Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjøvik

Nybygg av boliger, næring mm på Huntonstranda i Gjøvik
Skal reguleres. Kommunen vil sammen med de private grunneierne som er Mjøsstranda AS, Bryggevegen 7-9, Bakke Eiendom, Topp Eiendom og Roald Eiendom, transformere det gamle industriområdet til en levende og bærekraftig del av Gjøvik by.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av bolig-og forretningsbygg i Gjøvik
25-30 stk leiligheter i 3-5 etasje.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
Leverandør for solskjerming: Scandic Markiser AS, Christer Baakind.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik sentrum
Ca 15 enheter, 3-4 etasjer.
Ny-og ombygging av forretning i Gjøvik
Geometri: Geoplan Øst AS, Johnny Stenseth. Løftebord: Hybeko AS, Trym Hansén. Lås og beslag: Certego AS, Henning Tomtesveen. Brannbeskyttelse: Firesafe AS, Knut A. Elvsveen. Rullegitter: Nor-Safe AS, Trygve Taasen. Byggevarer: Optimera AS, Steinar Berg. Dører: Daloc AS, Harald Vika. Armering: Norsk Stål AS, Ole Johnny Løvbak.
Nybygg av hytteområde i Redalen
Lavstandard hytteområde. Råtomter.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Oppland
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Vedlikeholdstiltak på fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89, Toten/Hadeland 2018
Standarden på parseller av fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89 er slik at det ikke uten videre kan legges dekke. Denne kontrakten inneholder vedlikeholdstiltak som må gjøres før dekkelegging for å bedre dekkelevetiden. Nødvendig vedlikehold som grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og masseutskifting inngår som en del av kontrakten. I tillegg er det på enkelte strekninger behov for hogst av enkelttrær, pigging og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Oppland
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Fresing for vegoppmerking på fylkesveger i Oppland
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år (2019 – 2020) med 1 år av gangen.
Fv 33 Bondelia-Stangstua, utbedring av kryss ved Hunndalen
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, forsterkningstiltak på dagens trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Skifte av kjølemaskiner på sykehuset innlandet i Gjøvik
Utskifting av 2 kjøleaggregat til to nye på 2x450 kW.
Skifte av reserverkraftaggregat ved sykehuset innlandet i Gjøvik
Utskifting av 2 kjøleaggregat til to nye på 2x450 kW.
Ny gang-og sykkelvei i Gjøvik
Mellom eiendommene Thomasdalen 5 og Thomasdalen 7.
Nybygg av lysløype i Øverbymarka i Gjøvik kommune
Nytt lysanlegg i lysløypa Øverbymarka/Briskelia - Torke/Plassvingen.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Oppland
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Utomhusarbeider ved barnehage i Gjøvik
Fra forslag til økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: