Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 1
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av hytter i Bodø
23 hyttetomter.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Sanering og utskiftning av VA-ledninger i Nordstrandveien i Bodø
Utskifting av vann- og avløpsnett i Nordstrandveien i forbindelse med bypakkeprosjekt.
Nybygg av produksjonsbageri i Bodø
Ca 1500-1800 m2 grunnflate. 1 hovedetasje + mesanin.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boliger, forretning og kontor på Bertnes i Bodø
Parkering og kombinert bolig, kontor og forretning.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Vegoppmerking maling og spray på fylkesveg i region nord i Nordland
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt vil det kunne bli aktuelt å merke nye veganlegg som ferdigstilles.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Nordland
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Etablering av infrastruktur for hyttefelt i Bodø
Infrastruktur for 23 hyttetomter.
Etablering av oppstillingsplasser for bysykler i Bodø
Det finnes løsninger som er stativbasert, og det finnes løsninger uten stativ. Løsning for låsing av sykler og eventuell applikasjonsløsning må beskrives. Krav til fundamentering, strøm osv. ved oppstillingsplasser for bysyklene må beskrives. Mulige oppstillingssteder (ikke avklart): • Flyplassen • Pelle Molins • Kvartal 99 • Bankgata skole/Torvgata, Hålogalandsgata • Fengselet/Hålogalandsgata • City Nord • Rensåsen/Sykehuset • Snippenrundkjøringa • Jernbanestasjonen • Rådhusparken/Solparken • Torget • Stormen/Sandkaia/Gågata • Hundholmen plass • Aspmyra
Etablering av ny 145 kV kabel mellom Soløyvannsveien og Tjønndalen i Bodø
Traseen for jordkabelen er ca. 8 450m og vil med få unntak være forlagt direkte i bakken. Traseen for jordkabelen er delt i ti delstrekninger og kabelen blir levert i lengder av 850. meter.
Etablering av moduler/brakkerigg til midlertidlig ambulansehelikopterbase i Skånland
Leieperioden er to år, med opsjon for forlengelse i inntil 12 måneder.
Etablering av ny fortau mellom Keisern til Thalleveien i Bodø
Rigg og drift, Sikring med anleggsgjerder. Rivning av eksisterende veianlegg, eks. asfalt ca. 3200 m2. Etablering av nytt fortau med kantstein, ca 450 m. Etablering av gatelys, kabelgrøft ca 590 m. Skilting.
Renovering av skifertak på sykehus i Rønvik
Eksisterende skifer tas ned og gjenbrukes, skifte av råteskadet tro, ny oppbygging av sløyfer og lekt. Eksisterende takstein gjenbrukes.
Etablering av ny fortau langs Årnesveien i Bodø
Strekning på ca 150m nord i Årnesveien, fra Arnt Holms vei til G/S-vei ved kunstgressbane.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Bodø
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.
Etablering av fortau og busstopp m.m i Bodø
Anskaffelsen består av en strekning på ca 375m øst i Fjellveien, hvor det skal etablere fortau på veiens nordside mellom Nordstrandveien og Årnesveien. Tiltaket har som hovedmål å bedre trafikksikkerheten i området. Det skal etableres fartsreduserende tiltak i form av fartshumper og deler av strekningen skal få parkeringsforbud. Veien skal breddeutvides noe mot sør, langs deler av strekningen. Det skal etableres ny gatebelysning langs hele strekket. Det skal også etableres grøfter med trekkerør i hele fortaustrasen, med kryssing av veien enkelte steder. Drenering av veien, med etablering av sandfang og sluker inngår også i anskaffelsen.
Etablering av trapp på skole i Bodø
Bygging av utvendig trapp i stål med støpt plate under. Noen partier blir med brostein.
Langsgående vegoppmerking på riksveg i region nord, Nordland
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med ekstrudert plast på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt, skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Vegoppmerking sprayplast på riksveg i region nord, Nordland
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med sprayplast (1-1,5 mm) på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Etablering av busslomme ved Blokkan i Bodø
Arbeidene vil bestå av følgende: Rigg og drift, sikring med anleggsgjerder. Etablering av ny busslomme. Etablering av ny gang og sykkelvei bak busslomme. Etablering av overvannsystem i forbindelse med busslomme. Etablering av gatelys, kabelgrøft samt etablering av mur og skilting.
Utstyr, service og vedlikehold av Lenel Onguard system i Region nord
Kan også være aktuelt med utvidelse av anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: