Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillehammer

Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av brannstasjon i Lillehammer
3500-400 m2. Prosjektering og utførelse er planlagt gjennomført i perioden Mars 2019- september 2021. Prosjektet inneholder: Vognhall med garasjer, verksted, ren og uren sone, lager for utryknings- og ferietjenesten og garasje og lagerplass for sivilforsvaret. Kontorer med arbeidsplasser, møterom, soverom, oppholdsrom og kjøkken. Gymsal, trimrom og garderober. Utomhusarbeider, inklusive ny innkjøringsvei for utrykning.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 52/52, 53, 54.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Nybygg av administrasjons- og servicebygg i Lillehammer
Totalt areal som er tenkt oppført i massivtre, er i størrelsesorden 1200-1500 m2.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Rehabilitering av park i Lillehammer
SHA-koordinator prosjekteringsfasen: Bjørn Roger Nymoen, Rambøll AS.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Mindre ombygging av sykehus i Lillehammer
Det skal utføres mindre bygningsmessige tilpasninger på Kreftenheten/Med. Poliklinikk, SI Lillehammer. De bygningsmessige tilpassingene omfatter utvendig solavskjerming, tiltak for lydreduksjon i rom for samtaler med taushetsbelagt informasjon, oppgradere skyllerom og etablering av medisinrom.
Etablering og sanering av VA-ledninger i Lillehammer
Bryggevegen fra Hougners gate til Vingnesbrua/Strandpromenaden.
Nytt tak på flerbrukshall på Stampesletta i Lillehammer
Yttervegg mot nord skal rettes opp og tak må da forlenges ut over ny vegg.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Utvendig vedlikehold flerbrukshall på Stampesletta i Lillehammer
Bygging av yttervegg mot nord samt forlenget tak til denne.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: