Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gran

Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Nybygg av pumpestasjon ved Gran
Denne tilbudsinnbydelsen omfatter grunnarbeider i forbindelse med etablering av trykkøker, betongarbeider, bygg, maskin og el./automasjonsarbeider. Det skal også etableres nødstrømsaggregat i tilknytning til tykkøkeren.
Etablering av infrastruktur for rekkehus på Tømte
Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Ny vannledning i Gran
Gran kommune skal etablere ca. 940 m nye vannledninger fra Pannerud til Moen. Ledningstraseen går delvis i veg, delvis i dyrket mark og utmark. Det skal legges 2 parallelle vannledninger PE 100 280 mm og pe 80 63 mm. i tillegg skal det etableres kabelgrøft.
Ombygg av kryss i Gran
Byggetips. Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fortau på Grymyr i Gran
Byggetips. Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av snuplass og korttidsparkering i Gran
Byggetips. Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Vedlikeholdstiltak på Fv 39 Vattum-Tingelstad i Gran
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 5,6 km. ÅDT 670-700.
Tilrettelegging/videreutvikling av uteområde i Brandbu
Forprosjekt pågår. Antatt byggestart.
Vedlikeholdstiltak på Fv 50 Granvang x Fv 34 i Gran
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3,2 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: