Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjøvik

Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av bolig-og forretningsbygg i Gjøvik
25-30 stk leiligheter i 3-5 etasje.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik sentrum
Ca 15 enheter, 3-4 etasjer.
Nybygg av hytteområde i Redalen
Lavstandard hytteområde. Råtomter.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Oppland
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Vedlikeholdstiltak på fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89, Toten/Hadeland 2018
Standarden på parseller av fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89 er slik at det ikke uten videre kan legges dekke. Denne kontrakten inneholder vedlikeholdstiltak som må gjøres før dekkelegging for å bedre dekkelevetiden. Nødvendig vedlikehold som grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og masseutskifting inngår som en del av kontrakten. I tillegg er det på enkelte strekninger behov for hogst av enkelttrær, pigging og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Fv 33 Bondelia-Stangstua, omlegging av trasé via Alfarvegen
Omlegging av trasé for Fv 33 sørfra via Allfarvegen.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Oppland
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Etablering av arena/scene ved Gjøvik gård
Gjøvik gård mot Hunnselva. 500 m2.
Fv 33 Bondelia-Stangstua, utbedring av kryss ved Hunndalen
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, forsterkningstiltak på dagens trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av lysløype i Øverbymarka i Gjøvik kommune
Nytt lysanlegg i lysløypa Øverbymarka/Briskelia - Torke/Plassvingen.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Oppland
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Utomhusarbeider ved barnehage i Gjøvik
Fra forslag til økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: