Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Meløy

Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Etablering av adkomst og ledningsanlegg til vannverk i Glomfjord
Prosjektet inkluderer i hovedsk følgende arbeider: › grunnarbeider for vei og VA-anlegg › grøfter for VA, ca 250 meter › avløpsledning Ø160 mm, 160 meter › 4 stk selvfallskummer, spillvann › vannledning Ø110 mm, 160 meter › vannledning Ø225 mm, 250 meter › 1 stk vannkum › overvannsledning Ø160 mm, ca 25 meter › overvannsledning Ø315 mm, 12 meter › 1 stk selvfallskum, overvann › 1 stk sluksandfang › veioverbygning (grusvei), 160 meter › riving av eksisterende garasje og uthus
Nytt miljøtorg på Halsa i Meløy kommune
Nytt kontor-/lagerbygg (ca. 170 m² BTA) med garderobe, spiserom og lager for miljøtorgets ansatte. Det skal også opparbeides nye utendørsarealer med oppstillingsplasser for containere, utendørs belysning mm på nyervervet tomt i ved Fylkesvei 17.
Forberedende arbeider for nytt miljøtorg på Halsa i Meløy kommune
1. Fjerning av av sandmasser på deler av tomta som ikke er masseutskiftet. 2. Planering, utlegging av fiberduk, fylling og komprimering av sprengstein i deler som masseutskiftes. 3. Avretting av topp fylling, utlegging og planering av bærelagsmasser. 4. Etablering av ny avkjørsel fra Fylkesvei 17 5. Fjerning av eksisterende avkjørsel fra Fylkesvei 17 6. Fjerning av eksisterende grunnmur og betongplate 7. Asfaltering. 8. Ny grøft langs tomtas begrensning, slik at vann ledes til eksistende stikkrenne gjennom Fylkesveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: