Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av hotell/overnatting med parkering i Bodø
Sjøgata 30, 32, 34 og 36. Gnr/bnr: 138,/2116, 2135, 2165. Ca 4,5 daa.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av ny 132 kV linje i Bodø kommune
5,5 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Sanering og utskiftning av VA-ledninger i Nordstrandveien i Bodø
Utskifting av vann- og avløpsnett i Nordstrandveien i forbindelse med bypakkeprosjekt.
Omlegging av 132 kV linje i Bodø kommune
3,2 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Nybygg av parkeringshus i Bodø
Godkjent regulering. Parkeringsanlegg med inntil 85 plasser.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Ombygg/rehabilitering av park ved Bodø rådhus i Bodø
Rådhusparken 4053 m2. Solparken 7274 m2.
Nybygg av boliger, forretning og kontor på Bertnes i Bodø
Parkering og kombinert bolig, kontor og forretning.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygg av sykehjem i Bodø
Omgjøre 9 stk leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etasje.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Vegoppmerking maling og spray på fylkesveg i region nord i Nordland
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt vil det kunne bli aktuelt å merke nye veganlegg som ferdigstilles.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Nordland
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Demontering av 132 kV linje i Bodø kommune
1,3 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Demontering av 132 kV linje i Bodø kommune
1,65 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Etablering av oppstillingsplasser for bysykler i Bodø
Det finnes løsninger som er stativbasert, og det finnes løsninger uten stativ. Løsning for låsing av sykler og eventuell applikasjonsløsning må beskrives. Krav til fundamentering, strøm osv. ved oppstillingsplasser for bysyklene må beskrives. Mulige oppstillingssteder (ikke avklart): • Flyplassen • Pelle Molins • Kvartal 99 • Bankgata skole/Torvgata, Hålogalandsgata • Fengselet/Hålogalandsgata • City Nord • Rensåsen/Sykehuset • Snippenrundkjøringa • Jernbanestasjonen • Rådhusparken/Solparken • Torget • Stormen/Sandkaia/Gågata • Hundholmen plass • Aspmyra
Etablering av moduler/brakkerigg til midlertidlig ambulansehelikopterbase i Skånland
Leieperioden er to år, med opsjon for forlengelse i inntil 12 måneder.
Etablering av ny fortau mellom Keisern til Thalleveien i Bodø
Rigg og drift, Sikring med anleggsgjerder. Rivning av eksisterende veianlegg, eks. asfalt ca. 3200 m2. Etablering av nytt fortau med kantstein, ca 450 m. Etablering av gatelys, kabelgrøft ca 590 m. Skilting.
Renovering av skifertak på sykehus i Rønvik
Eksisterende skifer tas ned og gjenbrukes, skifte av råteskadet tro, ny oppbygging av sløyfer og lekt. Eksisterende takstein gjenbrukes.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 1
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 2
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 3
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 4
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av ny glassfasade på videregående skole i Bodø
Oppdraget er tre delt: Ny glassfasade for bibliotek. Nytt glasstak for hovedgata og idrettsbygg. Nye vinduer som er spesifisert i denne konkurransen. Oppdraget omfatter også rivning og deponering.
Etablering av ny fortau langs Årnesveien i Bodø
Strekning på ca 150m nord i Årnesveien, fra Arnt Holms vei til G/S-vei ved kunstgressbane.
Etablering av trapp på skole i Bodø
Bygging av utvendig trapp i stål med støpt plate under. Noen partier blir med brostein.
Etablering av fortau og busstopp m.m i Bodø
Anskaffelsen består av en strekning på ca 375m øst i Fjellveien, hvor det skal etablere fortau på veiens nordside mellom Nordstrandveien og Årnesveien. Tiltaket har som hovedmål å bedre trafikksikkerheten i området. Det skal etableres fartsreduserende tiltak i form av fartshumper og deler av strekningen skal få parkeringsforbud. Veien skal breddeutvides noe mot sør, langs deler av strekningen. Det skal etableres ny gatebelysning langs hele strekket. Det skal også etableres grøfter med trekkerør i hele fortaustrasen, med kryssing av veien enkelte steder. Drenering av veien, med etablering av sandfang og sluker inngår også i anskaffelsen.
Etablering av komplett nytt brannalarm- og nødlysanlegg på videregående skole i Bodø
Grunnflate på ca. 6.000 m2 og totalt bruttoareal bygningsmasse på ca. 20.000 m2. Bygningen er delvis sprinklet og delvis seksjonert. Bygningsmassen har heldekkende brannalarmanlegg som er sammenkoblet via tre brannsentraler. 4-5 etasjer.
Etablering av busslomme ved Blokkan i Bodø
Arbeidene vil bestå av følgende: Rigg og drift, sikring med anleggsgjerder. Etablering av ny busslomme. Etablering av ny gang og sykkelvei bak busslomme. Etablering av overvannsystem i forbindelse med busslomme. Etablering av gatelys, kabelgrøft samt etablering av mur og skilting.
Utstyr, service og vedlikehold av Lenel Onguard system i Region nord
Kan også være aktuelt med utvidelse av anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: