Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Forsand

Spenningsoppgradering av sentralnett Lyse-Saurdal
16,3 km lang. Linjen bygges parallelt med den eksisterende 300 kV-linjen. Planlegges å settes i drift 2019. Inngår i "Vestre korridor". Total kostnad for vestre korridor er 7,1-8,5 milliarder.
Omlegging av vei med tilhørende VA infrastruktur og kabelanlegg på Hestamoen i Forsand
Omlegging av fv 491 Espelandsvegen med tilhørende GS-veg til ny trasé lengde ca 800 m. Nytt kryss med rundkjøring mellom fv 491 Espelandsvegen og fv 13 Fossanvegen, inkludert tilpasning av fv 13 Fossanvegen. Omlegging av fv 13 Fossanvegen med GS-veg til ny kurve istedenfor dagens kryss i Bergekrossen, lengde ca 350 m. Omlegging av Bergebakkane til nytt T-kryss inn på ny fv 491 Espelandsvegen. Tilpasning av GS-vegnett ved rundkjøring til eksisterende GS-kulvert og nytt vegnett. Autovern mot framtidig massetak, lengde ca 1100m. Omlegging av VA-trasé fra boligfelt i Bergebakkane ned til Gøysamyrå lengde ca 900m. Oppgradert pumpestasjon spillvann og ny pumpeledning lengde ca 400 m. Fjellboret trasé for OV og SP fra Gøysamyrå til Hagavik lengde ca 250 m pluss 450m åpen grøft for overvann ned til sjøen. Omlegging av bekk fra Bergebakkane, lengde åpen grøft lengde ca 130m, kulvert 1000mm ca 85m. Omlegging av kabeltrasé i bakken med høyspent, lavspent, fiber, tele og gatelys fra dagens trasé til ny trasé for fv 491 Espelandsvegen lengde ca 1100m.
Nybygg av lager i Forsand
Prosjektet ligger på is. Tidligst byggestart 2018. Tomten er på ca. 5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: