Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gran

Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 3 etappe 2 mfl
Totalt ca 130 stk fritidsboliger på felt 3.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Nybygg av pumpestasjon ved Gran
Denne tilbudsinnbydelsen omfatter grunnarbeider i forbindelse med etablering av trykkøker, betongarbeider, bygg, maskin og el./automasjonsarbeider. Det skal også etableres nødstrømsaggregat i tilknytning til tykkøkeren.
Ny vannledning i Gran
Gran kommune skal etablere ca. 940 m nye vannledninger fra Pannerud til Moen. Ledningstraseen går delvis i veg, delvis i dyrket mark og utmark. Det skal legges 2 parallelle vannledninger PE 100 280 mm og pe 80 63 mm. i tillegg skal det etableres kabelgrøft.
Vedlikeholdstiltak på Fv 39 Vattum-Tingelstad i Gran
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 5,6 km. ÅDT 670-700.
Vedlikeholdstiltak på Fv 50 Granvang x Fv 34 i Gran
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3,2 km.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: