Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rogaland fylke

Bjerkreim (9)
Bokn (8)
Eigersund (28)
Finnøy (22)
Forsand (13)
Gjesdal (22)
Haugesund (74)
(42)
Karmøy (73)
Klepp (26)
Kvitsøy (4)
Lund (11)
Randaberg (24)
Rennesøy (8)
Sandnes (117)
Sauda (14)
Sokndal (4)
Sola (23)
Stavanger (147)
Strand (46)
Suldal (15)
Time (38)
Tysvær (33)
Utsira (3)
Vindafjord (22)
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
E39 Rogfast, E02 Kvitsøy tunnel med del av hovedtunnel
8km hovedveg, 620m gs-veg, 2 964m andre veger, 94m bru, 11 940m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av bru eller tunnel (fastlandsforbindelse) i Finnøy
Forbindelsen vil bestå av bruer og tunneller.
E39 Rogfast, E03 hovedtunnel sør
10,2 km tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E04 hovedtunnel nord
10,6 km hovedveg, 1 525 m andre veger, 59m bru, 9 500 m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E06 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland
Totalt skal det bygges ca 750 enheter på området. Ca. 100 bygges i etappe 1 og ca. 650 boenheter gjenstår. Prosjektet vil bli utbygd i etapper som går over flere år.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Rv 44 Gandsfjordforbindelsen, ny bru/utbedring av vegstrekning
Nord-Jærenpakken. Planområdet er delt inn i to hovedalternativ: Alternativ 1: Bru over Gandsfjorden Planområdet for Gandsfjord bru er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, gjennom Lura, bru over Gandsfjorden, ilandføring på Hana, tunnel til Vatne, og vidare mot Sandnes aust. Alternativ 2: Bruk av eksisterande veg Planområdet for bruk av eksisterande veg er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, sørover langs E39 til Hove, og vidare på rv. 13 til Vatne og vidare mot Sandnes aust. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for å kunne ta eit val mellom, eller å kunne prioritera rekkefølgje av, to alternativ, Gandsfjord bru og/eller bruk av E39/rv. 13.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Rogaland 2017-2022
Riks- og fylkesveger samt gang- og sykkelveger. Gjelder i kommunene Time, Strand, Stavanger, Sola, Sandnes, Rennesøy, Randaberg, Kvitsøy, Klepp, Hjelmeland, Hå, Gjesdal, Finnøy og Bjerkreim.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Stangeland, Kopervik
Skole for 700 elever. 35 mål. Ferdigstilles sommer 2021.
Nybygg av fiskeforedlingsanlegg på Eigerøy, Egersund
I forbindelse med bygging av nytt firskeforedlingsanlegg skal det under del 1 utføres forberedende grunnarbeider med masseutskifting for etablering av fryselager. Videre skal det utføres pelearbeider og betongarbeider med fundamentplate/bunnplate for etablering av fiskeforedlingsanlegg.
Nytt boligområde i Vedafjell, Sandnes
190-200 boenheter. Reguleringsplan er godkjent. Eneboliger og vertikaldelte boliger.
Nybygg av vindkraftverk i Eikeland/Steinsland i Bjerkreim
50 turbiner á 3 MW. Produksjon 450 GWh.
E39 Rogfast, E13 sidetunnel Arsvågen
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av godsterminal i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av industri og havnevirksomhet i Eigersund
43 daa. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Jørpeland
Totalt 100 boenheter og 2500 m2 forretningsbygg.
Nybygg av blokkleiligheter og næringslokaler i Sola
10-12.000 m2 fordelt på 5 hus. Trinnvis utbygging. 5 byggetrinn. Planlagt ferdigstillelse: 2022. HMS-Kordinator utførelse: HMS Koordinatoren AS. Armeringsleverandør: Kamstål AS. Låsesystemer: Optimera Sikring & Lås AS. Stikningsplan: Prosjektil AS. Utstikking: Stitek AS. Fiber: Lyse AS- avd. El-Nett/NEO/FIBER, Norsk Fiberoptikk, Sola Bredbånd AS.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Riving og nybygg av rådhus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av vindkraftverk ved Gravdal
40 turbiner. 90 MW. Gjennomføring: 12-18 måneder.
Driftskontrakt 1101 Dalane 2017-2023
700km veg; 564km fv, 86km rv og 50km gs-veg. Time, Sokndal, Lund, Hå, Gjesdal, Eigersund, Bjerkreim og Flekkefjord. Opsjon på et års forlengelse til 31/8-2024.
Nybygg av parkeringshus i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 2
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Utbedring av vei, Åkra sør-Veakrossen
Prosjektet er utsatt til etter 2017.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av næring og boliger i Tau sentrum
700 m2 med forretning, kontor eller tjenesteyting. Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av boligområde i Sandnes
5-6 boliger/dekar. Totalt 50 dekar. Kombinert bebyggelse med bolig/næring med mulighet for noen offentlige formål.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges.
Utvidelse og rehabilitering av ungdomsskole i Sandnes
R01 Brakkerigg: Uco. Kontaktperson: Rune Aksdal.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng E04 Sanitær E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Riving-og nybygg av barneskole i Egersund
Blir delt inn i 2-3 byggetrinn.
Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134.
Restaurering av domkirke i Stavanger
Restaureringsarkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Restaureringen fram til 2025. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia, Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av eneboliger og flerbolighus i Lyefjell
Totalt skal det bygges ca 110 boenheter. 10 stk eneboliger blir utført i første byggetrinn. Prosjektet blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og infrastruktur i Tysvær, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 150-160 boenheter i området. 50 blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter (blokk) og rekkehus i Stavanger
64 leiligheter fordelt på 3 blokker, plasstøpt betongkonstruksjon, i 5 etasjer. 99 leiligheter i rekke, trekonstruksjon, i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Lura
Ca 100 boenheter.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Baneentreprenør (Totalentreprenør): Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland.
Utvidelse til 4-felts vei på Rv 509 Ragbakken vest-Bråde
1400m. Hensikten med tiltaket er å prioritere kollektivtrafikken og bedre forholdene for syklende og gående.
Nybygg av kraftverk og overføringstunnel ved Helleland
Total utbygging 4 kraftverk og 20 km overføringstunnel. 800 mill. kr. Del av større utbygging; Hellelandsvassdraget.
Nybygg av kraftverk og overføringstunnel ved Helleland
Total utbygging 4 kraftverk og 20 km overføringstunnel. 800 mill. kr. Del av større utbygging; Hellelandsvassdraget.
Nybygg av kraftverk, 22 kV-linje og vei mm i Suldal
Ytterligere rapportering foreligger ikke. Melding om konsesjon er sendt inn til NVE. Kraftstasjon i fjell. Totalkostnad er 250-350 mill kr. 2-3 år byggetid. Lukehus 40 m2. Ny vei 2 km. Start og omfang er ikke avklart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: