Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rana

Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm.
Rehabilitering og ombygg til ungdomsskole i Mo i Rana
Bygningsmassen på Moheia deles i tre, A-, B- og C-blokka. C-blokka skal rives og deponeres. B- og A- blokka skal bygges om og forbindes med et nytt tilbygg H som skal supplere eksisterende bygg med en heis som gjør alle plan blir tilgjengelige. Tilbygget vil supplere korresponderende etasjer med nye toalettrom. Tekniske anlegg i A- og B- oppgraderes, helt eller delvis og spesielt i de områdene det gjøres bygningstekniske arbeider. Resterende uisolerte fasade og tak på B-blokka skal tilleggsisoleres. Utomhusarbeider vil være reetablering av drenering på deler av A-blokka, nye stikkledninger for VA, fordrøyningsanlegg overvann samt delvis opparbeidelse av skolegård for ungdomstrinnet.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E7 - Vannledning på land fra trykkøkningspumpestasjon til nytt fordelingshus vannklokka samt rehab Nygata ca 930 meter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E2 - Vannledning på land Langneset til Trykkøkningspumpestasjon ca. 1010 meter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E3 - Vannledning sjøledning ca. 1050 meter.
Nybygg av pumpestasjon mm på Langneset, Mo i Rana
Trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E5 - Rør-prosess, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E6 - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Nye langtidsparkeringsplasser på Søndre felt i Mo I Rana
Nye langtidsparkeringsplasser på Søndre felt ved Clas Ohlson planlegges for å lede trafikken gjennom ringvegsystemet i rushtiden.
Nybygg av brakkerigg ved ungdomsskole i Mo i Rana
Brakkerigg som skal inneholde 6 stk. klasserom med fasiliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: