Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lom

Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Skredvoll/skredsikkring ved boligfelt i Lom kommune
Det skal anlegges en 450 m lang skredvoll bestående av gabioner og fylling med stedlige masser, høyde 3-4 m. I tillegg skal også settes opp et 70 m lang nett. Arbeidet omfatter også å legge overvannsrør, anlegge et åpent erosjonssikret flomløp, to bekkeinntak og stikkrenne gjennom fylkesvegen. Skredvollen skal anlegges i bratt terreng rett ovenfor boligene i Ulstad boligfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: