Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av idrettområde/idrettshall på Stokkalandsmarka, Hå
Avventer godkjenning av kommunedelplan. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av skole på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Tidlig prosjekt. Avventer godkjenning av kommunedelplan. Tidligst byggestart er 2021-2022. Kostnad er ukjent.
Nybygg av jernbanestasjon på Stokkalandsmarka, Hå
Tidlig prosjekt. Samarbeidsprosjekt. Start og kostnad er ikke bestemt.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018.. Bane, spor og signalanlegg.
Nybygg av kirke på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Tomt er avsatt til nybygg av kirke men start er ikke bestemt. Kostnad ukjent.
Nybygg av rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Forlengelse av kryssingsspor på Nærbø stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor og signalanlegg.
Nytt industriområde i Hå
1,8 dekar tomt.
Nybygg av hytter og eneboliger på Holmane
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Om- og tilbygg av fengsel samt opparbeidelse av uteområder i Hå
Delprosjekter: Sluse og slusebygg. Perimetersikring av fengselet og opparbeidesle av uteområder. Kapasitetsutvidelse av fengselet med 40-50 plasser med følgeprosjekter. Flytting og innplassering av støtte- og sysselsettingsarealer til fengslets driftsbygninger.
Nybygg av gang og sykkelvei på fv 44 Grødaland-Brattland
2700 meter. Går parallelt med Orre-Hå grense.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Ny utslippsledning i Hå kommune
Etablering av ca 360 meter utslippsledning i sjøen ved Obrestad.
Utvidelse av gravlund på kirke i Hå
Arbeidene gjelder utvidelse av Nærbø gravlund med omtrent 5500 m². Det skal etableres ny minnelund samt gravfelt og urnefelt. Det skal etableres nytt dreneringssystem og massen i gravfeltene skal sorteres og legges ut på nytt. Det skal etableres beplantning og plen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: