Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østre Toten

Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Etablering av VA-anlegg på strekningen Lena RA - Skreia RA i Østre Toten kommune, etappe 4
Totalt 9850 meter spillvannsledning. 3700 meter. Totalt fire etapper.
Nybygg av pumpestasjon for spillvann i Østre Toten kommune
Entreprisen omfatter: 3 stk. pumpeaggregater. Røropplegg i syrefast stål, armaturer. Diverse installasjoner i pumpesumpen (demperskjerm mm). Drenspumpe for drenering av pumperom. Instrumentering inklusive vannmengdemålere mm. Elektrotekniske installasjoner inkl. PLS - automatikk, signaloverføring og utrustning for lys og varme etc. Reservekraftanlegg. VVS-tekniske installasjoner inkl ventilasjon, luktreduksjonsanlegg og anlegg for intern vannforsyning. 2 stk kummer foran stasjonen (innløps/ nødoverløpskum og steinfangkum) med nødvendige installasjoner og røropplegg. 1 stk 10 m3 nedgravd liggende tank for lagring av Nutriox som skal etableres utenfor pumpestasjonen. Pumpestasjonen skal dimensjoneres for framtidig avløpsmengde tilsvarende tilknytning av 7000 PE hvorav eksisterende belastning utgjør ca 3600 PE. Dimensjonerende avløpsmengde for pumpeanlegget settes til 70 l/s.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, breddeutvidelse mm Skreia Nord-Billit
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, breddeutvidelse mm Skreia Nord-Lillo
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av VA-ledning, Kolbu-Lena, etappe 2 og 3
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart 2019/20. .
Etablering av solceller på videregående skole i Oppland
Felles utlysning for Raufoss VGS, Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta og Lena/Valle VGS avd. Valle.
Utvidelse av massetak i Østre Toten
Samlet uttak er på ca. 100000 m3 fast fjell.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: