Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjøvik

Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Rørspunt: Brødrene Myhre.
Nybygg av bolig-og forretningsbygg i Gjøvik
25-30 stk leiligheter i 3-5 etasje.
Utbedring av Fv 172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Planområdets størrelse er om lag 5400 m2.
Nybygg av hytteområde i Redalen
Lavstandard hytteområde. Råtomter.
Vedlikeholdstiltak på fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89, Toten/Hadeland 2018
Standarden på parseller av fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89 er slik at det ikke uten videre kan legges dekke. Denne kontrakten inneholder vedlikeholdstiltak som må gjøres før dekkelegging for å bedre dekkelevetiden. Nødvendig vedlikehold som grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og masseutskifting inngår som en del av kontrakten. I tillegg er det på enkelte strekninger behov for hogst av enkelttrær, pigging og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Fresing for vegoppmerking på fylkesveger i Oppland
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år (2019 – 2020) med 1 år av gangen.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Oppland
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Oppland
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Skifte av kjølemaskiner på sykehuset innlandet i Gjøvik
Utskifting av 2 kjøleaggregat til to nye på 2x450 kW.
Skifte av reserverkraftaggregat ved sykehuset innlandet i Gjøvik
Utskifting av 2 kjøleaggregat til to nye på 2x450 kW.
Ny gang-og sykkelvei i Gjøvik
Mellom eiendommene Thomasdalen 5 og Thomasdalen 7.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Utomhusarbeider ved barnehage i Gjøvik
Fra forslag til økonomiplan 2018-2021.
Tilpassinger ny inngang til bibliotek i Gjøvik
Prosjekt fra Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: