Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Evenes

Riving og nybygg av gjerder, veier og porter ved Evenes flystasjon
Ca. 9 km riving og deponering av eksisterende gjerde, h= 2,5 m + 1 m. Ca. 7,5 km ny kjørevei, enkel standard. Ca. 10 km gjerde, h= 4 m. Ca. 140 stk. master, h= 4-6 m. Ca. 11 km kabelgrøft m trekkerør. Ca. 14 km rydding skog/kratt i 5 m bredde på utside av nytt og eksisterende perimeter. Ca. 30 stk. porter av forskjellig type. Opsjon på nytt indre perimeter; ca. 3 km gjerde, h= 2,5 m.
Opparbeidelse av grunn, etablering av byggegjerder m.m på Evenes flystasjon
Etablering av byggegjerder, ca. 1000 meter. Rensk av vegetasjon og toppdekke, ca. 70 mål. Flytting av løsmasser ca 150.000 m³. Etablering av deponi for løsmasser. Fordrøyningsbasseng. Uttak av fjell ca 170.000 m³, fast fjell. Arrondering og komprimering av sprengsteinsfylling opp til ferdig traubunn. Diverse grøfter etc. Etablering av taxevei inn til rullebane, inkludert bindelag med asfalt.
Utbygging av infrastruktur på Evenes flyplass
Fornyelse av eksisterende infrastruktur og etablering av infrastruktur for ny EBA (Eiendom, bygg og anlegg). -Etablering av ca 4 km hovedledninger for fjernvarme -Etablering av ca 3 km hovedledninger for fjernkjøling -Etablering av ca 4 km VA anlegg -Etablering og sanering av ca 1 km overvannsanlegg -Etablering av ca 5,5 km hovedføringsveger for kabler -Etablering av samlet ca 0,5 km stikk til enkeltbygg -Etablering av ca 2,5 km ny veg -Reetablering av ca 2,2 km veg etter grøftegraving.
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass, trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Etablering av hangarporter til Evenes flystasjon
Prosjektering, levering og montering av 3 stk skyveporter. 2 stk portblad i bredde ca 47 meter, høyde ca 15,5 meter. 1 stk portblad i bredde ca 51 meter, høyde ca 15,5 meter.
Nybygg av boliger ved lufthavn Evenes, trinn 1
Trinnvis utbygging, totalt 20-40 stk enheter.
Beskyttelse og sikring ved Evenes flyplass
Etablering av nytt gjerde rundt Evenes flystasjon med tilhørende infrastruktur og kjørevei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: