Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rana

Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Drift- og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Nordland
Gjelder kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Træna, Lurøy og deler av Radøy.
Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Nybygg av hytter i Kvalnes
Totalt 18 tomter.
Rehabilitering og ombygg til ungdomsskole i Mo i Rana
Ombygg av videregående skole til ungdomsskole.
Brøyte-og strøtjenester for veier i Rana
Delkontrakt 1 Bordvedaven, Bergeng, Ravnådalen, Svartisdalen. Delkontrakt 2 Skonseng/Gml Nesnavei/Alternes/Snefjellå. Delkontrakt 3 G/S-veier og fortau Gruben - Hauknes. Delkontrakt 4 Gruben syd.
Nybygg av vannkraftverk i Rana kommune
Konsesjon er gitt. 15,6 GWh.
Utbedring og optimalisering av område på Mo i Rana godsterminal
Leveransen omfatter arbeider i to grupper: 1. Reparasjon av område ved 30 overvannskummer. Utbedringen skal utføres med en utkilet reparasjon fra ca. 0 – 1 meters dybde over arealet. Fjerning av asfalt, heving av topp kum, utgraving, filtduk, skifte av masser og ny asfalt inklusiv asfaltarmering. Asfalt type Agb, total tykkelse 100 mm. De fleste kummer skal heves i topp. 2. Nytt asfaltdekke, total tykkelse 60 mm, over deler av terminalområdet.
Nybygg av strandpromenad på sjøfronten i sentrum av Mo i Rana, fase 2
Fra Havmannplassen til "K2-hotelltomt". Lengde på denne del er ca 190 meter. Området skal opprustes med hellelagt gangvei, møblering og belysning, samt sikring av mur mot sjøen.
Etablering av infrastruktur for nytt boligfelt på Brennåsen, Mo i Rana
Ledningsgrøfter for vann, spillvann og overvann i veg, samt stikkledninger til 7 tomter. Totalt blir det 5 nye kummer/sandfangskummer. Vann og avløp skal tilknyttes kommunalt nett i Hallveien. Overvann skal føres til bekk øst for nytt boligfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: