2: 17 boenheter. 12 måneders byggetid.
Nybygg av leiligheter i Sirevåg
Totalt 42 leiligheter fordelt på 2 hus. 3-5 etasjer.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018.. Bane, spor og signalanlegg.
Nybygg av rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Forlengelse av kryssingsspor på Nærbø stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor og signalanlegg.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Utvidelse av gravlund på kirke i Hå
Arbeidene gjelder utvidelse av Nærbø gravlund med omtrent 5500 m². Det skal etableres ny minnelund samt gravfelt og urnefelt. Det skal etableres nytt dreneringssystem og massen i gravfeltene skal sorteres og legges ut på nytt. Det skal etableres beplantning og plen.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fv. 44 i Hå kommune
Strekningen er ca 400 m. Gang og sykkelstien skal i hovedsak ligge på østside av fylkesvei. Det skal opparbeides to busslommer ved kryss fv 44 og Bogdalsveien/Varden. Et på hver side av fv.44.
Ny utslippsledning i Hå kommune
Etablering av ca 360 meter utslippsledning i sjøen ved Obrestad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: