Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rana

Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm.
Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Rehabilitering og ombygg til ungdomsskole i Mo i Rana
Bygningsmassen på Moheia deles i tre, A-, B- og C-blokka. C-blokka skal rives og deponeres. B- og A- blokka skal bygges om og forbindes med et nytt tilbygg H som skal supplere eksisterende bygg med en heis som gjør alle plan blir tilgjengelige. Tilbygget vil supplere korresponderende etasjer med nye toalettrom. Tekniske anlegg i A- og B- oppgraderes, helt eller delvis og spesielt i de områdene det gjøres bygningstekniske arbeider. Resterende uisolerte fasade og tak på B-blokka skal tilleggsisoleres. Utomhusarbeider vil være reetablering av drenering på deler av A-blokka, nye stikkledninger for VA, fordrøyningsanlegg overvann samt delvis opparbeidelse av skolegård for ungdomstrinnet.
Nybygg av krematorium ved kirke i Rana
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ombygging eksisterende bygg ved videregående skole i Mjølan
Ombygging av eksisterende lokaler, fra studiespesialiserende teorirom, til yrkesfaglige kombirom for teori og praksis. Endring planløsning, der korridorer og rømningsveger i store trekk beholdes uforandret. Delvis nye og delvis tilpasning av tekniske anlegg. Overflater og funksjon for klasserom i henhold til TEK10. Eksisterende brannkonsept beholdes, med noe tilpasning, i berørte snitt. Idrettssal bygges om til auditorium (300 pers) og 2 black-bokser for dans og drama. Dramasal bygges om til kombirom for elektrofag.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E2 - Vannledning på land Langneset til Trykkøkningspumpestasjon ca. 1010 meter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E3 - Vannledning sjøledning ca. 1050 meter.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Rana kommune
Formålet med denne anskaffelsen er å etablere en leieavtale som medfører at oppdragsgiver kan etablere sin ambulansevirksomhet i dette området i egnede lokaler. (Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 10-20 år). Oppdragsgiver finner det ikke hensiktsmessig å forestå bygging av lokaler i egen regi, og ønsker derfor å inngå en langsiktig kontrakt på leie av egnede lokaler. Oppdragsgiver ser for seg at dette kan løses på to måter: Enten ved at noen tilbyr seg å tilpasse/ombygge et allerede eksisterende lokale, eller ved at noen tilbyr seg å sette opp et nybygg.
Oppgradering av elektroinnstallasjoner i tunneler i Rana
Ramme på 10 mill inkl. mva totalt for alle tunnelene i 2018.
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021. Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.
Nye langtidsparkeringsplasser på Søndre felt i Mo I Rana
Nye langtidsparkeringsplasser på Søndre felt ved Clas Ohlson planlegges for å lede trafikken gjennom ringvegsystemet i rushtiden.
Nybygg av brakkerigg ved ungdomsskole i Mo i Rana
Brakkerigg som skal inneholde 6 stk. klasserom med fasiliteter.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: