Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av bydel i Bodø
Det skal utarbeides en helhetlig plan frem til ferdig reguleringsplan(er) for Rønvikjordene i Bodø. Planen skal vise hvordan det økonomiske potensialet og de store verdiene som er i området kan ivaretas og komme samfunnet mest mulig til nytte. I planen skal inngå boliger, næring, offentlige formål, park og landbruk som sentrale elementer. Eiendommen består av 600 daa, hvor 230 daa er dyrket mark og 275 daa er produktiv skog. Det er også en rekke bygninger på eiendommen. Grunnen eies av Nordland Fylkeskommune.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt. Gnr/bnr 36/244, 38/191, 38/338, 38/93 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 80 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Nytt kryssingsspor på Nordlandsbanen mellom Bodø og Fauske
Forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 320 meter til 695 meter. Etablering av 2 sideplattformer med lengde 220 meter. Etablering av undergang under spor. Adkomst til plattform via trapp og ramper. Ny adkomst fra rv. 80 og parkering og driftsveger til nye sporveksler. Lavspenningsanlegg. Vann- og avløpsanlegg.
Nybygg av produksjonsbageri i Bodø
Ca 1500-1800 m2 grunnflate. 1 hovedetasje + mesanin.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Etablering av isløkker i Bodø
Isanlegg med tak, åpne vegger og underkjøling.
Opparbeidelse av infrastruktur i Bodø
Infrastruktur for totalt 54 daa, ca 400 boliger.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 1
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Nytt søppel- og tøysjakt ved sykehjem i Bodø
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Vinterdrift; snørydding og brøyting i Bodø kommune
Felles utlysning for 9 delkontrakter.
Nybygg av hytter på Kjerringøy i Bodø
Grunneier er Astrid Tove Olsen.
Ombygg av vei i Bodø
Hernesveien med sideveier.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen i Bodø
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen.
Utskiftning av belysning og nødlys på fylkeshuset i Bodø
Omfanget av hvilke etasjer som berøres avhenger av bevilgninger og vil bli avklart på et senere tidspunkt.
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av SD-anlegg for arena i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Oppgradering av SD-anlegg for barnehage i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Oppgradering av SD-anlegg for barne-og ungdomssskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: